Eettinen ongelmanratkaisu tärkeässä roolissa sote-alalla


​Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät päivittäisessä työssään lukuisia päätöksiä asiakkaiden hyvinvointiin liittyen. Näiden päätösten tulee perustua niin tutkittuun tietoon, lainsäädäntöön kuin ammattieettisiin ohjeisiin ja työntekijän on kyettävä perustelemaan päätöksensä kollegoille ja asiakkaalle.

Laurea on mukana COPE- eli Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali-ja terveysalan murroksessa -hankkeessa, jossa tutkitaan sote-alan ammatilliseen päätöksentekoon liittyvää osaamista. Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Laurean lisäksi mukana ovat Aalto-yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

- COPE-hankkeessa keskeisenä päätöksentekoon liittyvänä kompetenssina nähdään eettinen ongelmanratkaisu, kertoo hankkeen johtajana toimiva yliopettaja Soile Juujärvi Laureasta.
- Erityisen tärkeää on, että ammattilaiset ratkovat omaan työhönsä liittyviä ongelmia keskustelemalla, nostamalla esiin työhön liittyviä eettisiä ongelmia, ja yhdessä pohtimalla keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Digitaalinen ympäristö tutuksi

Tavoitteena hankkeessa on kehittää pedagogisia malleja ja menetelmiä, joilla ammatillista päätöksentekoa voidaan kehittää. Samalla pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalaa koskeviin muutospaineisiin, joita aiheuttavat muun muassa käynnissä oleva sote-uudistus, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen.

Tiiviisti mukana hankkeessa ovat myös Laurean sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat. YAMK-opiskelijat ovat muun muassa käsitelleet eettisiä ongelmia verkkokeskusteluissa Eettisyys ja päätöksenteko -opintojaksollaan.

- Digitaalisuus ja verkossa käytävä keskustelu on yksi tärkeä tutkimuksellinen näkökulma hankkeessa, kuvaa yliopettaja Elina Rajalahti.
- Sote-alalla ollaan entistä enemmän siirtymässä uudenlaisiin työvälineisiin ja näin opiskelijat oppivat työstämän asioita digitaalisessa ympäristössä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Havaintoja eri alojen rajapinnoilta

Keskustelua eettisistä ongelmista ovat käyneet YAMK-opiskelijat, jotka työskentelevät muun muassa sairaanhoitajina, terveydenhoitajina, sosionomeina ja fysioterapeutteina. Eettisten pohdintojen kannalta moniammatillisuus on ollut tärkeä tekijä opiskelijoiden käymissä keskusteluissa.

- YAMK-koulutuksen tavoitteisiinkin liittyy se, että opiskelijan pitää pystyä ottamaan haltuun eri alojen rajapinnoilla olevaa tietoa. Tärkeää on havaita, että esimerkiksi sosiaalinen toimintakyky voidaan nähdä eri tavoin sosiaalialalla, terveydenhoidossa tai fysioterapiassa, sanoo Soile Juujärvi.


Lue myös: COPE-hanke:
”Moniammatillisestakeskustelusta uusia näkökulmia eettiseen päätöksentekoon”


Viimeksi muokattu 13.3.2017 13:15

​YAMK-opiskelijat keskustelivat  eettisestä ongelmanratkaisusta Eettisyys ja päätöksenteko -opintojaksolla.