Kehittäjä-lehti: Data auki!


​Laurean YAMK-opiskelijat kehittivät keväällä yhdessä Vantaan kaupungin kanssa yli 20 palveluinnovaatiota, joissa käytetään hyväksi kaupungin tuottamaa avointa dataa. Avoimen datan asiantuntija Lari Aho Vantaan kaupungilta näkee avoimen datan hyödyntämisessä erittäin paljon potentiaalia kaupungin kannalta.

Avoin data tarkoittaa kaikkea sellaista yrityksille ja julkisille organisaatioille kertynyttä tietoa, joka on avattu kaikkien hyödynnettäväksi vapaasti ja maksutta. Tällaista dataa voi olla esimerkiksi erilaiset kartta-aineistot, säätilastot tai liikennetiedot.

Näiden valtavien datamassojen hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat tehneet yhteistyötä avoimen datan hyödyntämisessä ja kaupunkien yhteistyönä on syntynyt Helsinki Region Infoshare eli HRI.fi -verkkopalvelu. Vantaalla on myös viime vuosina tehty monenlaisia uusia, Suomessa ainutlaatuisia avauksia avoimen datan hyödyntämisessä, ja yksi niistä liittyy suosittuun Minecraft-peliin:

- Sitä varten koko Vantaa teineen, rakennuksineen ja maastonmuotoineen muutettiin digitaaliseen muotoon. Syntyi 240 neliökilometrin verran oikeaa Vantaata pelialueeksi 100 miljoonalle Minecraft-pelaajalle, kertoo avoimen datan parissa Vantaan kaupungilla työskentelevä asiantuntija Lari Aho.

Avoin data on mahdollistaja, ei itseisarvo

Laurea on mukana Vantaan ja Helsingin sekä Uudenmaan liiton kanssa eurooppalaisessa WeLive-hankkeessa. Hanke pyrkii kehittämään keinoja jalostaa avoimesta datasta uudenlaisia kaupallisia palveluinnovaatioita.

Avointa dataa on saatavilla jo paljon, mutta jotta siitä syntyisi menestyviä kaupallisia sovelluksia, puuttuu yhtälöstä kaksi tärkeää asiaa:

- Ensinnäkin tarvitaan uudenlaista osaamista siihen, miten dataa voi löytää ja käyttää, Lari Aho kuvailee.
- Toisekseen tarvitaan oivalluksia, mihin dataa voi hyödyntää ja millaisia haasteita sen avulla voidaan ratkaista. Näihin kahteen asiaan olemme myös yhteistyöllä Laurean kanssa pyrkineet löytämään ratkaisuja.

Kevään aikana joukko Laurean eri alojen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ratkoivat Vantaan kaupungin kehittämishaasteita avoimen datan avulla. Kolmihenkisten tiimien työn tuloksena yhdessä toteutetulla opintojaksolla syntyi 24 uutta palveluinnovaatiota, joissa hyödynnettiin Vantaan kaupungin tuottamaa avointa dataa.

- Opiskelijat olivat hyvin oivaltaneet avoimen datan mahdollistavan luonteen; pääosassa ei ollut itse avoin data, vaan ratkaistavana olleet kaupungin haasteet, Lari Aho kertoo.
- Tärkeässä roolissa oli myös käyttäjien osallistaminen eli opiskelijat hankkivat oikeilta loppukäyttäjiltä palautetta ideoihinsa. Moni tiimeistä vaihtoikin ideansa kanssa suuntaa projektin aikana juuri käyttäjäpalautteen ansiosta.

Opiskelijoilta kaupunki sai myös arvokasta palautetta siitä, millaista dataa he olivat löytäneet ja mitä dataa taas oli vaikea löytää - tai ei ollenkaan saatavilla.

Osa opiskelijoista on jatkanut opintojaksolla alkunsa saaneen idean kehittämistä opinnäytetyönään. Kahdesta konseptista on myös muodostunut pre-startup -tiimi, jossa opiskelijat selvittävät, voisiko idealla olla mahdollisuuksia kehittyä todelliseksi liikeideaksi. Yksi näistä pidemmälle ehtineistä konsepteista on Turvallisesti perille -oppimispeli. Pelin kehittäneet opiskelijat osallistuivat keväällä myös Cambridge Venture Campille saadakseen apua ideansa jatkokehittämiseen.

Yhteiskehittäminen tuo ketteryyttä datan hyödyntämiseen

Lari Aho kertoo, että yhteisen opintojakson toimeksiannossa opiskelijoille haluttiin antaa runsaasti luovaa liikkumatilaa kehittää omia ratkaisuja kaupunkihaasteisiin.

- Koska opintojaksolla oli mukana YAMK-opiskelijoita, yhdistyi 3 hengen tiimeissä monipuolinen työelämän kokemus. Tässä kohdassa en edes käyttäisi sanaa ’opiskelija’, vaan parempi termi voisi olla vaikkapa ’kehittäjä’, Aho sanoo.

Omaan aikaisempaa kokemustaan ja osaamistaan hyödyntämällä monet opiskelijatiimit olivatkin pystyneet Ahon mielestä viemään ideoitaan pidemmälle kuin mitä kaupungilla itsellään olisi koskaan ollut mahdollisuutta. Hän näkeekin opiskelijayhteistyön äärimmäisen hyvänä mahdollistajana kaupungille avoimen datan hyödyntämisessä.

- On tosiasia, että kaupungeilla ja ylipäänsä julkisilla toimijoilla on haasteita tuottaa uudenlaisia palveluita. Siihen liittyy erilaisia säännöksiin, organisaatiokulttuuriin ja rajallisiin resursseihin liittyviä kitkatekijöitä, Aho kuvailee.
- Avoin data mahdollistaa sen, että ulkopuoliset toimijat - esimerkiksi opiskelijat tai startupit - voivat kehittää palveluja sellaisella ketteryydellä, josta meillä kaupungilla voidaan vain haaveilla.

Lari Aholla on vahva käsitys, että tällaisissa avoimissa kehittämisprosesseissa olisi valtavasti hyödynnettävää potentiaalia kaupungeille. Tällä hetkellä avoimesta yhteiskehittämisestä puuttuu vain vakiintunut toimintamalli, jossa ei olisi tarpeettomia pullonkauloja - kontrollipisteitä, joissa tarvittaisiin viranomaisen lupa tai hyväksyntä.

Vantaa-yhteistyö integroi WeLive-hankkeen opetukseen

WeLive (A neW concept of pubLic administration based on citizen co-created mobile urban services) on kolmivuotinen hanke, joka jatkuu tammikuuhun 2018 saakka. Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluita luomalla avoimempi malli suunnitella, tuottaa ja jakaa julkisia palveluja.

WeLive pyrkii valjastamaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille sekä yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota eli avointa dataa uusiksi eri toimijoiden yhdessä kehittämiksi palveluinnovaatioiksi. Hankeen aikana luodaan avoimen datan hyödyntämiselle innovaatioalusta ja sille yhteiskehittämistä helpottavia työkaluja sekä liiketoimintamallin.
Hankkeeseen osallistuu neljästä (Suomesta, Espanjasta, Italiasta ja Serbiasta) eri Euroopan maasta 12 partneria. WeLive –hankkeessa on Laureassa kehitetty suunnittelupeli, mikä helpottaa kansalaisten osallistumista digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

WeLive-hankkeen toteutus on Laureassa linkitetty tiiviisti osaksi YAMK-koulutusten opetusta. Yksi esimerkki tästä on yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa. YAMK-koulutusten opiskelijat ovat neljän lukukauden aikana osallistuneet usealla opintojaksolla erilaisten digitaalisten palvelukonseptien kehittämiseen, joissa on hyödynnetty avointa dataa. Samalla Laureassa on myös kehitetty mallia YAMK-opetuksen ja TKI-toiminnan integroimiseen.

 

Tutustu myös muihin uudistuneen Kehittäjä-lehden juttuihin. Kehittäjä 2/2017 -numeron näköisversion voit lukea tästä linkistä.


Viimeksi muokattu 19.10.2017 9:28