https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=10<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sosionomi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sosionomi

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ihmisten elämänhallinnan tukemisen asiantuntijoita, jotka osaavat toimia esimerkiksi kasvatukseen, kuntoutukseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksessa ihmisten elämänhallintaa ja sen tukemista tarkastellaan huomioiden niin ihmisten välisiin suhteisiin kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin liittyvät mahdollisuudet. Opiskelija saa valmiuksia toimia monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä, joilla edistetään yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta.

Sosionimikoulutuksen lähtökohtana on sosiaalialalla tehtävässä työssä tarvittava osaaminen, minkä ytimen muodostavat ihmisten elämänhallinnan vahvistamisen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen yhteiskunnallisen luonteen ymmärtäminen ja ihmistyön edellyttämät vuorovaikutustaidot, empaattisuus, vastuullisuus sekä ihmisten ja ryhmien ohjaamisen taidot. Koulutus antaa mahdollisuuden työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Sosionomikoulutus valmentaa osaajia sosiaalialan laajalle kentälle, jonka eri alueilla painottuvat monet erilaiset osaamisvaatimukset. Keskeiset osaamisvaatimukset liittyvät väestön ikääntymiseen, lasten ja perheiden tukemiseen, marginalisaatioon, sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen

Sosionomien koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen muutostyö
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 op työharjoittelua.

Lisäksi jokainen opiskelija hankkii osaamista täydentävillä moduuleilla. Täydentävän osaamisen moduulit yksilöllistävät opiskelijan opintopolun ja osaamisen. Kampukset tarjoavat täydentäviä moduuleja liittyen mm. varhaiskasvatukseen, luoviin menetelmiin, sosiaaliohjaukseen, lastensuojeluun ja perhetyöhön.

Lastentarhanopettajakelpoisuus

Sosionomi amk-tutkinnon suorittanut voi saada lastentarhanopettajan kelpoisuuden suorittamalla 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.  Lisätietoja kelpoisuuteen johtavista opinnoista.

Lastentarhanopettajaopintojen harjoittelupäiväkodit
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Helsinki

Suuntautumis- ja syventymismahdollisuudet

Hyvinkään kampuksella opiskelija voi suuntautua sosiaaliohjaukseen tai varhaiskasvatukseen. Opinnoissaan opiskelija voi syventyä aikuissosiaalityöhön ja työllisyyspalveluihin, lastensuojeluun, perhetyöhön ja perheiden tukemiseen, päihde- ja mielenterveystyöhön sekä sosiaalialan oikeudelliseen osaamiseen. Lisäksi opiskelija voi valita täydentäviin opintoihinsa vanhustyön ja luovien menetelmien, kuten musiikin käyttöön sosiaalialalla liittyviä opintoja.

Otaniemen kampuksella opiskelija voi syventyä varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun sekä aikuissosiaalityöhön. Opiskelijan asiantuntijuus kehittyy monialaisissa kehittämishankkeissa ja yrittäjämäisessä oppimisprosessissa.

Tikkurilan kampuksella opiskelija voi syventyä varhaiskasvatukseen sekä lastensuojeluun, perhetyöhön, sosiaaliohjaukseen ja luoviin menetelmiin hyvinvointityössä.  Luovissa toiminnoissa perehdytään draaman, musiikin, kuvan, liikunnan ja tanssin soveltamismahdollisuuksiin alan työssä.

Porvoon kampuksella järjestetään tammikuussa 2017 alkavaa sosiaalialan monimuotokoulutusta yhteistyössä Hyvinkään kampuksen kanssa.

Sijoittuminen työelämään

Laureasta valmistuvat sosionomit sijoittuvat laaja-alaisesti sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan, lastentarhanopettajan, perhetyöntekijän sekä projektityön tehtävät. Sosionomi voi toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä työn suunnittelijana, toteuttajana, arvioijana, koordinaattorina ja kehittäjänä. Opintojen aikana on mahdollista valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtava opintopolku.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä

 • Sosiaaliohjaaja
 • Lastentarhanopettaja
 • Päiväkodin johtaja
 • Perhetyöntekijä
 • Koulukuraattori
 • Projektityöntekijä
 • Projektijohtaja
 • Järjestötyöntekijä
 • Palveluyrittäjä
 • Sosiaalikuraattori

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistot ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoihin tai muihin korkeakouluihin, joissa opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Näiden lisäksi osaamista voi hankkia ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tai avoimen ammattikorkeakoulun opintojen avulla.

 

"Parasta opiskelussa on ollut se, miten paljon asioita opinnoissa Laureassa tehdään käytännössä – erilaisina ryhmätöinä ja hankkeina.  Tapa tehdä asioita yhdessä työelämän kanssa on todella hyvä. Siinä tarjoutuu mahdollisuus näyttää osaamistaan ja luoda suhteita.

 Sosiaalialassa kiehtoo eniten käytännönläheisyys ja se, että tässä saa tehdä töitä ihmisten kanssa. On myös tärkeää, että työ on sellaista, minkä koen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Sosiaalialan opintoja harkitsevan kannattaa tiedostaa, että työ tällä alalla voi olla toisinaan raskasta. Samalla kuitenkin raskaskin työ antaa paljon tekijälleen." Roni Nukarinen, sosiaalialan opiskelija

Lue opiskelijatarina kokonaisuudessaan.

 

 

 

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Missä voi opiskella?

Syksyllä 2017 alkaa päivätoteutuksena:

Laurea Tikkurila
Laurea Otaniemi

Syksyllä 2017 alkaa monimuotototeutuksena:

Laurea Lohja

Seuraava haku

15.3. - 5.4.2017

» Hae koulutukseen tästä!

Tutkintovastaava

Lehtori Johanna Häkkinen
johanna.hakkinen(at)laurea.fi

Syksyllä 2017 haussa:

Tikkurila 35 ap monimuoto
Hyvinkää 25 päiväopiskelu
Porvoo 25 monimuoto
Otaniemi 30 monimuoto

 Tiedotteet

 

 

Palvelumuotoilulla hyvinvointiahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Palvelumuotoilulla-hyvinvointia.aspx2017-04-19T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Palvelumuotoilu%20Laurea%20opiskelija%20Mari%20Liedes.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Palvelumuotoilulla hyvinvointia
Ministeri Rehula sosiaalialan opiskelijoiden tentattavanahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Ministeri-Rehula-sosiaalialan-opiskelijoiden-tentattavana.aspx2017-01-23T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Ministeri%20Rehula%20sote-uudistus%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ministeri Rehula sosiaalialan opiskelijoiden tentattavana
Social Services -opiskelija Taisekwa: ”Projekteissa työskentely avaa uusia mahdollisuuksia”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Social-Services-opiskelija-Taisekwa-Projekteissa-tyoskentely-avaa-uusia-mahdollisuuksia.aspx2017-01-19T22:00:00Z<img alt="degree student story social services Laurea UAS Taisekwa" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Degree%20student%20story%20social%20services%20Laurea%20UAS%20Taisekwa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Social Services -opiskelija Taisekwa: ”Projekteissa työskentely avaa uusia mahdollisuuksia”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=109<a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/enormia" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">eNormia - Oikeudellisen osaamisen virtuaalinen keskus</a>Tutustu oikeudellisen osaamisen kehittämiseen Laureassa
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot