Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosjohtaminen MBA - ohjelma, 60 op

Sote-uudistuksen myötä osaamista tulee vahvistaa ja uudistaa.  Laurea tarjoaa ajankohtaista,  palvelujen ja osaamisen kehittämistä tukevaa sote-muutosjohtamisen koulutusta.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kokemusta sotealan esimies- tai/ja asiantuntijatehtävistä ja soveltuva opisto-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.

Osaaminen

- Saat valmiuksia kohdata sote–uudistuksen tuomia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaat toimia muutosagenttina.
- Osaat soveltaa Service Design – ajattelua ja palvelumuotoilua osana sote-palveluiden kehittämistä ja tuotteistamista.
- Verkostoidut kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointipalveluiden tutkija-, kehittäjä- ja innovaatiokonsortioiden kanssa.
- Saat johtamisen erityisosaamisen pääomaa LEAN –ajattelun kehittymisen myötä.
- Osaat johtaa ja kehittää uusia, monialaisia tuotteita ja palveluita syntyville sote –markkinoille.
- Saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä johtaa ja kehittää tulevaisuuden sote -palveluita digitaalisessa ympäristössä.
- Osaat tuotteistaa osaamistasi, saat tukea ja vahvistusta omaan ura- ja yrittäjäpolkuusi. 

MBA- ohjelman toteutus

MBA- ohjelmamme pääperiaatteina ovat joustavuus ja muutosherkkyys osallistujien osaamisen kehittämisen että yhteiskunnallisten muutosten ja ajankohtaisten tutkimusten ja innovaatioiden näkökulmista. MBA- koulutusohjelmassamme on olennaisinta osaamisen kehittämistä tukevan teknologian hyödyntäminen ja osallistujien erilaisten valmennustarpeiden huomioiminen joustavalla ja osallistujalähtöisellä  MBA- ohjelman palvelumuotoilulla. Koulutuksen toteutusmalli ja sisällöt palvelevat kunkin osallistujan  urapolkua ja johtamis- ja  kehittämisosaamisen vahvistamista.    

MBA-ohjelman rakenne

Tutkimus-,  kehittämis- ja innovaatiotoiminta, 10 op

Moduulissa perehdytään ajankohtaiseen kansalliseen ja kansainväliseen sosiaali- ja terveysalaa koskevaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä verkostoidutaan eri toimijoihin.

Monitoimijuus ja muutosjohtaminen, 10 op
Moduuli tuottaa erityisosaamista muutosjohtamisen ja monitoimijuuden kriittiseen tarkasteluun ja soveltamiseen. Syvennät johtamisosaamistasi sote-palveluiden tuottamiseksi monitoimijaverkostossa.

Sotepalveluiden palvelumuotoilu, 10 op
Moduulin tavoitteena on tuottaa palvelumuotoilun menetelmiä ja ammatillista osaamista siten, että syntyy uusia sote-palveluita ja tuotteita ja luodaan lisäarvoa palvelun käyttäjälle, asiakkaalle. Opit soveltamaan osaamisessasi palvelumuotoilun prosesseja, menetelmiä ja työkaluja.

Digiosaaminen ja e-palvelut, 10 op
Moduuli tavoitteena on vahvistaa digitaalisten sovellusten ja e-palveluiden tuottamisen ja  johtamisen osaamista sote-palveluissa. Asiakkaan osallisuus vahvistuu e-palveluiden ja valinnanmahdollisuuksien ja -vapauden myötä.
Toimintatapojen jatkuva uudistaminen, prosessien digitalisointi ja palveluiden sähköistäminen on osa muutosjohtamista.

LEAN johtaminen, 10 op
Moduuli tuottaa LEAN –periaatteiden ja menetelmien mukaista johtamisosaamista. Osaat tuottaa ja kehittää sote-palveluita laadukkaasti ja tehokkaasti oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena sekä syventää asiakasymmärrystä prosessien kehittämisessä.  Osaat toimia muutosagenttina.

Ura-ja yrittäjyyspolku, 10 op
Moduulin  tavoitteena on syventää koulutusohjelman aikana syntynyttä osaamistasi valitsemasi kehittämistehtävän avulla.  Voit saada vahvistusta urallesi, löytää uusia uravaihtoehtoja ja yrittäjyyden mahdollisuuksia.

Lisätietoa

Toteutus: monimuotokoulutuksena painottuen itsenäiseen  ja verkossa opiskeluun mahdollistaen osallistumisen työn ohessa.
Moduuleiden toteutusta  ja sisältöjä tarkennetaan osaamistarpeiden mukaisesti. 
 

"Sote-uudistus tulee muuttamaan paitsi kansalaisten palvelua myös satojen tuhansien alalla toimien ihmisten työtä. Sote-uudistusta johtamaan tarvitaan ammattitaitoisia ja kehittämisorientoituneita johtajia, jotka huolehtivat siitä, että Sote-uudistus saadaan vietyä läpi ja sille asetetut tavoitteet toteutuvat. Suosittelen Laurean sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosjohtamisen MBA koulutusta niille, jotka näkevät itsensä tulevaisuuden muutoksentekijöinä."  Sosiaali- ja terveysjohtaja, Porvoon kaupunki, Pia Nurme


Sote-uudistuksessa keskustelu on kääntynyt yhä enemmän asiakasymmärryksen syventämiseen ja asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen. Sote-uudistus ei onnistu ilman muutosjohtamista, todellisia muutosagentteja tarvitaan. Puhutaan digitalisaatiosta ja palvelumuotoilusta, missä kehitetään palveluprosessit asiakasystävällisiksi ja siten helpotetaan asiakkaan arkea. LEAN ajattelun tuominen osaksi johtajuutta on tätä päivää sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kansalaisten mahdollisuus valita palvelutuottajien välillä lisää kilpailua ja jännitettä perinteisesti konservatiivisella ja stabiililla alalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosjohtamisen MBA koulutusohjelma pureutuu näihin uusiin osaamisvaatimuksiin ja tuo lisäarvoa monella tapaa koulutukseen osallistuville ja heidän työnantajilleen ”.  MBA-ohjelman johtaja, yliopettaja Antti Sekki Laurea-ammattikorkeakoulusta.

 

 

Lisätietoa​

Aluejohtaja Petri Tani
Laurea-ammattikorkeakoulu
puh: 040 354 3617
LaureaMBA@laurea.fi

Täydennyskoulutuksen koordinaattori Maarit Koskinen
Laurea ammattikorkeakoulu
Puh: 046 8567331
LaureaMBA@laurea.fi

Toteutusajankohta

2018-2019

 

Tulosta esite

 Sote -muutosjohtaminen MBA

 Koulutuspaikka Laurea Tikkurila

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot