Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialaa opiskelevat
 • Hakuaika: 5.-31.8.2019
 • Ajoitus: 24.10.-15.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Toteutus

80% Lähiopetus, 20% Etäopetus

Sisältö

Laadullinen tutkimus

 • Laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet,-menetelmät ja tutkimusprosessi
 • Induktiivinen sisällönanalyysi
 • Laadullisen tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Määrällinen tutkimus

 • Määrällisen tutkimuksen peruskäsitteet, kyselylomake, perusmenetelmät ja tutkimusprosessi
 • Määrällisen tutkimuksen luotettavuus
 • SPSS-ohjelman käyttö tilastollisessa analyysissä

Tiedonhaku

 • Sähköiset julkaisut eri tietokannoissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ensisijainen kirjallisuus Eskola, Jari ja Suoranta,Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen, Vastapaino Tarja Heikkilä: Tilastollinen tutkimus, Edita. Oheislukemisto Alasuutari, P. 2001. Laadullinen tutkimus. Gummerus. Jyväskylä. Alkula, s., Pöntinen, P. & Ylöstalo, T. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo: WSOY. Hirsjärvi, S. ja Hurme, H. 2008. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Hirsjärvi, S. , Remes, P. & Sajavaara, P. 2005. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi Holopainen, M. & Pulkkinen. P. 2013. Tilastolliset menetelmät. Helsinki: Sanoma Pro Kananen, J. 2008. Kvantti. Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylän ammattikor-keakoulun julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Karjalainen, L. 2010. Tilastotieteen perusteet. Pii-kirjat. Keuruu: Otavan Kirjapaino. Metsämuuronen, J. 2000. Tilastollisen kuvauksen perusteet. Methelp. Helsinki. Metsämuuronen, J. 2000. Tilastollisen päättelyn perusteet. Methelp. Helsinki. Metsämuuronen, J. 2005. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Ky. Gummerus. Jyväskylä. Robson, C. Käytännön arvioinnin perusteet. Tammi. Tampere. Seppänen-Järvelä, R. ja Karjalainen, V. (toim.) Kehittämistyön risteyksiä. Stakes. Gummerus. Jyväskylä. Tuomi, J. ja Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa: määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi. Helsinki Internet Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. http://pro.tsu.fi/tenk/JulkaisutjaOhjeet/htkfi.pdf KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja].http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/ KvantiMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html Lähdesmäki, T., Hurme, P., Koskimaa, R., Mikkola, L., Himberg, T., Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta. . (Viitattu 3.4.2018) https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja

Arviointi

Jaksolla tehdään laadullisen tutkimuksen ja määrällisen tutkimuksen osiossa tehtäviä, jotka arvioidaan arvosanalla hylätty, T1 - K5. Myös työpajoissa tehdään analysointitehtäviä, joiden suorittaminen vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan. Arvioinnin suorittavat opintojakson opettajat.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Opiskelija osaa

 • käyttää keskeisiä ja asianmukaisia määrällisen ja laadullisen tutkimuksen käsitteitä
 • noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tehtyjä ratkaisuja annetuilla ohjeilla
 • toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä

Opiskelija osaa

 • käyttää systemaattisesti määrällisen ja laadullisen tutkimuksen peruskäsitteitä
 • perustella, vertailla ja analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tehtyjä ratkaisuja yleisillä ohjeilla
 • perustella ratkaisuja tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti.

Kiitettävä

Opiskelija osaa

 • käyttää asiantuntevasti määrällisen ja laadullisen tutkimuksen peruskäsitteitä.
 • perustella tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tehtäviä ratkaisuja tutkitun tiedon avulla.
 • kriittisesti soveltaa tutkimuseettisiä periaatteita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko opintojakson resurssi opiskelijalle on135 h (5 op = 5 op x 27 h/op = 135 h). Luentojen ja työpajojen osuus on 12 x 4 h = 48 h. Arvioitavan tehtävän tekeminen ja omatoiminen opiskelu 87 h.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Lehtorit: Jyrki Innanen, Karoliina Nikula

Lisätietoja: