YAMK-opinnäytetyö: Asiakkaiden motivointi on työntekijän keskeinen tehtävä perhekuntoutuksessa


​Ilman asiakkaan omaa motivaatiota kestävää muutosta on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta synnyttää. Tästä ajatuksesta lähti mielenkiintoni tutkia sitä, miten SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa toteutetaan asiakkaiden motivointia nykytilassa sekä sitä, miten sitä voisi kehittää.

Perhekuntoutus on aina puuttuminen perheen omaan elämään. Lastensuojelullinen huoli tuo oman vivahteensa yhteistyösuhteeseen, ja työskentelyyn ei täysin kyetä asettautumaan siitä lähtökohdasta, mitä asiakas itse ajattelee ja millaista muutosta hän tavoittelee. Lastensuojelulain myötä tulee jo määriteltyä osa työskentelyssä vaadittavista muutoksista, jotta perhe pystyy jatkamaan itsenäisesti elämää kotona. Näin osa tavoiteltavista muutoksista on asetettu jo lähtökohtaisesti ulkoapäin, ja asiakkaat tulisi lyhyessä ajassa saada sisäisesti motivoitua työskentelyyn ulkopäin asetettuja tavoitteita kohti. Näiden seikkojen myötä asiakkaiden motivointi aitoon tavoitelähtöiseen työskentelyyn ja muutokseen ovat osoittautuneet käytännössä haasteiksi.

Laadukkaalla vuorovaikutuksella tuloksiin

Asiaa lähdettiin tutkimaan työntekijöiden näkemyksiä kartoittaen. Keskeisinä tuloksina opinnäytetyössä esiin nousivat motivointityöskentelyn tärkeys ja kehittämisalueet perhekuntoutuksessa. Asiakkaan motivointia työn tuloksellisuuden kannalta erittäin tärkeänä asiakastyössä piti 90%:a vastaajista. Loput 10% piti sitä melko tärkeänä. Omien motivointitaitojen kehittämistä asiakastyössä piti erittäin tärkeänä 66%:a vastaajista, melko tärkeänä 31,5%:a. Työntekijät arvioivat kysymyspatteriston avulla myös sitä, kuinka usein käyttävät erilaisia motivoivia työtapoja. Kyselyn kautta kehittämisalueiksi nousivat heijastavan reflektoinnin ja muutospuheen esiin kutsumisen tietoinen käyttö, vaikkakin kaikkiaan tulosten perusteella voidaan todeta, että SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa käytetään motivoivia työskentelytapoja kiitettävällä tasolla. Vastauksissa nousi esiin vahvasti yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteen merkitys asiakkaan motivoinnissa.

Työelämälähtöisellä kehittämisellä kohti motivoivan työotteen vahvistamista

Kyselyn tuloksia tarkasteltiin kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti yhdessä yhden perhekuntoutusyksikön työntekijöiden kanssa. Yksikössä pidettiin kaksi työpajaa, joissa lähdettiin konkretisoimaan kehittämistä syventymällä teemaan sekä simulaatioharjoituksin. Työpajojen innoittamana syntyi vielä idea itseoppimistyökalun luomisesta, jota suositellaan hyödynnettäväksi myös tiimeissä reflektoiden. Johdon sitouttamiseksi motivoivan työotteen kehittämiseen opinnäytetyön tuloksia esiteltiin SOS-Lapsikyläsäätiön valtakunnallisessa perhekuntoutuksen kehittämistyöryhmässä, johon kuuluvat toimipistejohtajien lisäksi SOS-Lapsikylän lastensuojelupäällikkö ja laatukoordinaattori.

Opinnäytetyön avulla tuotettu tieto mahdollistaa suunnitelmallisen motivoivan työotteen kehittämisen SOS-Lapsikylissä. Mielenkiintoista on, että tutkimuksen tulokset ovat johdonmukaisia suhteessa aiemmin alalla tehtyihin tutkimuksiin. Tiedon voidaan näin olettaa olevan hyödynnettävissä muissakin vastaavissa sosiaalialan yksiköissä.

Lisätietoja:

Anu Lyytikäinen
opinnäytetyön tekijä
Kriisi- ja erityistilanteiden johtaminen (YAMK)


Viimeksi muokattu 26.5.2018 20:50