Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukset​

Laurea-ammattikorkeakoulu aikoo järjestää seuraavat täydennyskoulutukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen parissa toimivalle henkilöstölle. Koulutuksen toteutuminen on riippuvainen Opetushallituksen rahoituksesta, jonka päätös tulee myöhemmin keväällä 2018.

Draamatarinat opetuksessa

Täydennyskoulutuksessa opitaan tarinoiden ja draaman yhdistämistä pedagogiseksi toiminnaksi, joka palvelee varhaiskasvatuksen oppimisen alueita, esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia ja 1 -2 luokkien eheytettyä opetusta. Koulutus antaa konkreettisia työtapoja vahvistaa lasten leikkiä, mielikuvitusta, ilmaisun eri muotoja sekä sosiaalisia taitoja draamatarinoiden kautta.

Ammatillisen koulutuksen reformi ja liiketalouden opiskelijoiden ohjaus verkossa

Täydennyskoulutuksella tavoitellaan, että opettajilla on kyky hahmottaa ammatillisen koulutusreformin vaatima muutos opetustoimintaan, suunnitella liiketalouden opiskelijan ohjausprosessi sekä soveltaa muutoksessa tarvittavia uusia digitaalisia työvälineitä työnsä ja työyhteisön edelleen kehittämiseksi.  Koulutusohjelma muodostuu kolmesta osiosta: Tulevaisuuden skenaariot ja muutosjohtaminen,  Palvelumuotoilu sekä Digityövälineet ja ohjaus.

Hikat II Hius- ja kauneudenhoitoalan raaka-aineosaaminen ja työhyvinvointi

Hius- ja kauneudenhoitoalalla toimivien työntekijöiden työperäiset terveyshaitat ovat yleisiä ja johtavat usein alan vaihtoon. Terveyshaitoista on saatavilla uutta tietoa, joka olisi merkityksellistä hius- ja kauneudenhoitoalalla toimiville opettajille. Uuden tiedon avulla he voisivat opettaa opiskelijoille oikeat työtavat alusta lähtien.

Elvytystaidot osaksi peruskoulun opetusta

Täydennyskoulutuksen päämääränä on opettajien ja oppilaiden elvytystaitojen ja asenteiden vahvistaminen elinikäiseksi osaamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Hankkeella on kolme tavoitetta: 1. Opettajat osaavat opettaa elvytyksen pedagogisen mallin kollegoilleen työyhteisössä, 2. Opettajat osaavat opettaa oppilailleen elvytyksen perusteet ja toteuttaa elvytyksen harjoitteita vuosittain sekä 3. Koulutukseen osallistuvat opettajat toimivat koulunsa elvytysosaamisen opettamisen laatuvastaavina.

Työvälineitä talouden lukutaidon ohjaukseen 

Täydennyskoulutuksessa lähestytään talouden lukutaitoa ilmiöpohjaisena oppiainerajat ylittävänä kokonaisuutena ja tuotetaan konkreettisia työkaluja sen opettamiseen. Siinä luodaan uusia pedagogisesti perusteltuja työtapoja. Digitaalisuutta, pelillisyyttä ja vertaisoppimista hyödyntäen ohjauksella vahvistetaan oppilaiden osaamista, taitoja ja osallisuutta. Työvälineiden yhteiskehittäminen totutut oppiainerajat ylittävästi luo sellaista pedagogista osaamista, joka synnyttää uusia käytänteitä ilmiöpohjaiseen ja kokeilevaan oppimisen ohjaukseen.

 

 

 

​Lisätietoa

Maarit Koskinen, täydennyskoulutusten koordinaattori
maarit.koskinen@laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot