https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=9<img alt="" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Sairaanhoitaja.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Sairaanhoitaja


 


Sairaanhoitajana vaikutat ihmisten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaiseen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Sairaanhoitajan työhön kuuluu asiakaslähtöinen ja eettinen tapa toimia terveyttä ja toimintakykyä edistäen erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä, kuten myös sairauksien ehkäisy ja hoito kliinisessä hoitotyössä.

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka vastaa hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä. Hän tukee ja ohjaa asiakkaita, potilaita ja heidän läheisiään. Hän kykenee myös tunnistamaan ja arvioimaan toimintaansa ja toimintakäytänteitä.

Sairaanhoitajan asiantuntijuus rakentuu ajantasaisesta, näyttöön perustuvasta tiedosta, joka ohjaa ammatillista toimintaa ja päätöksentekoa. Sairaanhoitajan työhön sisältyy myös laadun ja turvallisuuden edistämistä ja johtamisen ja yrittäjyyden taitoja.

Tutkinnon suorittamisaika vaihtelee, mutta suorittamalla keskimäärin 60 op vuodessa, se kestää 3,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia. Opintojaksot voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi. Opintojaksojen kieli päätetään lukukausittain ja ilmenee opintojaksotarjonnasta.

Keväällä 2019 alkaa Lohjan ja Otaniemen kampuksilla verkko-opetuspainotteiset monimuotototeutukset, jotka painottuvat muuta monimuoto-opiskelua laajemmin verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun.

Laureassa on useita joustavia opiskelumuotoja. Voit tutustua eri opiskelumuotoihin tästä havainnollistavasta kaaviosta:

Opiskelutavat Laureassa -kaavio

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen moduuleista. Moduulit ovat tutkintoon kuuluvia osaamiskokonaisuuksia, joille on määritelty osaamistavoitteet valtakunnallisen sairaanhoitajakoulutuksen osaamisvaatimusten ja Laurean painoalojen pohjalta. Ydinosaamisen moduulit (180 op) sisältävät tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Muu osa tutkinnosta muodostuu vapaasti valittavista täydentävän osaamisen moduuleista. Täydentävät moduulit (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Tutkintoon voi sisällyttää sellaisia täydentävän osaamisen moduuleja, jotka vastaavat ammatillisia tavoitteita.

Opetusmenetelmiin sisältyy kontaktiopetusta, työpajoja ja simulaatioharjoittelua sekä tutkivaa ja kehittävää työskentelyä pienryhmissä osallistumalla erilaisiin työelämää kehittäviin hankkeisiin.

Laurea profiloituu Suomen suurimpana sairaanhoitajien kouluttajana tuottaen  laaja-alaisen ydinosaamisen, joka vastaa terveydenhuollon ajassa muuttuviin tarpeisiin. Sairaanhoitajan koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:
- Uudistuva ja vaikuttava hoitotyö
- Osallisuutta ja hyvinvointia edistävä hoitotyö elämäkulun eri vaiheissa 
- Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä
- Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö
- Asiakaslähtöisen hoitotyön lähtökohdat
- Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (sisältäen opinnäytetyön)

Laureassa osaamista täydennetään opiskelijan valinnan mukaan akuuttihoitotyöhön, mielenterveys, kriisi- ja päihdehoitotyöhön, ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, avoterveydenhuollon vastaanottotoimintaan ja sähköisten palveluiden hallintaan sekä potilas- ja henkilöstöturvallisuuteen. 

Pätevyys ja sijoittuminen työelämään

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Tällöin sinut laillistetaan sairaanhoitajaksi.

Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset ja näin ollen tutkinto mahdollistaa työskentelyn myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Sairaanhoitajat työskentelevät erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä julkisen että yksityisten työnantajien palveluksessa. Oman yrityksen perustaminen ja itsensä työllistämisen on myös mahdollista. Työskentely kolmannen sektorin projekteissa on uudenlaista sairaanhoitajan osaamisaluetta. Sairaanhoitaja voi toimia myös asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä esimerkiksi vakuutusyhtiössä tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin.  Työtehtäviä voi olla useita, esimerkiksi: kouluttaja, kotihoidonohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten sairaanhoitaja, päihdehoitaja, kotiutushoitaja, poliklinikkahoitaja, sydänhoitaja, vajaatoimintahoitaja, infektiohoitaja, diabeteshoitaja, tiiminvetäjä jne..

Sairaanhoitajakoulutuksessa on mahdollisuus myös kaksoistutkintoon. Katso lisätietoa kaksoistutkinnosta Laurean verkkosivuilta

 

Kansainvälistyminen

Työelämässä tarvitaan kansainvälistä ja monikulttuurista osaamista osana ammatillista asiantuntijuutta. Kansainväliset asiantuntijavierailut, teemapäivät ja tapahtumat ovat osa opiskelua.

Henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmasi voit sisällyttää muun muassa:

  • opintoja tai harjoittelua ulkomailla (useita kuukausia tai lyhyitä intensiivijaksoja)
  • opintoja vieraalla kielellä kansainvälisessä opiskelijaryhmässä Suomessa
  • kieliopintoja
  • kulttuurien välisen viestinnän opintoja
  • kansainvälisessä yhteistyössä toteutettuja hankkeita
  • tuutorina toimimista kansainvälisille opiskelijoille 

 

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

 

 

Seuraava haku

 5. - 19.9.2018

Haussa seuraavat keväällä 2019 alkavat sairaanhoitajakoulutukset:

Hyvinkää, päivätoteutus
Tikkurila, monimuotototeutus
Porvoo, monimuotototeutus
Otaniemi ja Lohja,
verkko-opetuspainotteinen monimuotototeutus

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampuksiin

Laurea Lohja
Laurea Otaniemi
Laurea Tikkurila
Laurea Hyvinkää
Laurea Porvoo

Lisätietoja

Hakemiseen liittyvät asiat:
hakijapalvelut(at)laurea.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Lehtori Kirsi Ronkainen
kirsi.ronkainen(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Sosiaali- ja terveystalouden opinnot ovat käynnistyneet Laurea–vetoisestihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Sosiaali--ja-terveystalouden-opinnot-käynnistyneet-Laurea-–vetoisesti.aspx2018-08-28T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/3AMK_sote-talous-ryhmakuva_muokattu.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sosiaali- ja terveystalouden opinnot ovat käynnistyneet Laurea–vetoisesti
Laurea-paidat lämmittävät Koisonrannan palvelukeskuksessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-paidat-lammittavat-Koisonrannan-palvelukeskuksen-asiakkaita.aspx2018-07-10T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Koisonrannan%20palvelukeskus.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurea-paidat lämmittävät Koisonrannan palvelukeskuksessa
Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Jaetun-asiantuntijuuden-valmennus-herätti-kansainvälistä-kiinnostusta-Sevillassa.aspx2018-06-03T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/essc-tiedote.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=270<a href="https://ops.laurea.fi/index.php/fi/212701/fi" target="_blank" title="Tutustu opetussuunnitelmiin">Tutustu opetussuunnitelmiin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot