Siirry sisältöön

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi pääsääntöisesti verkko-opintoina työn ohessa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö
 • Hakuaika: 15.6.2019 asti
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 20.8.2019 - 31.07.2023
 • Laajuus: 60 op
 • Sijainti: Laurea (verkko-opinnot)
 • Hinta: 600 €

Opintojen laajuus on yhteensä 60 opintopistettä. Ne on suunniteltu suoritettavaksi pääsääntöisesti verkko-opintoina työn ohessa. Opinnoista veloitetaan avoimen ammattikorkeakoulun maksu, joka on 10 €/opintopiste. Kokonaishinnaksi muodostuu 600 €, joka laskutetaan kahdessa erässä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Jotta menestyt opinnoissa, edellytämme sinulta sosionomitutkinnon lisäksi työkokemusta varhaiskasvatuksesta, mielellään viimeisen viiden vuoden aikana hankittua. Tutkintotodistus tulee liittää hakemukseen. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli hakuedellykset täyttyvät.

Jälki-ilmoittautumisessa on tarjolla 25 opiskelupaikkaa Laurea-tasolla. Opiskelijat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle on oma tuutoropettaja.

Koulutus alkaa elokuussa 2019 ja opinnot on suoritettava 31.7.2023 mennessä.

Koulutuksen sisältö

Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10 op

Opiskelija osaa

 • arvioida lapsen yksilöllisiä kasvun, kehityksen ja oppimisen tarpeita
 • työskennellä tavoitteellisesti lapsen erityisen tuen ja kehityksen edellyttämällä tavalla
 • työskennellä lapsen hyväksi yhteistyössä ja perhelähtöisesti moniammatillisissa verkostoissa
 • soveltaa työssään omaa varhaiskasvatuksen osaamistaan erilaisten lasten, perheiden, kulttuurien ja kasvatusajatteluiden vahvuuksia kunnioittaen

Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10 op

Opiskelija osaa

 • jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa
 • huomioida kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia
 • tunnistaa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa
 • luoda edellytyksiä kasvatuskumppanuudelle ja yhteistyölle

Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10 op

Opiskelija osaa

 • suunnitella, ohjata ja arvioida lasten ja lapsiryhmien tarpeisiin vastaavaa pedagogista toimintaa ja toimintaympäristöjä
 • soveltaa toiminnallisia ja luovia menetelmiä kasvatuksessa
 • reflektoida kasvattajan toimintaa ja omaa kasvatusnäkemystään

Työnkehittämisen harjoittelu (lastentarhanopettajakelpoisuus) 15 op

Opiskelija osaa

 • soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä
 • etsiä kehittämisen kohteita asiakaslähtöisesti ja työelämän lähtökohdista
 • työskennellä tiimissä ja toimia asiantuntijayhteisössä
 • arvioida omaa osaamista, kehittämistyötä ja syntynyttä tulosta kehittämisen tavoitteiden suhteen
 • kriittisesti arvioida omaa ammattieettistä toimintaa, työyhteisön ja ammattialan eettisiä periaatteita

Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu (lastentarhaopettajakelpoisuus) 15 op

Opiskelija osaa

 • tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
 • analysoida ja käyttää ammattityössä käytettyjä menetelmiä
 • hahmottaa työyhteisön ja organisaation perustehtävää
 • osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työyhteisön toimintaan
 • toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Opinnäytetyö 15 op

Opiskelija osaa

 • esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia
 • käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen
 • käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi
 • toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti
 • hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen

Lisätietoja:

Sinua voi myös kiinnostaa nämä koulutukset