https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=11<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Terveydenhoitaja.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Terveydenhoitotyö, terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Valmistuvalla terveydenhoitajalla on vahvat kliiniset perustiedot ja –taidot, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja osaaminen perustuu tutkittuun tietoon. Terveydenhoitajatyön tietoperusta on hoitotieteessä ja muissa terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteenalat. Terveydenhoitajatyön näkökulma on terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa sekä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa.

Terveydenhoitajan tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja kesto neljä vuotta. Terveydenhoitajatyön ammattiopintoja on koulutuksen aikana vähintään 60 opintopistettä. Terveydenhoitajakoulutus sisältää sairaanhoitajakoulutuksen ja ‎antaa valmiudet toimia sekä laillistettuna terveydenhoitajana että sairaanhoitajana. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa ‎myös työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Koulutukseen kuuluu monipuolisesti harjoittelua erilaisissa hoitotyön ja terveydenhoitotyön ympäristöissä. Lisäksi koulutuksen aikana tehdään käytännön läheinen työelämän kehittämiseen liittyvä opinnäytetyö. Terveydenhoitajatyön ammattiopinnoissa toteutuva harjoittelun laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Opinnoissa  painottuu monialainen terveydenhoitotyö jatkuvasti kehittyvällä sosiaali- ja terveysalalla. Tarkoituksena on luoda opiskelijoille valmiuksia ja kehittämisosaamista  monialaiseen toimintaan ja terveydenhoitotyöhön.  Opinnoissa painotetaan palvelumuotoilua erityistä tukea tarvitseville  asiakkaille sekä vapaaehtoispalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden kehittämistä

Teoria opintojen ja harjoittelujen lisäksi työskennellään erilaisissa monialaisissa ja teknologiaa kehittävissä terveyttä ja hyvinvointia edistävissä hankkeissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella esim. neuvolat, kouluterveydenhuolto, terveysasemat, avoin päiväkoti, kolmannen sektorin toimijat.

Koulutus muodostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen moduuleista. Moduulit ovat tutkintoon kuuluvia osaamiskokonaisuuksia, joille on määritelty osaamistavoitteet valtakunnallisen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusten osaamisvaatimusten ja Laurean painoalojen pohjalta. Ydinosaamisen moduulit (210 op) sisältävät tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Muu osa tutkinnosta muodostuu vapaasti valittavista täydentävän osaamisen moduuleista. Täydentävät opinnot (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen.

Opetusmenetelmiin sisältyy kontaktiopetusta, työpajoja ja simulaatioharjoittelua sekä tutkivaa ja kehittävää työskentelyä pienryhmissä osallistumalla erilaisiin työelämää kehittäviin hankkeisiin.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Terveydenhoitajan koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:
- Asiakaslähtöisen hoitotyön lähtökohdat
- Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö
- Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä
- Osallisuutta ja hyvinvointia edistävä hoitotyö elämänkulun eri vaiheissa
- Uudistuva ja vaikuttava hoitotyö
- Terveydenhoitajatyön osaaminen
- Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sijoittuminen työelämään

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin. Terveydenhoitajana voit työllistyä julkiselle sektorille kuten terveyskeskuksiin ja sairaaloihin tai yksityisiin hoitotyön toimintapisteisiin. Vapaaehtoisjärjestöt, erilaiset kansanterveysjärjestöt, yhdistykset, säätiöt ja projektiluontoiset tehtävät ovat myös yleisiä työllistymiskohteita.Terveydenhoitajia tarvitaan lisäksi ‎terveydenhoitotyön ja hoitotyön asiantuntijoina sekä konsultteina esimerkiksi erilaisissa suunnittelu- ‎ja koulutustehtävissä. Voit myös siirtyä yrittäjäksi, mikä onnistuu myös jo opiskeluiden aikana. 

Terveydenhoitajat ovat myös sairaanhoitajia ja sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Esimerkkejä työtehtävistä

  • Lastenneuvoloissa, perheneuvoloissa, äitiysneuvoloissa ja terveysasemalla terveydenhoitajana

  • Työterveyshuollossa terveydenhoitajana

  • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa terveydenhoitajana

  • Kotihoidossa tiimin vetäjänä

  • Terveyttä ja hyvinvointia edistävissä järjestöissä

 

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

 

 

Seuraava haku

14.3. - 28.3.2018


Tutkintonimike

Terveydenhoitaja (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

240 op, 4 vuotta (Terveydenhoitaja)

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Syksyllä 2018 alkaa päiväteutuksena:

Laurea Otaniemi

Tutkintovastaavat

Lehtori Sirpa Reilio
sirpa.reilio(at)laurea.fi

Lehtori Irene Latva-Korpela
irene.latva-korpela(at)laurea.fi

 

 Tiedotteet

 

 

Opinnäytetyöt tuottavat arvokasta tietoa Vantaallahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opinnäytetyot-tuottavat-arvokasta-tietoa-Vantaalla.aspx2017-06-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/opinnayteseminaari%20Vantaan%20kaupunki.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opinnäytetyöt tuottavat arvokasta tietoa Vantaalla
Hyvän mielen seminaari Tikkurilan Laureassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Hyvan-mielen-seminaari-Tikkurilassa.aspx2017-05-09T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/PirkkoL2017.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Hyvän mielen seminaari Tikkurilan Laureassa
Teknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä ja palveluiden uudistajana –seminaari Porvoo Campuksellahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Teknologian-mahdollisuudet-hyvinvoinnin-edistäjänä-ja-palveluiden-uudistajana-–-seminaari-Porvoo-Campuksella.aspx2017-04-18T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Hyvinvointiteknologiaseminaari.JPG" width="4361" style="BORDER:0px solid;" />Teknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä ja palveluiden uudistajana –seminaari Porvoo Campuksella

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot