YAMK-opinnäytetyö: Restonomi (YAMK) –opiskelijoiden ja heidän taustaorganisaatioidensa osaamistarpeita selvittämässä


​Jatkuva uuden oppiminen ja osaamiskapasiteetin kasvattaminen ovat ratkaisevan tärkeitä keinoja selvitä työelämän murroksessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata restonomi (YAMK) –opiskelijan ja hänen taustaorganisaationsa osaamistarpeita työelämän muuttuessa matkailu- ja ravitsemisalalla. Tavoitteena oli antaa ehdotuksia restonomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen sisällöllisiksi painopisteiksi. Kehittämistyön tuloksena syntyi ehdotus geneeriseksi palvelujen maisteri (AMK) -tutkinnoksi, jossa oman alan kompetenssi näkyisi kehittämishankkeissa ja varsinkin opinnäytetyössä. Palvelujen maisteri (AMK) -tutkinto nostaisi palveluelinkeinon toiminnan fokukseen.

ReKey

Opinnäytetyö on osa ReKey-hanketta, joka tarkoittaa restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittämistä. Hankkeen tarkoituksena on luoda uusi yhteiskehittämisen malli, joka yhdistää restonomikouluttajina toimivat ammattikorkeakoulut sekä matkailu- ja ravitsemisalan toimijat Suomessa. Ammattikorkeakoulujen roolia halutaan vahvistaa innovaatiotoimintaympäristössä, jossa tietoa ja osaamista jaetaan, kehitetään ja uudistetaan yhdessä elinkeinon kanssa. Osaamisen jakaminen ja uudistaminen nähdään avaintekijöinä, joiden avulla matkailu- ja ravitsemisala menestyy tulevaisuuden haasteissa.

Palvelujen maisteri (AMK)

Tutkintoon johtavan koulutuksen sisältöjä haettiin osaamistarpeista, joita peilattiin koulutuksen kansainvälisiin Master-tason osaamisvaatimuksiin. Palvelujen maisteri (AMK) -tutkinto koostuisi kahdeksasta taitojen ryhmästä, ns. osaamistarjottimesta, joista neljä sisältäisi kaikille yhteisiä opintoja: palvelukokonaisuuden hallinta, ennakointi, johtamistaidot ja yhteiskehittäminen. Tietotaitoa laajennettaisiin syventävien osaamistarjottimien avulla, joissa vaihtoehtoina olisivat viestintä ja verkostoituminen, ekologisuus ja vastuullisuus, osaamisen jakaminen sekä yrittäjämäinen tapa toimia. Ehdotus tutkinnon painopisteiksi osoitti Valtioneuvoston tuoreen selvityksen kanssa yhteneviä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Uudistettu tutkinto olisi helposti siirrettävissä ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti myös muissa palveluun liittyvissä tutkinnoissa, koska substanssiosaaminen hankitaan AMK-tutkinnon avulla ja työelämässä. Yhteinen tutkintonimike, joka lisäksi toisi maisteritason näkyväksi, selkeyttäisi nykyistä käytäntöä ja lisäisi tutkinnon ja koko palvelualan arvostusta. Maisteri (AMK) –tutkintonimikettä ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille esittää myös Ammattikorkeakoulu-jen rehtorineuvosto Arene.  

Työn toteuttaminen

Kehittämistyöhön osallistuivat sekä restonomi (YAMK) -tutkintoa suorittavat restonomiopiskelijat että elinkeinon edustajat. Osaamistarpeita kartoitettiin kahdessa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulussa, Laureassa ja Haaga-Heliassa. Kehittämistyössä käytettiin tulevaisuuden ennakoinnin ja palvelumuotoilun menetelmiä. Näistä keskeisimpiä olivat tulevaisuusverstaat, muotoilupeli, trendikortit ja skenaariotyöskentely.

Lisätietoja:

Tuuli Tommola
opinnäytetyön tekijä
restonomi (YAMK), palvelujen asiakaskeskeinen kehittäminen
puh. +358 40 840 0878
tuulitommola@gmail.com


Viimeksi muokattu 26.5.2018 20:59