https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=267<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/banneri_EduGate_Smart-Security_MBA_1920x498px_72ppi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Smart Security MBA -ohjelma 60 op

Digitaalisuuden ja tekoälyn lisääntynyt käyttö yrityksen toiminnassa haastaa yritykset ja organisaatiot ottamaan turvallisuuden osaksi yrityksen liiketoimintaa sekä kasvattamaan asiakkaiden luottamusta ja työntekijöiden turvallisuusosaamista ja -tunnetta. Smart Security MBA-ohjelma tukee yrityksen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja tietoturvallisuuden yhdenmukaistamista yrityksen vaatimusten mukaiseksi.  MBA-ohjelma on suunnattu asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää turvallisuusosaamistaan ja –johtamistaitoja sekä vahvistaa liiketaloudellista osaamistaan turvallisuusalalla. Ohjelman aikana ymmärrys ja osaaminen turvallisuusasioiden viestinnästä päätöksentekijöille, asiakkaille ja suurelle yleisölle vahvistuu. Tämä lisää myös yrityksen menestymisen ja talouden kasvua.

Smart Security MBA-ohjelman voit suorittaa useamman erilaisen polun kautta. Laurean tai Laurean yhteistyökumppanin tarjonnassa olevat täydennyskoulutustuotteet (EQF 7 taso) on mahdollista hyväksilukea osaksi MBA-ohjelmaa. Ole yhteydessä, niin räätälöimme sinulle henkilökohtaisen MBA-polun.

Ensimmäisenä ehjänä opintokokonaisuutena tarjoamme Digital Transformation in Security -opintokokonaisuuden.  Yhteistyökumppaneinamme MBA-ohjelman toteutuksessa ovat EK-tieto ja Cyber Services.

Kenelle

Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimiville, jotka haluavat syventää turvallisuusosaamistaan ja –johtamistaitojaan sekä vahvistaa liiketaloudellista osaamistaan. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotason tutkinto tai vastaava osaaminen tulee osoittaa muuten. Lisäksi hakijoilta odotetaan n. 5 vuoden työkokemusta alalta.

Hyödyt

Osallistumalla Smart Security MBA-ohjelmaan saat seuraavat hyödyt:

 • Opit johtamaan turvallisuutta osana yrityksen liiketoimintaa. Ymmärrät, miten turvallisuustekijät voidaan kääntää yrityksen hyödyksi ja menestystekijäksi.
 • Parannat sekä yrityksesi että omia valmiuksiasi toimia digitaalisessa toimintaympäristössä turvallisuuden ja markkinoinnin sekä kaupankäynnin uudet teemat huomioiden.
 • Ymmärryksesi ihmiskeskeisestä lähestymistavasta kasvaa ja kykenet yhdistämään tämän tiedon paremmin päätöksentekoon ja turvallisuuteen.
 • Kasvatat yrityksesi työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta ja luottamusta.
 • Verkostoidut turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
 • Saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä johtaa ja kehittää turvallisuusalan projekteja muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Saat tukea oman työn uudistamiseen sekä uusiin urapolkuihin ja taitoja yrityksesi menestymisen kehittämiseen ja tukemiseen.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Smart Security MBA-ohjelma on laajuudeltaan 60 op (ECTS). Opinnot ovat maisteritason, eli 7 tason (EQF) opintoja. Ohjelman toteutusmalli ja sisällöt palvelevat sekä osallistujan että hänen organisaationsa tavoitteita ja haasteita.  Työn ohessa suoritettava koulutus on kestoltaan 1,5-2 vuotta. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 1. johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuudesta (20 op)
 2. turvallisuusalan opintokokonaisuudesta (20 op) sekä
 3. osallistujan omaan organisaatioon tehtävästä kehittämistehtävästä ja menetelmäopinnoista (16 op + 4 op).

Ensimmäisenä turvallisuusalan opintokokonaisuutena tarjoamme Digital Transformation in Security -kokonaisuutta.

Johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op

Johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuus koostuu turvallisuusalan liiketoiminnallisista opintojaksoista. Tämän kokonaisuuden kaikkien opintojaksojen opetuskieli on suomi. Materiaalit tai puheenvuorot voivat olla myös englanniksi. Opintojaksot ovat seuraavat:

Future Business Environment 4 op

Opintojakson aikana pureudutaan nopeasti muuttuvaan turvallisuusalan toimintaympäristöön, trendeistä nouseviin muutostarpeisiin ja kykyyn ylläpitää yrityksen toimintakykyä. Lisäksi opintojakson aikana kehität turvallisuusalanpalveluita vastaamaan paremmin asiakkaan vaatimuksiin.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä EK-Tiedon kanssa.

Business Strategy and its Implementation 4 op

Opintojakson aikana opit johtamaan strategisesti yrityksesi toimintaa unohtamatta tehokasta strategian jalkauttamista. Parannat yrityksesi resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä, joustavuutta sekä toipumiskykyä. Opit soveltamaan keskeistä tietoa ja taloudellisia periaatteita turvallisuusalan johtamisessa.

Quality, Ethics and Legal Policy 4 op

Jakson aikana tutustut turvallisuusalaa ohjaaviin eettisiin periaatteisiin ja lainsäädäntöön tosielämän esimerkkien kautta ja opit rakentamaan toiminnan eettisesti kestävällä tavalla. Ymmärrät, miten hyödyntää asiakastietoa ja prosesseihin liittyvää tietoa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Tunnistat laatu- ja vaikuttavuustiedon mittarit ja hyödynnät laatujärjestelmiä ja tietoresursseja prosessien ja palveluiden kehittämisessä (huomioiden auditoinnin tuomat hyödyt yritykselle).

Leadership and Decision-making for Managers 4 op

Opintojakson aikana opit tunnistamaan ja arvioimaan päätöksenteon ilmiöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja arvonmuodostukseen sekä organisaation johtamiseen ja muutostarpeisiin. Osaat soveltaa erilaisia tietolähteitä käyttäytymisvaikutuksista johtamistyöhön sekä arvioida niiden vaikutusta myynti- ja markkinointiviestintään.

Security Awareness and Organisational Communication 4 op

Opintojakson aikana opit luomaan tehokkaan ja toimivan turvallisuuskulttuurin yritykseen. Opit vaikuttamaan ja viestimään tehokkaasti organisaation sisällä sekä turvallisuusalan verkostoissa ja sidosryhmissä. Jakson aikana opit, miten johtaminen rakennetaan asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle myös digitaaliset sovellukset ja sähköiset palvelut huomioiden.

Turvallisuusalan opintokokonaisuus 20 op

Smart Security MBA-ohjelman turvallisuusalan opintokokonaisuuden voi suorittaa useamman eri polun tai opintojen  kautta. Laurean tai Laurean yhteistyökumppanin tarjonnassa olevat täydennyskoulutustuotteet (EQF 7 taso) on mahdollista hyväksilukea osaksi MBA-ohjelmaa. Ensimmäisenä kokonaisena Smart Security MBA-ohjelman ehjänä polkuna Laurea tarjoaa Digital Transformation in Security opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden opintojaksot ovat:

Smart Services for Secure Societies 1 op

Smart Services for Security Societies – opintojakson voit suorittaa useammalla tavalla. Smart Services for Security Societies -bootcamp yhdistää ideanikkareiden innokkuuden, startupien ketteryyden ja rohkeuden, yritysten voimat ja asiantuntijuuden sekä kehittäjämielisten palvelumuotoilijoiden kyvyt ja menetelmäosaamisen yrityksesi parhaaksi. Bootcampin aikana suunnitellaan ja ideoidaan uudenlaisia palveluita tai kehitetään vanhoja palvelukonsepteja yrityksesi käyttöön yhdessä. Voit myös pyytää erillistarjousta yrityskohtaisesta bootcampista, missä koko yritys pääsee osalliseksi yhteiskehittämään tulevaisuuden palveluita. Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa myös osallistumalla erillisiin turvallisuusalan seminaareihin ja messuvierailuilla.

Intrusion Prevention 4 op

Introduction to hacker mindset, motivation, actors, understanding common attack techniques, how to counterfeit them, basic ethical hacking skills (google hack, penetration testing, social engineering), cyber security lifecycle, securing the human and mitigating human risks. + Business Intelligence + EH certification preps.

Opintojakso opetetaan englanniksi ja yhteistyössä Cyber Services yrityksen kanssa.

Society Resilience and Resilient Organization 4 op

This course aiming for risk and crisis management practices in order to meet business goals and objectives. The course covers professional practices adopting risk management framework.

Opintojakso opetetaan suomeksi.

Cyber Security in Business Operations 4 op

Apply security framework that is measurable, scalable. Understand the importance of security controls, learn to create measurement tool evaluating efficiency of security measures, understand standards and audit. Vendor relationships, procurement, understanding supply chain risks, privacy- and security-by-design, regulations, standards, understanding and measuring key performance indicators in the security domain. (Implemation and assessment)

Opintojakso opetetaan englanniksi ja yhteistyössä Cyber Service yrityksen kanssa.

Security Leadership for Managers 4 op

Creating a security culture, building security awareness program and training strategies. Standards for management knowledge, skills and abilities, understanding the costs and benefits of security eg. digital security strategic planning, policy and leadership, cyber exercises and drills.

Opintojakso opetetaan suomeksi.

Ulkomaan koulutusjakso 3 op

MBA-ohjelmaan kuuluu 4 päivän pituinen Eurooppaan suuntautuva ulkomaan koulutusjakso. Kohde ja tutustumiskohteet valitaan MBA-ohjelmaan osallistuneiden mielenkiinnon ja toiveiden mukaan MBA-ohjelman alussa. Ulkomaan koulutusjakson matka- ja yöpymiskulut sekä ruokailukustannukset eivät sisälly MBA-ohjelman kokonaishintaan.

Kehittämistehtävä ja -opinnot 20 op

Tämä kokonaisuus sisältää opintojakson turvallisuusprojektin johtamisesta sekä metodeista (4 op) sekä 16 opintopisteen laajuisen kehittämistehtävän. Osallistuja valitsee oman osaamisen sekä organisaation kehittämisen näkökulmasta turvallisuusaiheeseen liittyvän kehittämiskohteen.  Kehittämistehtävä linkittyy MBA-ohjelman opintojaksojen teemoihin ja etenee opintojen aikana. Kehittämistehtävään saa henkilökohtaista ohjausta sekä vertaispalautetta koko prosessin ajan. Kehittämistehtävän ei tarvitse olla julkinen työ.

Kouluttajat

Soili Martikainen, Smart Security MBA-ohjelmajohtaja, kouluttaja, TkT, Laurea

”Sekä yrityksen että julkisen sektorin organisaatiot tarvitsevat kokonaisvaltaista riskienhallintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Tarvitaan myös resilienssiä. joka on kykyä ennakoida muutosta, reagoida, sopeuttaa ja muuttaa toimintaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Riskienhallinta on yksi Smart Security MBA-ohjelman keskeisistä osa-alueista.”

Soililla on vankka kokemus riskienhallinnasta ja turvallisuusjohtamisesta sekä liike-elämästä että viranomaistehtävistä. Soilin väitöstutkimus vuodelta 2016 käsittelee konsultoivaa auditointia sekä peruskoulujen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamista. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja on julkaissut useita turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan liittyviä artikkeleita ja oppaita. Hän opettaa Smart Security MBA –ohjelmassa Society Resilience and Resilient Organization –opintojaksolla.

www.linkedin.com/in/soili-martikainen-71a660127/

Aikataulu

Johtamisen ja liiketoiminnan opinnot1.- ja 2. lähipäivä​3. lähipäiväPaikka
​Orientaatioiltapäivä​​2.5.2019 klo 17-19​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Kick Off ja Future Business Environment ​16.-17.5.2019​13.6.2019​EK, Eteläranta 10, Helsinki
​Business Strategy and its Implementation​15.-16.8.2019​​12.9.2019​​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Quality, Ethics and Legal Policy​​10.-11.10.2019​31.10.2019​​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Leadership and Decision-making for Managers​​28.-29.11.2019​16.1.2020​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Security Awareness and Organisational Communication​2.-3.4.2020​​23.4.2020​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo

 

Digital Transformation in Security -opinnot​1.- ja 2. lähipäivä​3. lähipäivä​Paikka
​Smart Services for Secure Societies​Useampia mahdollisia
​Intrusion Prevention6.-7.2.2020​5.3.2020​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Society Resilience and Resilient Organization​10.-11.9.2020​1.10.2020​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Cyber Security in Business Operations​14.-15.5.2020​13.8.2020​Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Ulkomaan koulutusjakso​kevät 2020​Kohde päätetään koulutuksen alussa.

 

Koulutuksen järjestäjä pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin lähipäivien ajankohdasta, paikoista ja sisällöistä.

Hakeminen

Hakuvaatimukset:

 • Soveltuva yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasontutkinto tai vastaava osaaminen
 • Noin viiden vuoden työkokemus turvallisuusalalta
 • Noin 2 vuoden työkokemus esimies- tai kehittämistehtävistä

Haku tapahtuu tämän sivuston oikeasta yläreunasta löytyvän hakulinkin kautta.  Jos tarvitset apua lomakkeen täytössä, ole yhteydessä ohjelmapäälliköihin. Haku ohjelmaan on sitova. Haku ohjelmaan tulee tehdä viimeistään 1.4.2019. Kaikki hakijat läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen viimeistään 15.4.2019 mennessä.

Peruutusehdot
Hakeminen ohjelmaan on sitova ja hakemalla ohjelmaan osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen laureaMBA@laurea.fi

 • 61 päivää  ennen koulutuksen alkamista tehdyistä peruutuksista emme pidätä maksua.
 • 60 – 31 päivää ennen koulutuksen alkamista välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 500 € (+. alv.) maksun kulujen kattamiseksi.
 •  30 päivää ennen koulutuksen alkamista tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun.

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutuksen liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

Hinta

MBA-ohjelman hinta on 18 500€ + alv. 24 %. Hinta ei sisällä kotimaan matkustus- ja yöpymiskustannuksia, eikä ulkomaan matkustus-, yöpymis -tai ruokailukustannuksia.

Dare to Take Part -hinta 15 000€ + alv. 24 %, kun haet ohjelmaan 31.10.2018 mennessä! 

Early Bird -hinta 16 500€ + alv. 24 %, kun haet ohjelmaan 31.12.2018 mennessä!

Koulutus laskutetaan kuudessa tasaerässä.

Kysy erillinen tarjous, jos organisaatiostasi olisi tulossa koulutukseen useampi henkilö. Lue peruutusehdot kohdasta Hakeminen.

Lue lisää myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuudesta henkilöverotuksessa.

Lisätietoa

Lisätietoa ohjelmasta antavat MBA-ohjelmapäällikkö Outi Perhiö ja Aluepalvelupäällikkö Anssi Kuusela.

Outi PerhiöAnssi KuuselaTuomas Wuorikoski​
outi.perhio@laurea.fi anssi.kuusela@laurea.fi​tuomas.wuorikoski@laurea.fi
044 358 5841040 715 4107040 836 4156


 

 

 

 

Tule kuulemaan lisää koulutusohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan Afterwork-tilaisuuteen 30.10.2018​ sekä Aamiaistilaisuuteen 29.11.2018!Ajankohta
16.5.2019 - 31.12.2020

Paikka
Pääkaupunkiseutu

Hakuaika
10.10.2018 - 1.4.2019 mennessä hakulomakkeen kautta

Laajuus
60 op / 60 ECTS

Koulutustyyppi
MBA-ohjelma

Opiskelumuoto
Työn ohessa suoritettava MBA-ohjelma, suoritusaika 1,5-2 vuotta.

Kieli
suomi, muutama opintojakso englanniksi

Lisätietoa​
Turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämispäällikkö
Tuomas Wuorikoski
puh: 040 836 4156
tuomas.wuorikoski@laurea.fi

MBA-ohjelmapäällikkö
Outi Perhiö
puh: 044 358 5841
outi.perhio@laurea.fi

Aluepalvelupäällikkö
Anssi Kuusela
puh: 040 715 4107
anssi.kuusela@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Uusi MBA-koulutus vahvistaa turvallisuusjohtamisen osaamistahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusi-MBA-koulutus-vahvistaa-turvallisuusjohtamisen-osaamista.aspx2018-10-14T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/epi-32.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uusi MBA-koulutus vahvistaa turvallisuusjohtamisen osaamista

 Tapahtumat

 

 

Smart Security MBA | Afterwork-tilaisuushttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/securitymbaafterwork.aspxSmart Security MBA | Afterwork-tilaisuus2018-10-30T14:00:00Z
Smart Security MBA | Aamiaistilaisuushttps://www.laurea.fi/tapahtumat/Sivut/securitymbaaamiaistilaisuus.aspxSmart Security MBA | Aamiaistilaisuus2018-11-29T06:30:00Z

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot