YAMK-opinnäytetyö: Tiedolla johtamisen merkitys asiakaskeskeisen yrityskulttuurin vahvistumisessa


​Teknologinen kehitys on tuonut yrityksille lukemattomia mahdollisuuksia kerätä ja hyödyntää toimintaansa liittyvää tietoa. Datan lähteet ja määrä ovat kasvaneet voimakkaasti ja organisaatioilla ei enää ole puutetta datasta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että organisaation ymmärrys ja osaaminen kasvavat automaattisesti datan määrän kasvun myötä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tiedon ja tiedolla johtamisen roolia asiakaskeskeisen organisaatiokulttuurin rakentumisessa. Opinnäytetyössä kartoitettiin tiedolla johtamisen kokonaisuutta kolmesta näkökulmasta: tietojärjestelmistä, organisaation prosesseista sekä johtamisen tavoitetilasta. Näiden näkökulmien kautta työn tuloksena syntyi kolmen portaan malli kohti tiedolla johtamisen kulttuuria.

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli musiikin tekijänoikeuksia hallinnoiva ja myyvä järjestö. Työssä selvitettiin sitä, millaista tietoa organisaatiolla on, miten sitä hallinnoidaan ja analysoidaan, miten tietoa hyödynnetään organisaation johtamisessa ja miten tiedolla johtaminen voi kehittää asiakaskeskeisyyttä ja sitä kautta luoda lisää asiakasarvoa. Työssä keskityttiin liiketoiminnalliseen tiedolla johtamiseen. Työn tarkoituksena oli tuottaa organisaatiolle työkaluja siihen, miten lisääntyvää tietoa voidaan soveltaa käytäntöön ja tehdä tiedon avulla parempia päätöksiä. Tätä kautta organisaatio voi kehittää myös toiminnan kulttuuriaan kohti asiakaskeskeisempää ajattelua.

Työn keskeiset käsitteet ovat tieto, tietämyksenhallinta, tiedolla johtaminen ja asiakaskeskeisyys. Työn teoriapohja rakentuu käsitteisiin liittyvästä tutkimustiedosta sekä ajankohtaisesta artikkelimateriaalista ja kirjallisuudesta. Aihetta tarkasteltiin ja kuvailtiin Case-studyn eli tapaustutkimuksen tutkimusstrategialla. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua ja tietojen analysoinnin menetelmänä sisältöanalyysia.

Lisätietoja:

Jani Jalonen, opinnäytetyön tekijä
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (YAMK)
p. 0400 564 612
jani.jalonen.jj@gmail.com


Viimeksi muokattu 18.6.2018 22:00