YAMK-opinnäyte: Opiskelijoiden palvelusturvallisuus Maanpuolustuskorkeakoulussa


​Toukokuussa 2017 valmistuneessa opinnäytetyössä Opiskelijoiden palvelusturvallisuus Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkitaan miten kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden kokevat opintojensa aikaisen palvelusturvallisuuden ja siihen liittyvän johtamisen ja raportoinnin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tulosten mukaan opiskelijat eivät raportoi kaikkia tapaturma ja läheltä piti –tilanteita ohjeiden mukaisesti, mutta pääsääntöisesti he ovat sitä mieltä, että organisaatiossa vallitsee positiivinen ja avoin ilmapiiri palvelusturvallisuuteen liittyen ja että muut opiskelijat suhtautuvat raportointiin kannustavasti.

Tavoitteena nykytilanteen kartoittaminen

Laurea-ammattikorkeakoululle lukuvuonna 2016-2017 tehdyssä opinnäytetyössä perehdytään puolustusvoimiin kuuluvan Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden palvelusturvallisuuteen ja selvitetään tukeeko nykytilanne palvelusturvallisuuden kehittymistä. Lisäksi työssä etsitään kohteita, joita korkeakoulun tulisi mitata, jotta opiskelijoiden palvelusturvallisuutta voidaan kehittää ja kokemuksiin pohjautuvaa turvallisuudentunnetasoa voidaan nostaa. Työ pohjautuu sekä ennen tutkimusta tuotettuun että tutkimuksen aikana kerättyyn materiaalin, joiden avulla nykytilanteen arvioinnissa huomioidaan sekä yksilön käyttäytyminen että mahdolliset organisaation synnyttämät ilmiöt, jotka vaikuttavat opiskelijoiden toimintaan.

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjosi opinnäytetyöhön materiaaliksi opiskelijoiden tapaturmatilastoja vuosilta 2015 ja 2016. Opintojen sisältöä käsittelevien pedagogisten käsikirjoitusten osalta keskityttiin niiden sisältämään turvallisuusohjeistukseen ja turvallisuuden huomiointiin. Palvelusturvallisuustilastojen, opintoihin liittyvien pedagogisten käsikirjoitusten ja organisaation julkisten asiakirjojen lisäksi opinnäytetyöprosessin aikana toteutettiin kysely, johon vastasi 49 kandidaatin tutkintoa suorittavaa ja 36 maisterin tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Kyselyt täytettiin nimettöminä.

Kehittämistyön pääkohdat

Opinnäytetyö ehdottaa, että jatkossa korkeakoulun tulisi pystyä mittaamaan sitä miten opiskelijat ymmärtävät palvelusturvallisuuden. Huomion tulisi kiinnittyä siihen miten opiskelijat hahmottavat omaan palvelusturvallisuuteensa liittyvän kehitystyön ja miten he kokevat raportoinnin vaikuttavan opintoihinsa, uraansa ja omaan turvallisuuteensa. Opinnäytetyö kehottaa selvittämään samalla miten korkeakoulu on onnistunut opiskelijoille suunnatussa ohjeistuksessa. Lisäksi erillisenä asiana tulisi kehittää raportointimenetelmää ja selkeyttää siihen kuuluva, virallinen prosessi.

Lisätietoja:

Elina Suominen
Laurea ammattikorkeakoulu, Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma (YAMK)
elina.suominen(at)hotmail.fi


Viimeksi muokattu 2.6.2017 12:44