Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Myynnistä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.- 31.8.2019
 • Ajoitus: 16.09.-30.11.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • ymmärtää asiakasstrategian ja –tavoitteiden merkityksen osana liiketoimintaa
 • osaa hyödyntää asiakastietoa myyntityössä
 • osaa myynnin johtamisen prosessin 
 • osaa valita myynnin ja markkinoinnin operatiiviset toimenpiteet asiakkaan ostoprosessissa
 • osaa asettaa mittarit asiakkuuksien ja myynnin seuraamiseen

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Tunnit koostuvat luennoista, ryhmätyöskentelystä ja harjoitustehtävistä.Opintojaksolla vierailee useita vieraspuhujia myynnin ja markkinoinnin yrityksistä.

Opiskelija toteuttaa yrityshaastattelun oman case-yrityksensä parissa tutustuen sen myynnin ja asiakkuuksien hallinnan prosessiin.
Opintojaksolla on kolme laajaa arvioitavaa oppimistehtävää, joita tehdään sekä tiimeissä, parityönä että itsenäisesti.

Opiskelija perehtyy myynnin ja asiakkuuksien johtamisen keskeisiin käsitteisiin kuten Customer Relationship Managementiin (CRM), asiakasstrategioihin ja tavoitteisiin sekä myynnin suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan. Opintojaksolla tutustutaan myös asiakkuuksien ja myynnin johtamisessa käytettäviin keskeisiin työkaluihin. Painopiste on B2B -asiakastyössä.

Oppimateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään monipuolisesti aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Ohjaajien valitsemat verkkolähteet ilmoitetaan Optima-työtilassa. Opiskelijat pääsevät myös valitsemaan lähdeaineistoa itsenäisesti. Keskeistä kirjallisuutta on: Kurvinen, J. ja Seppä, M. B2B markkinoinnin ja myynnin pelikirja. Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin. Bergström, S. ja Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Luku 6. Muu myöhemmin ilmoitettava materiaali ja luennot.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla opiskelijapari perehtyy valitsemansa case-yrityksen myyntiin ja asiakkuuksien johtamisen toimintatapaan.

Vierasluennoitsijoita myyntialan yrityksistä on 5-6 tunnilla.

Arviointi

Oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla 1-5. (50% kokonaisarvosanasta)
Yrityscase tehtävä tehdään parityönä ja arvioidaan asteikolla 1-5. (50% kokonaisarvosanasta)

Tiimissä tehtävä työpaja arvioidaan hyväksytty-hylätty.
Hyväksytyn arvosanan saaminen opintojaksosta edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä ja palauttamista.

Arvioinnissa käytetään Laurean amk-tason arviointikriteerejä vaativuustasolla 2.

Jokaisen tehtävän kohdalla on mainittu erikseen muut arviointiin liittyvät perusteet.

Aika ja Paikka

Opintojakso toteutetaan lähitoteutuksena Otaniemen kampuksella. Tapaamisia syys-marraskuun aikana 11 kertaa. Tarkka aikataulu löytyy opiskelijalukkareista.

Tärkeät ajankohdat

Orientaatio / aloitus 9.9.2019. Opintojakso loppuu 11.11. Tunnit pidetään kerran viikossa, ja läsnäolo niillä on tärkeää mm. lukuisien vieraspuhujien johdosta.

Ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät on jaksotettu tasaisesti opintojakson ajalle, ja aikataulun noudattaminen tasoittaa tehtävien kuormitusta. Kolme laajaa arvioitavaa tehtäväkokonasiuutta tehdään a.yksin, b. parin kanssa ja 3. tiimissä. 
Tuntiosallistuminen on tärkeää, sillä oppimispäiväkirjassa reflektoidaan niillä läpikäytävää vieraspuhujien sisältöä.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Opettajat: Eeva Miettinen, Johanna Lunkka

Lisätietoja: