​Opiskele jo elokuussa amk-opintoihin valmentavia taitoja

Haluatko kerrata ja vahvistaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksiasi jo ennen varsinaisten amk-opintojen alkua? Elokuussa (6.–31.8.2018) on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina seuraavia opintojaksoja:

 • R0169-TOB1722 Valmentava matematiikka 3 op, verkko-opinnot, tentti Hyvinkään kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)
 • RO171-3003 Valmentava ruotsi 3 op, verkko-opinnot, joihin kuuluu verkkoluentoihin osallistumista ja itsenäistä työskentelyä sekä tentti Leppävaaran kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)
 • R0170-3001 Valmentava englanti 3 op, verkko-opinnot, joihin kuuluu verkkoluentoihin osallistumista ja itsenäistä työskentelyä sekä tentti Leppävaaran kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)

Nämä valmentavat opintojaksot eivät kuulu pakollisina amk-tutkintoihin, mutta niitä suositellaan niille, jotka tarvitsevat kertausta ko. taidoissa. Ne ovat opetussuunnitelman täydentäviä eli valinnaisia opintoja, ja kaikki em. opintojaksot on mahdollista suorittaa myös normaalin aikataulun mukaisesti syyskuusta 2018 alkaen.

 

Tietoja opintojen tavoitteista ja sisällöstä:

R0169-TOB1722 Valmentava matematiikka

Opintojaksolla kerrataan matematiikan perusteita niin, että ne tukevat ammattikorkeakoulun matematiikan opintojen edistymistä. Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti teorian, videoiden sekä laskuharjoitusten avulla. Ohjaaja seuraa myös edistymistä, ja hänelle voi laittaa kurssin kautta viestiä/kysymyksiä tehtävistä tai teoriasta.

Opintojakson teemat:

 • Peruslaskutoimitukset desimaaliluvuilla (terveysala)
 • Negatiiviset luvut (liiketalous)
 • Roomalaiset numerot (terveysala)
 • Yksikön muunnokset (terveysala)
 • Murtoluvut
 • Potenssi (liiketalous)
 • Yhtälön ratkaisu
 • Toisen asteen yhtälön ratkaisu + yhtälöpari (liiketalous)
 • Prosenttilasku

Opiskelijan tulee opiskella vähintään 6 teemaa yllä olevista; kaikille yhteiset murtoluvut, desimaaliluvut ja prosenttilaskut sekä 3 oman alasi erityisteema (liiketalous tai terveysala). Voit toki tehdä kaikki 9 tai kerrata niitä soveltuvin osin.

Valmentavan matematiikan tentti 23.8. klo 12–13 Hyvinkään kampuksella. Uusintatenttipäivät ovat 6.9. ja 4.10., ja uusinnat voi suorittaa opiskelijan omalla kampuksella. Verkkokurssin tehtävät tulee olla tehtynä 31.8. mennessä.

 

RO171-3003 Valmentava ruotsi

Opintojaksolla opiskelija parantaa edellytyksiään suoriutua oman alan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta ruotsin opintojaksosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ruotsin kielen perusrakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Sisältö:

 • Kieliopin kertaus (substantiivin, adjektiivin, pronominin ja verbin taivutus, sanajärjestykset, prepositiot)
 • Sanaston kartuttaminen
 • Kielitaidon kehittämisen menetelmät

Opintojakso on verkkototeutus, johon kuuluu läsnäolovelvoitteisia verkkoluentoja Adobe Connect -ympäristössä. Kirjallinen tentti on Leppävaaran kampuksella 30.8. klo 18.00  Uusintatenttimahdollisuus omalla kampuksella loka- ja marraskuussa.

Kuusi virtuaaliluentoa AC:ssa (opiskelija läsnä opetushetkellä omalla koneella),
Päivämäärät: 7.8, 10.8, 14.8.,16.8. (neljä ensimmäistä klo 9.00-10.30) , 20.8, 27.8 (kaksi viimeistä klo 16.30-18). Vähintään neljälle AC-opetuskerralle pitää osallistua.

 

R0170-3001 Valmentava englanti

Osaamistavoitteet:
Opintojaksolla opiskelija parantaa edellytyksiään suoriutua oman alan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta englannin opintojaksosta. Valmentavan englannin opintojaksolla opiskelija oppii

 • englannin kielen keskeisiä rakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittämään kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä.

Keskeinen sisältö:

 • kieliopin kertaus (aikamuodot, artikkelit, sanajärjestys, adjektiivien ja adverbien taivutus, passiivi ja konditionaali)
 • suulliset pienryhmäharjoitukset
 • sanaston kartuttaminen
 • kielitaidon kehittämisen menetelmät

Materiaalit:

Materiaali on Optimassa. Se sisältää mm. kielioppiharjoituksia sekä vinkkejä, kuinka kehittää kielitaitoaan.   

Arviointi:

 • Opintojakson arviointi: hyväksytty/hylätty
 • Tentti Leppävaaran kampuksella 30.8. klo 18–19. Uusintatenttimahdollisuudet omalla kampuksella.

 

Ilmoittautumisaika on 24.7. – 26.7.2018

Mikäli haluat osallistua jollekin valmentavista opintojaksoista jo elokuussa, ilmoittaudu elomakkeella.

Lisätietoa opintojaksoista ja niille ilmoittautumisesta voi kysyä ilmoittautumisaikana sähköpostitse melisa.heiskanen@laurea.fi 

Opintojakso toteutetaan, jos sille on ilmoittautunut vähintään 15 opiskelijaa, ja opintojaksolle hyväksytään enintään 80 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään hyväksymisestä tai hylkäämistä sähköposti 1.8.

Jos tulet hyväksytyksi jollekin valmentavista opintojaksoista, opinto-oikeutesi alkaa normaalia aikaisemmin eli jo 1.8. Opinto-oikeutesi on ehdollinen, kunnes henkilöllisyys ja todistukset on tarkistettu opintojen virallisena alkamispäivänä.

Laurean käyttäjätunnuksesi ovat aktivoitavissa 1.8. alkaen. Katso uuden opiskelijan tunnusten  aktivointiohjeet.

 

HUOM! Jos saat työmarkkinatukea tai muita sosiaalietuuksia, varmista maksajalta (esim. KELA tai TE-keskus), säilyykö oikeutesi etuuteen myös opinto-oikeusaikana.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot