Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset


Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.
  • Useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus


Käytännön ohjeita

Hakijaa pyydetään hakuvaiheessa ilmoittamaan hakulomakkeellaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia. Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta selvityksen hänen terveydentilastaan.

Jos hakija saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen ja hänellä on oman arvionsa mukaan terveydentilaan liittyviä esteitä, hänelle lähetetään valintakoekutsun mukana selvityspyyntölomake joka tuodaan täytettynä valintakokeeseen.

Lisäksi, jos hakijalla on terveydentilaan liittyviä esteitä, tulee hänen toimittaa edellä mainitun selvityspyyntölomakkeen liitteenä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto syystä, joka saattaa olla esteenä opinnoille sosiaali- ja terveysalalla.
Jos kyseessä on aiemman opiskelupaikan peruminen, tulee hakijan toimittaa kopio opinto-oikeuden peruuttamispäätöksestä.

Selvityksen pohjalta ammattikorkeakoulu arvioi hakijan edellytyksiä opiskella sosiaali- ja terveysalan opinnoissa.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Mikäli hakijan terveydentila todetaan alalle soveltumattomaksi saatujen selvitysten perusteella, tästä tiedotetaan hakijaa.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot