https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=252<img alt="Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen MBA-ohjelma" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/SOTE_MBA_banneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen muutoksessa MBA -ohjelma, 60 op

Mikä on yksikkösi kyky tuottaa vaikuttavia, asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kilpailukykyisiä sote-palveluita? Paranna valmiuksiasi!

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä on isossa murroksessa. Tulevaisuudessa asiakas valitsee vapaammin, mistä palvelunsa hankkii. Toimijoiden tulisikin taata asiakkaalle saumaton, moniammatillinen palvelupolku. Muutokseen kohdistuvat odotukset haastavat jokaisen toimijan kehittämään toimintaansa asiakaslähtöiseksi, vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen muutoksessa MBA -ohjelma tarjoaa ajankohtaista osaamisen, johtamisen ja vaikuttavien asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen koulutusta sote-muutoksessa. Ohjelman toteuttavat Työterveyslaitos ja Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä. Koulutuksen pääperiaatteina ovat joustavuus ja muutosherkkyys huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä uudet innovaatiot ja tutkimukset.

MBA-ohjelman toteutusmalli ja sisällöt palvelevat sekä osallistujan että hänen organisaationsa tavoitteita ja muutoshaasteita. Koulutuksen aikana osallistujan tahto, taito ja ymmärrys toimia moniammatillisessa ekosysteemissä laajenee. Koulutus tukee ja rohkaisee osallistujaa oman työn uudistamiseen ja kehittämiseen, sekä mahdollistaa uudenlaiset urapolut.

Koulutuksen rakenne ja toteutus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen muutoksessa MBA-ohjelma on laajuudeltaan 60 op. Työn ohessa suoritettava koulutus on kestoltaan 1,5-2 vuotta. Ohjelma koostuu neljästä kokonaisuudesta: osaamista uudistavista opintojaksoista, osallistujan omaan organisaatioon tehtävästä kehittämistehtävästä, ammatillista kehittymistä tukevasta mentoroinnista sekä Eurooppaan suuntautuvasta ulkomaan koulutusjaksosta. Lähipäiviin orientoituminen alkaa ennakkovalmistautumisella 2-3 viikkoa ennen lähipäiviä. Opintojakson lähipäivät koostuvat mm. asiantuntijapuheenvuoroista, keskusteluista, case-esimerkeistä sekä ryhmässä tapahtuvasta yhteiskehittämisestä.  Välipäivien aikana sisältöteemaa reflektoidaan omassa työssä tehtävien ketterien kokeiluiden avulla. Jokaisen opintojakson sisältöteemoja käsitellään käytännönläheisesti teorioiden antamien viitekehysten ja ajattelumallien avulla. Koulutuksen aikana saat välittömän omakohtaisen kokemuksen ja palautteen omassa organisaatiossa tehdyistä kokeiluista, jotka vievät organisaation kehitystä eteenpäin.

Koulutusohjelman sisältö

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön tulevaisuus 6 op.

Opintojakson aikana pureudutaan uudistuvaan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön sekä sen tuomiin muutoksiin ja uudistamistarpeisiin palvelujärjestelmässä. Opintojakson aikana opit, miten monikanavaista ja käyttäjälähtöistä palvelutoimintaa johdetaan strategisesti. Ymmärrät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolin palveluiden tuottajana. Jakson aikana opit, miten organisaation menestystekijät rakennetaan uudessa toimintaympäristössä.

 • Sote-ekosysteemi (maakunnan rooli, valinnanvapaus, rahoitusmalli)
 • Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, monitoimijuus
 •  Tulevaisuuden johtaminen ja strateginen ajattelu sote-toimintaympäristössä
 • Muutosta edistävät innovaatiot
 • Digitaaliset palvelut – tuottaminen ja johtaminen toimintaympäristössä
 • Palvelut ja eettiset haasteet
 • Kansalaisen asema, asiakkaan roolin muutos – valinnanvapaus

Itsensä johtaminen 6 op

Opintojakson aikana opit itsestäsi – miten opit, minkälainen vuorovaikuttaja olet ja miten pidät itsestäsi huolta. Opit johtamaan omaa mieltäsi, kuuntelemaan itseäsi – teet jatkossa yhä paremmin merkityksellistä työtä työn imussa innostavan tiimin kanssa. Jakson aikana saat tukea omaan ammatilliseen kehittymiseen mentoriltasi. Lisäksi opintojakson aikana saat erilaisia työkaluja mm. ajanhallintaan, hyvään uneen, työstä palautumiseen ja kuormittumisen hallintaan.

 • Itsensä johtaminen – oman johtajuuden kehittäminen
 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Itsetuntemus ja tavoitteellinen itsensä kehittäminen
 • Uudistumiskyky, muutoskyvykkyys
 • Tunneälykkyys ja tunteiden hallinta
 • Työelämän murros

Osallistava palvelumuotoilu 6 op

Opintojakson tavoitteena on oppia toimimaan asiakaslähtöisesti ja kerryttää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja kokemuksista. Saadun tiedon pohjalta opit kehittämään, toteuttamaan ja johtamaan palvelukokonaisuuksia-, palveluketjuja ja palveluita asiakaslähtöisesti moniammatillisessa tiimissä palvelumuotoilun periaatteet ja menetelmät huomioiden. Jakson aikana opit, miten johtaminen rakennetaan asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle myös digitaaliset sovellukset ja e-palvelut huomioiden.

 • Palvelumuotoilun prosessi, menetelmät ja työkalut
 • Yhteiskehittäminen ja jatkuva uudistuminen
 • Asiakasymmärryksen hankkiminen ja fasilitointi palvelutapahtumassa
 • Asiakaskokemus – palveluiden integrointi
 • ePalvelut

Johtaminen muutoksessa 6 op

Opintojakson aikana opit ymmärtämään toimintaympäristön muutoshaasteita ja konkretisoimaan ne organisaatiossasi. Osaat kirkastaa odotukset ja näyttää suunnan. Ymmärrät oman roolisi työn, työyhteisön sekä palveluiden kehittäjänä. Opit, minkälaisia resursseja tarvitaan ja miten saadaan henkilöstö mukaan muutokseen – sitoutumaan ja kehittämään uusia toimintatapoja, työskentelemään eri ammattilaisten kanssa yli perinteisten toimialarajojen. Toimintatapojen jatkuva uudistaminen, prosessien digitalisointi ja palveluiden sähköistäminen on osa oppimaasi muutosjohtamista.

 •  Strateginen johtaminen toimintaympäristön muutoksessa
 • Nykytilasta kohti muutosta – toimintaympäristön muutokseen vaikuttaminen
 • Vaikuttavuuden johtaminen – organisaation uudistumiskyky
 •  Henkilöstön tukeminen ja sitoutuminen muutokseen – työkyvyn johtaminen
 • Sote-työntekijöiden osaamisen ja osallistamisen vahvistaminen ja varmistaminen

Tiedolla johtaminen 6 op

Opintojakson aikana opit hyödyntämään sekä asiakastietoa että prosesseihin liittyvää tietoa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Tunnistat laatu- ja vaikuttavuustiedon mittarit ja hyödynnät laatujärjestelmiä ja tietoresursseja prosessien ja palveluiden kehittämisessä. Opit, että päätöksenteossa, johtamisessa että toiminnan kehittämisessä uuden tiedon käyttö on keskeistä.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, toiminnan, toimijoiden ja toimintamenetelmien kokonaisuus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 
 •  Tiedon käyttö näyttöön perustuvassa toiminnassa ja johtamisessa
 • Vaikuttavuuden arviointi ja seuranta
 • Potilasturvallisuus ja laatu
 • Tiedonhallinnan arkkitehtuuri, prosessien kehittäminen ja Lean
 • Dokumentoinnin kehittäminen ja arviointi tiedolla johtamisessa, tiedon jalostaminen
 • Maakuntien tietoperusteisen työhyvinvoinnin johtaminen strategisella tasolla

 

Talousymmärrys johtamisessa 6 op

Opintojakson aikana opit soveltamaan keskeisiä taloudellisia periaatteita sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisessa. Opit tuottamaan ja arvioimaan talousjohtamisen informaatiota sekä hyödyntämään sitä osana johtamista. Lisäksi ymmärrät tuottavuuden ja kustannustehokkuuden peruskäsitteet ja osaat arvioida niitä. Osaat toimia eettisesti kestävällä tavalla. Tulet ymmärtämään, mitä tarjouskilpailu vaatii eri osapuolilta ja miten uudet rahoitusmallit ja –ratkaisut toimivat uudessa toimintaympäristössä.

 • Oman vastuualueen nykytila
 • Talous osana palveluiden kehittämistä
 • Taloudellisen tiedon analysointi ja hyödyntäminen
 • Hankinnat, tarjonta
 • Miten kustannus muodostuu, hinnoittelun perusteet
 •  Budjetointi, budjetointimenetelmät, budjetointi prosessina
 • Raportointi: avainmittaristo
 • Kilpailukyky: pysyvä kilpailukyky, taloudellinen kilpailukyky
 • Investoinnit

Ulkomaan koulutusjakso 4 op

MBA-ohjelmaan kuuluu 4 päivän pituinen Eurooppaan suuntautuva ulkomaan koulutusjakso. Ulkomaan koulutusjakson matka- ja yöpymiskulut sekä ruokailukustannukset eivät sisälly MBA-ohjelman kokonaishintaan.

Kehittämistehtävä 20 op

Kehittämistehtävä on 20 opintopisteen laajuinen innovaatio- ja kehittämishanke. Osallistuja valitsee oman osaamisen sekä organisaation kehittämisen näkökulmasta kehittämiskohteen.  Kehittämistehtävä linkittyy MBA-ohjelman opintojaksojen sisältöteemoihin ja etenee opintojen aikana. Kehittämistehtävään saa henkilökohtaista ohjausta sekä vertaispalautetta koko prosessin ajan.

