https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=199<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Palvelujen_asiakaskeskeinen_kehit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot projekteissa​

Laureassa on tarjolla aivan uudenlainen mahdollisuus aloittaa YAMK-tasoiset avoimen AMK:n polkuopinnot yrittäjyyteen tai tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projekteissa. Projekteissa opit tulevaisuuden työelämätaitoja ja työkaluja. Projekteissa tehtävät polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden ammatillisen asiantuntijuuden kehittämiseen haastavissa tehtävissä moniammatillisessa tutkimus- ja kehittämisryhmässä.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta tammikuussa 2018. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja. Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

 Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Opiskelijalta odotetaan itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Hakeminen polkuopiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta. 

Laureassa on tarjolla kaksi erilaista polkua aloittaa projektiopinnot avoimessa AMK:ssa: yrittäjyyspolku ja tutkimus- ja kehittämispolku. Kumpaankin on oma hakulomakkeensa.

Polkuopiskelu yrittäjyyteen liittyvissä projektiopinnoissa

Yrittäjäksi YAMK-polkuopintojen kautta?

Omistatko liikeidean ja haluaisit koeponnistaa ideasi kantokyvyn markkinoilla? Vai etsitkö edelleen sopivaa liikeideaa tai toimivaa tiimiä yrittäjyyshaaveittesi toteuttamiseksi? Olemme tuotteistaneet uuden YAMK-tasoiset yrittäjyyspolkuopinnot, joissa opiskelijalle tarjotaan henkilökohtainen yrityssparraaja ja opintojen ohjaaja. Sparraajan kanssa käytävien keskustelujen avustuksella saat uusia kehittämisajatuksia, joita jatkojalostamalla kykenet kehittämään valitsemaasi yritystä tai yritysideaasi eteenpäin, ja samalla suorittamaan YAMK-tasoisia opintoja. Laurealla on useampi yrittäjyyshanke käynnissä, jonka kautta valitut opiskelijat voivat löytää itsellesi potentiaalisia ostokohteita, liittymään osaksi toimivaa yrittäjyystiimiä tai ryhtyä kaupallistamaan tutkimuksen kautta syntyneitä innovaatioita.

YAMK-yrittäjyyspolun opinnot voit aloittaa myös oman yritysideasi kautta. Yritysideaasi liittyvät kehitystehtävät räätälöidään yritysideasi tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle yhteisiä teorioita ovat kuitenkin Lean Start-up kirjallisuus, yritysrahoitus ja pk-yrityksen kansainvälistymisen toimintamallit. Opinnot voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti, omien kehittämistoimenpiteiden lomassa. Yrittäjyyden YAMK-polkuopinnot eivät vaadi paljoakaan läsnäoloa.

Lisätietoja yliopettaja Antti Sekki (etunimi.sukunimi@laurea.fi).

Polkuopiskelu tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektiopinnoissa

Laureassa on tarjolla aivan uudenlaiset tutkimus- ja kehittämispolkuopinnot, jossa voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen AMK:n kautta ja erillishaun jälkeen suorittaa lähes koko tutkinnon erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvissä projektitehtävissä. Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta tammikuussa 2018. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 15 hengen ryhmä. Opiskelijoilla tulee olla työkokemusta kertyneenä noin kaksi vuotta, jotta he voivat hakea yhden lukuvuoden jälkeen erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin ja projektien valmistelutyöhön. Tutustu opiskelijan kokemuksiin polkuopiskelusta.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. Hankevalmisteluun liittyviä projektitehtäviä on tarjolla kaikkiin Laurean osaamisalueisiin liittyen – erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, turvallisuusalalla, palveluliiketoiminnassa ja yrittäjyydessä. Erityisesti seuraaviin hankkeisiin haetaan nyt opiskelijoita (osa kuvauksista suomeksi ja osa englanniksi):

CAITO-hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea maaseutumatkailun toimijoiden matkailupalveluiden käyttöastetta japanilaisten matkailijoiden keskuudessa vahvistamalla matkailupalveluiden kannattavuutta ja yhteistyötä LUMO-alueen, Viron ja Latvian välillä. CAITO kehittää Länsi Uudenmaan, Viron ja Latvian maaseudun matkailutoimijoiden osaamista ja mahdollisuuksia lisätä japanilaisten turistien vierailuja kohdealueella. Hankkeen toiminnan yhteydessä alueen/Baltian matkailutoimijoiden yhteisen tekemisen ja toimimisen sekä hyvien käytänteiden jakaminen korostuvat osana oman liiketoiminnan kannattavuuden kehittämistä. Laurean vastuulla on toimia hankkeessa mm. palvelumuotoilun tukena ja tukea alueen osaamisen kehittämistä räätälöidysti toimijoiden omien tarpeiden pohjalta.

Laurea on mukana kansainvälisessä hankkeessa, Virtual Tools in Business culture (V-Tours). Tämän Erasmus + rahoitteisen hankkeen tavoitteena on pureutua nuorten työllistymiseen liittyviin ongelmiin, kuten siihen, että nuorilla menee yllättävän pitkään aikaa työpaikan saamisessa, sillä kilpailu on kova ja toisaalta samaan aikaan neljännes työpaikoista jää täyttämättä sopivan työntekijän puuttuessa. V-Tours tuottaa erilaisia työkaluja, joiden avulla nuorten ja työnantajien keskinäistä ymmärrystä pyritään tukemaan. Lisäksi V-Tours tuottaa aineistoa, jonka avulla opiskelijat voivat perehtyä työelämätaitoihin, arvioida omaa osaamistaan ja tutustua virtuaalisten vierailujen muodossa eri yritysten toimintaan, yrityskulttuuriin, prosesseihin ja arjen haasteisiin. Laurean tehtävänä on tuottaa virtuaalioppimiseen liittyvää oppimateriaalia ja sen levittämistä. Kts myös: http://virtual-tours.eu/

"CityDrivers" on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama projekti, jonka tavoitteena on parantaa luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja. Tähän liittyen projekti järjestää maksutonta koulutusta ja seminaareja sekä palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä soveltavia työpajoja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Kymenlaaksossa syyskuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Projekti pyrkii edistämään luovan alan osaajien sekä keskinäistä että muiden alojen kanssa tapahtuvaa verkottumista ja yhteistyötä. Osana hankkeen toimintaa syntyy dokumentoituja tositarinoita siitä, miten luovan alan toimijat voivat auttaa muita toimialoja liiketoimintansa kehittämisessä.  Lisätietoja osoitteesta www.citydrivers-project.fi"

Osaamisen pelimerkit on vuosina 2017-2019 toteutettava ESR-rahoitteinen hanke, jossa selvitetään pelialan osaamistarpeita. Hankkeen tuloksena syntyy pelialan osaamismerkkijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja tunnustaa nuorten pelialan osaamista ja parantaa pelialan koulutuksen laatua. Laureassa kehitetään erityisesti pelillistettyä projektijohtamisen valmennusmallia palvelumuotoilun menetelmin sekä projektijohtamisen osaamismerkkejä. Hanke sopii opiskelijalle, joka on kiinnostunut jostakin seuraavista aiheista: pelillistäminen, palvelumuotoilu, projektijohtaminen.

ProVaHealth (Product Validation in Health) project: ProVaHealth is a three year project funded by the Interreg (Baltic Sea Region) funding. The project operates in the Living Lab environments. Living labs are defined as user-centred, open innovation ecosystems based on a systematic user co-creation approach integrating research and innovation processes in real life communities and settings (http://www.openlivinglabs.eu/). ProVaHealth stimulates cooperation among health laboratories in the Baltic Sea region, which test new products and technologies in real-life contexts. The project shares best practices to improve business models of the labs and helps open access to the services for small and medium sized enterprises (SMEs) from the entire Baltic Sea region to ensure health innovation and growth of health SMEs with global potential. The project involves 14 Labs from the Baltic Sea region.

For more information:
http://projects.interreg-baltic.eu/projects/provahealth-105.html
http://scanbalt.org/product-validation-health-provahealth/

Lapsen paras - yhdessä enemmän (LAPE) -hanke on pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin sekä järjestöjen ja korkeakoulujen yhteishanke, jossa kehitetään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lapea.  Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeessa tehdään laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu.  Opiskelijat pääsevät mukaan kehittämistyöhön, jossa suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja vanhempien osallistumistavat oppilashuoltotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Kunta2020  | Laurea edistämässä Kuntalaisen hyvinvointia ja kuntien elinvoimaa.
Laurean pyrkii opetuksen, tki-toiminnan ja palveluiden kautta yhteistyössä kuntien kanssa kehittämään kuntia muuttuvassa roolissa, edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja kuntien elinvoimaisuuden kehittämistä.
Erilaisia yhteistyömahdollisuuksia tarjoavat kuntien tulevat roolit, joita Laurea voi tukea tutkimuksen, opetuksen tai palvelutarjonnan avulla tukea. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kehittämistehtäviin jotka liittyvät seuraaviin teemoihin:

  1. Sivistysrooli - Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus, kirjasto, liikuntapalvelut, nuorisotyö, kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, taidelaitokset
  2. Hyvinvointirooli - Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista. Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia.
  3. Osallisuus- ja yhteisörooli - Edustuksellinen demokratia, suorademokratia, käyttäjälähtöinen demokratia
  4. Elinkeino- ja työllisyysrooli - Kunnan elinvoima rakentuu jatkuvan uudistumiskyvyn ja hyvinvoivien kuntalaisten varaan.
  5. Elinympäristörooli - Kunta huolehtii sekä rakennetusta että luonnon ympäristöstä. Luonto ja puhdas ympäristö on kunnan vetovoimatekijänä.
  6. Itsehallintorooli - Kuntalaiset hoitavat yhdessä yhteisiksi katsomiaan asioita ja tekevät valintoja hyvinvointinsa ja alueensa kehittämisen edistämiseksi
  7. Kehittäjä- ja kumppanirooli - Kunnalla on merkittävä rooli kumppanuuksien rakentamisessa.

ESR-rahoitteisessa TEKNO-hankkeessa kehitetään koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi. Hankkeella halutaan tavoitteellisesti tukea sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sekä yksittäisen kansalaisen "Smart Citizen" hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. TEKNO-hankkeen tavoitteissa on mm. osaamiskartan luominen jossa kartoitetaan Uudenmaan alueelle syntyvän uudenlaisen lähestymistavan osaamista. Opiskelijatehtävät liittyvät esimerkiksi tämän osaamiskartan kehittämiseen.

Entresote - Sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen Uudellamaalla - hankkeessa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristöön tuottamalla tietoa uutiskirjeen ja "Elävien sote-uutisten" muodossa. Elävien sote-uutisten avulla saadaan eri asiakasryhmien ja yrittäjien ääni kuuluviin. Entresote -uutisankkurit haastattelevat ja videoivat sekä draaman keinoin tarttuvat eri näkökulmiin sote-uudistuksen liittyen.

Entresote -uutisankkurina opiskelet sosiaalisen median hyödyntämistä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa luovien menetelmien avulla. Entresote -LivingLab tarjoaa yrityksille korkeakoulun tutkimus- ja kehittämisresurssia ja opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä yritystoiminnan kasvun ja kehittämisen tukemiseen.

Entresote –muutosvalmennuksessa vahvistetaan yrittäjien luovuutta ja resilienssiä sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Ryhmämuotoisiin muutosvalmennuksissa on mukana myös opiskelijoita, jotka suunnittelevat yrittäjäksi ryhtymistä.  Valmennusten lisäksi järjestetään ensi vuonna kolme työpajaa, joihin osallistumalla kartutat tietoa yrittäjänä toimimisesta ja verkostoidut erilaisia palveluja tuottavien yrittäjien kanssa.  Tule opiskelemaan monialaisiin tiimeihin innovatiivisten palvelujen kehittämistä!

INCLUSION AND DIVERSITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION
(Erasmus+ Enhance IDM, 11512)

Many higher education students drop out or do not achieve their learning goals. Factors such as different national/ethnic/cultural/ linguistic backgrounds, students with differing levels of maturity or prior work experience, different learning styles and strategies, being disabled, having commuting needs or challenging life situations may impact the progress and outcome of studies.

The aim of this project is to gain better understanding of diverse students' needs and propose development ideas for curriculum planning, student intake, teaching practices and other educational services to tackle the existing issues.

The project offers good possibilities to gain insights about varying applicants' and students' needs, and educational services' use situations, making sure that the project meets the target groups' needs. Students can e.g. focus on human-centered approach for developing services, learn in a multi-language environments and developing intercultural skills and knowledge. Also, the project offers possibilities for additional tasks depending on the student's interest

Hankevalmistelu
Hanketyö liittyy Suomen sisäisen turvallisuuden strategian jalkauttamiseen. Hanke tehdään yhteistyössä sisäministeriön ja Metropolian (tv-ja radio-yksikön & tv- ja elokuva-yksikkö) kanssa. Liittyy Laurean turvallisuus- ja sosiaalialan opintoihin. Hankkeen teema ”turvallisuuden tunne Suomessa ja suomalaisten parissa”; tutkimustyötä. Osaamisen kehittämistä tapahtuu projektiin osallistumalla, ts. kuinka toimia konsortiossa hankevalmistelussa, kun hanketta edistetään ja viedään eteenpäin.

USCO, eli Using Digital CO-Creation for Business Development, on TEKES:in rahoittama digitalisaatiota edistävä tutkimushanke. Hankkeessa tarkastellaan digitalisaatiota ja yhteiskehittämistä neljän eri teeman lävitse: johtaminen, työhyvinvointi, palveluinnovaatio ja asiakaskeskeisyys. Hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta, ja olemme keränneet paljon dataa tutkittavista kohteista, analysoineet, julkaisseet tieteellisiä artikkeleita sekä toteuttanut erilaisia toimia tukemaan digitaalista yhteiskehittämistä. Voit tutustua mm. Palveluiden USCO Hackathoniin täältä: www.facebook.com/uscohack. Hankkeeseen haetaan polkuopiskelijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalista yhteiskehittämistä tukevaa peliä/työkalua. USCO-hankkeessa on edessä vielä tulosten kiteytystä, joka toteutetaan pelillisenä digitaalisena alustana. Tarkkoja suunnitelmia toteutukselle ei vielä ole, mutta työkalu tulee kiteyttämään keräämämme tietoa ja tarjoaa käyttäjälleen apuja digitalisaation tuomiin haasteisiin sekä yhteiskehittämiseen. Hankkeeseen mukaan hakevilla tulisi olla jo käsitystä palvelukehityksestä ja/tai pelillisyydestä ja pelinkehittämisestä.

Lisätietoa tutkimus- ja kehittämishankkeiden polkuopinnoista Sanna Juvonen (etunimi.sukunimi@laurea.fi).


 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=149<a href="https://www.lyyti.fi/reg/yrittajyyspolku_K2018" target="_blank">Hae yrittäjyyspolkuopintoihin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=150<a href="https://www.lyyti.fi/reg/TKI_polkuopinnot_K2018" target="_blank">Hae tutkimus- ja kehittämishankkeisiin polkuopiskelijaksi</a>

 Blogit

 

 

 Videot