YAMK-opinnäyte: Team Finland -verkostossa sitoutuminen toimintaan hyvässä vauhdissa


​Team Finland –verkoston kolme ydintoimijaa, Finnvera, Finpro ja Tekes, muuttivat yhteisiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen elokuussa 2016. Muuton jälkeen kolmen organisaation verkostositoutuminen Team Finland -verkoston toimintaan on alkanut kehittyä positiivisesti.

1.4. - 30.11.2016 toteutetun toimintatutkimuksen tulosten perusteella kolmen verkostotoimijan keskinäinen luottamus on hyvällä tasolla, ja lisääntynyt vuorovaikutus on tiivistänyt yhteistyötä ja verkosto-oppimista. Yhteiset tavoitteet ovat sen sijaan edelleen epäselvät.

Verkostositoutumisen kehittyminen

Verkoston jäsenten sitoutuminen verkoston toimintaan ratkaisee verkoston menestymisen. Team Finland -verkostossa verkostositoutumisella tarkoitetaan yhteisten tavoitteiden hyväksymistä sekä johdonmukaista, yhtenäistä toimintatapaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkostositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat yhteisten tavoitteiden lisäksi keskinäinen luottamus, verkosto-oppiminen eli kumppaneiden välinen, kompetenssia ja tavoitteiden saavuttamista edistävä kollektiivinen oppiminen sekä käytännössä tehtävä yhteistyön määrä. Verkostositoutuminen vahvistuu ajan myötä, mikäli siihen vaikuttavat tekijät kehittyvät positiivisesti. 

Haasteena yhteisten tavoitteiden sisäistäminen

Tutkimustulosten mukaan yhteiset tavoitteet jäivät toimitilojen jakamisesta ja muista verkostositoutumista edistävistä toimenpiteistä huolimatta kaukaisiksi ja epäselviksi. Tavoitteisiin liittyvä asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen oman työn kannalta sen sijaan vahvistui hieman.

Kumppaneiden välinen luottamus pysyi hyvällä tasolla yhteistyön tiivistyessä ja verkosto-oppimisen lisääntyessä. Yhteistyön tiivistyminen näkyi konkreettisesti yhteisten palveluehdotusten määrässä, joka oli marraskuun 2016 lopussa 283 koko vuoden tavoitteen ollessa 350. 

Yhteiset toimitilat edistivät verkostositoutumista

Tulosten perusteella muutto yhteisiin toimitiloihin on lisännyt Finnveran, Finpron ja Tekesin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja vaikuttanut positiivisesti verkosto-oppimiseen. Verkostositoutumisen kannalta keskeisessä asemassa olevat yhteiset tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita, jotka ovat jääneet kaukaisiksi ja epäselviksi muille kuin rajapinnoilla työskenteleville asiantuntijoille. Johtopäätöstä tukee myös se, että tavoitteiden keskiössä olevaa asiakaslähtöisyyttä ei ole mielletty yhteiseksi tavoitteeksi, sillä sen merkityksen ymmärtäminen oman työn kannalta puolestaan lisääntyi.

Muiden verkostositoutumista vahvistavien toimenpiteiden, kuten muutosvalmennuksen, verkkokoulutuksen ja Team Finland -talokummitoiminnan vaikutus jäi oletettua vähäisemmäksi.   

Yhteiset tavoitteet kaikkien agendalle

Opinnäytetyössä esitettiin useita kehittämisehdotuksia verkostositoutumisen vahvistamiseksi. Yhteiset tavoitteet tulisi jakaa välitavoitteiksi, jotka helpottavat verkoston tavoitteiden sisäistämistä ja jalkauttamista päivittäisiin työtehtäviin muidenkin kuin rajapinnoilla työskentelevien osalta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet voitaisiin yhdistää tavoite- ja kehityskeskusteluihin.

Verkostoyhteistyön hyötyjen kartoittaminen, positiivisten tulosten jakaminen ja verkoston tavoitteiden merkityksen korostaminen ovat muita, yhteisten tavoitteiden jalkauttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Muita kehittämisehdotuksia ovat mm. oppimiskartoituksen tekeminen, yhteisten prosessien ja toimintamallien laatiminen, yhteiset koulutukset, parhaiden toimintamallien kartoitus, käytännön yhteisöjen muodostaminen, yhteisten rajapintojen kartoitus sekä yhteistyön monipuolistaminen, esim. resurssien hyödyntämisen ja työkiertojen avulla.  

Tutkimusstrategia

Opinnäytetyön toteutti Lea Lintunen toimintatutkimuksena, jota käytetään usein työelämän prosessien tutkimisessa ja kehittämisessä. Toimintatutkimukselle tyypillisesti opinnäytetyössä käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Toimintatutkimuksen tekemistä puolsi myös se, että tekijä toimii verkostossa aktiivisesti sekä työntekijänä että vapaaehtoisena Team Finland -talokummina.

Lisätietoja:

Lea Lintunen
Yrityksen kasvuun johtaminen, YAMK
puh. +358 50 565 8016


Viimeksi muokattu 27.3.2017 9:11