Mentorointi

Osana Itsensä johtamisen -moduulia sinulla on mahdollisuus osallistua mentorointiin. Mentoroinnissa saat tukea ammatilliseen kehittymiseen sekä työssä menestymiseen.

Aikataulu

Opintojaksot1.-2. lähipäivä​3. lähipäivä
​Kick Off ja Toimintaympäristön tulevaisuus​4.-5.10.2018​18.1.2019
​Itsensä johtaminen​1.-2.11.2018​jatkuu mentorointina
​Osallistava palvelumuotoilu​29.-30.11.2018​17.1.2019
​Johtaminen muutoksessa​14.-15.2.2019​14.3.2019
​Tiedolla johtaminen​11.-12.4.2019​16.5.2019
​Talousymmärrys johtamisessa​22.-23.8.2019​19.9.2019
​Ulkomaan koulutusjakso​viikko 23, vuonna 2019

 

Hyödyt

 • Parannat valmiuksiasi kohdata sote–muutoksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaat toimia työyhteisössäsi muutosagenttina.
 • Saat tukea oman työn uudistamiseen, kehittämiseen sekä uusiin urapolkuihin. Koulutus antaa työkaluja luoda innostavan työn imussa toimivan tiimin.
 • Tahtosi, taitosi ja ymmärryksesi moniammatillisessa palvelukentässä laajenee. Verkostoidut hyvinvointipalveluiden tutkija-, kehittäjä- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.
 •  Saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä johtaa ja kehittää tulevaisuuden sote -palveluita digitaalisessa ympäristössä. 
 • Osaat soveltaa Service Design – ajattelua ja palvelumuotoilua osana asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä ja tuotteistamista.
 • Osaat arvioida tuotettujen sote-palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. 

Kenelle

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille, joilla on kokemusta johtamis-, esimies- tai kehittämistehtävistä sekä soveltuva yliopistotutkinto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasontutkinto.

Hakeminen

Hakuvaatimukset:

 • Soveltuva yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasontutkinto
 • Vähintään 2 vuotta työkokemusta esimies- tai kehittämistehtävistä

Haku tapahtuu tämän sivuston oikeasta yläreunasta löytyvän hakulinkin kautta.  Jos tarvitset apua lomakkeen täytössä, ole yhteydessä ohjelmapäälliköihin.

Hinta

MBA-ohjelman hinta on 18 500€ + alv. Hinta ei sisällä kotimaan matkustus- ja yöpymiskustannuksia, eikä ulkomaan matkustus-, yöpymis -tai ruokailukustannuksia. Kysy erillinen tarjous, jos organisaatiostasi olisi tulossa koulutukseen useampi henkilö.

Lisätietoa

Lisätietoa ohjelmasta antavat MBA-ohjelmapäälliköt Outi Perhiö ja Sirpa Laakso.

Outi PerhiöSirpa Laakso
outi.perhio@laurea.fi sirpa.laakso@ttl.fi
044-3585841043 826 6934 

 

 Ajankohta
4.10.2018 - 15.5.2020

Paikka
Pääkaupunkiseutu

Hakuaika
9.4.-10.9.2018 mennessä hakulomakkeen kautta

Laajuus
60 op

Koulutustyyppi
MBA-ohjelma

Opiskelumuoto
Työn ohessa suoritettava MBA-ohjelma, suoritusaika 1,5-2 vuotta.

Kieli
suomi

Lisätietoa​
MBA-ohjelmapäällikkö
Outi Perhiö
Laurea-ammattikorkeakoulu
puh: 044 358 5841
outi.perhio@laurea.fi

MBA-ohjelmapäällikkö
Sirpa Laakso
Työterveyslaitos
puh: 043 826 6934
sirpa.laakso@ttl.fi

Tulosta koulutusesite

 Tiedotteet

 

 

Jatko-opiskelut kiinnostivat Sairaanhoitajapäivillähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Jatko-opiskelut-kiinnostivat-Sairaanhoitajapäivillä.aspx2018-03-25T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/_w/SH_2_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jatko-opiskelut kiinnostivat Sairaanhoitajapäivillä
Uudenlainen MBA-koulutus sote-esimiehillehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uudenlainen-MBA-koulutus-sote-esimiehille.aspx2018-03-25T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Sote%20MBA%20Laurea%20tyoterveyslaitos%20TTL.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uudenlainen MBA-koulutus sote-esimiehille
Sote-erikoistumiskoulutus avaa uusia näköaloja lähitulevaisuuteenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Sote-erikoistumiskoulutus-avaa-uusia-nakoaloja-lahitulevaisuuteen.aspx2018-03-13T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Sote-erikoistumiskoulutus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sote-erikoistumiskoulutus avaa uusia näköaloja lähitulevaisuuteen

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot