https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=199<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Palvelujen_asiakaskeskeinen_kehit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot projekteissa​

Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen mahdollisuus aloittaa YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot yrittäjyyteen tai tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projekteissa. Projekteissa opit tulevaisuuden työelämätaitoja ja työkaluja. Projekteissa tehtävät polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiseen haastavissa tehtävissä moniammatillisessa tutkimus- ja kehittämisryhmässä.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta elokuussa 2018. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja. Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

 Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Opiskelijalta odotetaan itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Hakeminen polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta. 

Polkuopiskelu tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa

Laureassa on tarjolla aivan uudenlaiset tutkimus- ja kehittämispolkuopinnot, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa lähes koko tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta elokuussa 2018. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 10 hengen ryhmä. Opiskelijoilla tulee olla työkokemusta kertyneenä noin kaksi vuotta, jotta he voivat hakea yhden lukuvuoden jälkeen erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tutustu opiskelijan kokemuksiin polkuopiskelusta.

Syksyllä 2018 aloittavat TKI-polkuopiskelijat voivat halutessaan hakea erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin: 

  • Palvelumuotoilu
  • Yrityksen kasvuun johtaminen
  • Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. TKI-polkuopiskelijalle räätälöidään 5 opintopisteen laajuisia opintotehtäviä Laurean TKI-hankkeisiin. Seuraavat projektioppimisympäristöt tulevat opiskelijan polkua yllä oleviin koulutusohjelmiin:

SOTE-PEDA 24/7
Juuri käynnistynyt OKM -rahoitteinen SOTE-PEDA 24/7-hanke kehittää monialaiselle sote-alan korkeakoulutukselle tulevaisuuden digi-sote osaamisen määrittelyt ja luo kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä digi-sote-opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja osaamismerkkijärjestelmän. Digitalisaatio ja sote-uudistus muuttaa radikaalisti sote-alaa jonka työprosesseihin tulee uusia osaamistarpeita. Projektiopinnossa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspolkuja eri persoonien näkökulmasta jotka auttavat määrittelemään tulevaisuuden digitaalisten sote-palveluiden käyttäjien tarpeita. Opintotehtävän suorittamisen jälkeen opiskelija voi jatkaa aiheen parissa perehtymällä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon, robotisaation, palveluarkkitehtuurin, tietoturva- ja tietosuojan käsitteisiin ja osaamisen määrittelyihin ja osallistua yhdessä hankeen muiden toimijoiden kanssa teoriapohjan keräämiseen nykyisestä tutkimuksesta. Opiskelijalla on mahdollista opiskella hankkeessa yhdessä sovittavien menetelmien parissa osallistumalla mm. osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen, tiedon keruuseen ja sen analysointiin tuottaen digitarinoita osaamiskuvauksista monialaisissa työryhmissä. Opintotehtävät suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijoiden intressien mukaisesti. 

Lapsen paras - yhdessä enemmän (LAPE) -hanke
LAPE -hanke on pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin sekä järjestöjen ja korkeakoulujen yhteishanke, jossa kehitetään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa.  Hankkeessa tehdään laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu. LAPE tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden, jonka kautta sosionomitaustainen opiskelija pääsee yhteiskehittämään laajempaa LAPE-hanketta. Hankkeessa tehdään laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu. Projektiopintotehtävät liittyvät subjektiivisen hyvinvointimittariston edelleen kehittämiseen tutkimusryhmän tuella.

NAPPI -hanke
Nappi-hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta eri elämänalueilla mahdollistamalla heille liikunnallinen elämäntapa. Hanke järjestää Uudenmaan alueella eri liikuntalajeihin liittyviä tapahtumia ja kokeiluja erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikunnallisen elämäntavan ja harrastustoiminnan tukemiseksi yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten ja asumisyksiköiden sekä kuntien vammaispalveluiden, koulutoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisestä. Hanke kehittää materiaaleja tuloksien levittämistä ja juurruttamista varten. Opiskelija tutustuu Nappi-hankkeen laadulliseen tiedonkeruuseen ja aineiston analysointiin. Opintotehtävän suoritettuaan opiskelija osaa integroida teoriaa käytäntöön ja soveltaa oppimaansa tietoa ja ymmärtää terveyden edistämiseen liittyvää problematiikkaa ja osaa hyödyntää tätä eri asiakasryhmien hyvinvoinnin tukemisessa.

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

ESR-rahoitteisessa TEKNO-hankkeessa kehitetään koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi. Hankkeella halutaan tavoitteellisesti tukea sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sekä yksittäisen kansalaisen "Smart Citizen" hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. TEKNO-hankkeen tavoitteissa on mm. osaamiskartan luominen jossa kartoitetaan Uudenmaan alueelle syntyvän uudenlaisen lähestymistavan osaamista. Opiskelijatehtävät liittyvät esimerkiksi tämän osaamiskartan kehittämiseen. Opiskelija voi tehdä asiakasprofiilikuvauksia tai selvityksiä konkreettisista ongelmatilanteista ja haasteista joita terveys- ja hyvinvointiteknologia tuottaa tai ei ratkaise. Esim. raportti siitä, miten tuotteita ei osata käyttää tai mikä terveys- ja hyvinvointiteknologiatuotteen käytössä on haasteellista. Projektitoimeksianto keskittyy tiedonhakuun ja tutkimukseen vuorovaikutuksellisista työkaluista ja menetelmistä, jotka sopivat teknologian käytön ohjaamiseen. TEKNO-hanke haluaa projektiin ryhtyvän opiskelijan kartoittavan käytössä mahdollisesti olevia tapoja ohjata henkilöstöä tai loppuasiakasta teknologian käytössä. Työskentelytapoja tiedon keräämiseen ovat esim. kyselylomakkeet, puhelinhaastattelut tai muut sopivat tavat. Kohderyhmä voi olla esim. HUS, kaupunki, yritys, jne.

Entresote
Entresote on sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittämishanke, jossa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön Uudellamaalla. Hankkeessa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristöön tuottamalla tietoa uutiskirjeen ja "Elävien sote-uutisten" muodossa. Opiskelija pääsee harjoittelemaan aineiston analysointia analysoimalla valtakunnallisen Sote-ilmapuntarin kyselytuloksia ja kokoamaan tuloksia Uudenmaan maakunnan osalta Entresote –hankkeen loppuraportointiin. 

TOTEEMI
Hyvinvointipalvelujen, opinto-ohjauksen ja opiskelijakyselyjen palautteista on nähtävissä, että työelämäläheinen opiskelu antaa opiskelijalle paljon. Opiskelijan elämässä menestymisen kannalta keskeistä on tukea sellaisten ominaisuuksien kehittymistä, jotka vahvistavat hänen toimintakykyään ja työllistyvyysominaisuuksiaan. Laurean vastuulla Toteemi-hankkeessa on rakentaa työelämäläheisen ohjauksen prosessi-innovaatio, joka ottaa huomioon opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, hyvinvoinnin, oppimisvaikutukset ja työelämävaikutukset. Parhaimmillaan työelämäläheinen oppiminen voimaannuttaa opiskelijaa: opiskelija tuottaa osaamista ja ratkaisuja aitoon tarpeeseen, mikä oppimiskokemuksena tuntuu merkitykselliseltä.
Hankkeessa rakennetaan toimintatapa, jolla työelämäläheisen oppimisen osa-alueita voidaan tunnistaa, ohjata ja seurata. Ratkaisuun kuuluu kriteeristö, jolla pyritään tunnistamaan työelämäläheisen oppimisen kannalta olennaisten tekijöiden merkitys opiskelijan toimintakyvylle ja työllistyvyydelle. Näitä tekijöitä tunnistamalla ja niihin puuttumalla ajoissa voidaan vaikuttaa sujuvaan oppimisprosessiin ja välttää opintojen aiheuttamaa ylikuormitusta. Tuloksena on siis toimintakulttuuri, jolla edistetään opiskelijahyvinvointia, kehitetään korkeakoulujen henkilöstön osaamista sekä luodaan pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen työelämäläheisessä toimintakyvyn vahvistamisessa. Opiskelijoille räätälöidään kiinnostavia oppimiskokonaisuuksia hankkeesta kerätyn aineiston käsittelyyn liittyen.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu työelämän tukena
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu työelämän tukena -projektiopinto tarjoaa opiskelijalle käytännön tietoa mahdollisuuksista saada kansallista tai kansainvälistä tutkimus- ja kehittämisrahoitusta. Opiskelija saa tietoa ulkoisen rahoituksen tuomista mahdollisuuksia, hän tutustuu erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin ja harjoittelee rahoitushakemusten valmistelua käytännössä. Opintotehtävä liittyy Laurean tutkimusohjelmiin, joiden sisällä tutkimus- ja kehittämistyö käytännössä tapahtuu:

  • Asiakaslähtöinen turvallisuus
  • Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallit
  • Yrittäjyyden edistäminen
  • Opetuksen kehittäminen

Lisätietoa tutkimus- ja kehittämishankkeiden polkuopinnoista Sanna Juvonen (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Polkuopiskelu yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa

Yrittäjäksi YAMK-polkuopintojen kautta?

Omistatko liikeidean ja haluaisit koeponnistaa ideasi kantokyvyn markkinoilla? Vai etsitkö edelleen sopivaa liikeideaa tai toimivaa tiimiä yrittäjyyshaaveittesi toteuttamiseksi? Olemme tuotteistaneet uuden YAMK-tasoiset yrittäjyyspolkuopinnot, joissa opiskelijalle tarjotaan henkilökohtainen yrityssparraaja ja opintojen ohjaaja. Sparraajan kanssa käytävien keskustelujen avustuksella saat uusia kehittämisajatuksia, joita jatkojalostamalla kykenet kehittämään valitsemaasi yritystä tai yritysideaasi eteenpäin, ja samalla suorittamaan YAMK-tasoisia opintoja. Laurealla on useampi yrittäjyyshanke käynnissä, jonka kautta valitut opiskelijat voivat löytää itsellesi potentiaalisia ostokohteita, liittymään osaksi toimivaa yrittäjyystiimiä tai ryhtyä kaupallistamaan tutkimuksen kautta syntyneitä innovaatioita.

YAMK-yrittäjyyspolun opinnot voit aloittaa myös oman yritysideasi kautta. Yritysideaasi liittyvät kehitystehtävät räätälöidään yritysideasi tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle yhteisiä teorioita ovat kuitenkin Lean Start-up kirjallisuus, yritysrahoitus ja pk-yrityksen kansainvälistymisen toimintamallit. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti, omien kehittämistoimenpiteiden lomassa. Yrittäjyyden YAMK-polkuopinnot eivät vaadi paljoakaan läsnäoloa.

Lisätietoja yliopettaja Antti Sekki (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Ei haussa kesän 2018 aikana.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=150<a href="https://www.lyyti.in/TKI_polkuopinnot_2018" target="_blank">Hae tutkimus- ja kehittämishankkeisiin polkuopiskelijaksi</a>

 Blogit

 

 

 Videot