Siirry sisältöön

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
 • Hakuaika: 9.1. - 19.5.2024
 • Ajoitus: 5.9.2024 - 16.5.2025
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus
 • Hinta: 1500 €

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksessa voit kehittää osaamistasi yleissairaanhoidon-, päivystystoiminnan- ja terveyden edistämisen alueella. Koulutus soveltuu terveysasemilla, poliklinikoilla tai muussa itsenäisessä vastaanottotoiminnassa työskenteleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille tai ensihoitajille sekä kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan edellä mainituissa osa-alueissa!

Tämän koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Koulutuksen osaamistavoitteet 

 • hallitset asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimit itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaat tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitset tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioit ja kehität omaa toimintaasi, vahvistat oman alasi tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tuet työyhteisön osaamista
 • osallistut vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

Koulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista.

 • 1. Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa,15 op 

  Tavoitteet 

  Opiskelija

  • hallitsee potilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät kliiniset tiedot ja taidot
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana potilaan hoitoprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • toteuttaa hoitotyötä vastaanotolla asiakaslähtöisesti ja kohtaa potilaan aidosti ja asiakasta kunnioittaen 

  Sisältö 

  • anatomia, kliininen fysiologia ja patofysiologia
  • lääketiede ja farmakologia soveltuvin osin
  • hoidontarpeen arviointi puhelimitse ja vastaanotolla
  • systemaattinen kliininen tutkiminen
  • pientoimenpiteet vastaanottotyössä
  • erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät
  • terveyden edistäminen
  • sähköinen asiointi ja oda-palvelut
  • kirjaaminen
  • asiakkaan/potilaan jatkohoidon koordinointi
  • asiakas/potilas ja työturvallisuus vastaanottotyössä
  • konsultaatio-käytänteet ja moniammatillinen yhteistyö 

  Arviointikriteerit 

  • opiskelija omaa potilaan hoitoketjussa tarvittavat kliiniset tiedot ja taidot
  • opiskelija omaa potilaan hoitoketjussa tarvittavat kliiniset tiedot ja taidot
  • opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja tehdä johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta asiantuntijuusalueensa ja tehtäväkuvansa rajoissa sekä ymmärtää moniammatillisen työskentelyn merkityksen ja tunnistaa moniammatillisen tiimin konsultointi-tarpeen.
  • opiskelija pystyy kuvaamaan ja huomioimaan toiminnassaan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti ja ymmärtää heidän tarpeensa
 • 2. Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op 

  Tavoitteet 

  Opiskelija

  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen
  • hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen ja sen dokumentoinnin

  Sisältö

  • ohjauksen pedagogiset ja didaktiset lähtökohdat (tasa-arvoinen valmentava ohjaussuhde, yksilön ja ryhmien ohjaus)
  • tavoitteellinen ohjausprosessi ja sen dokumentointi
  • sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt ja alueelliset palvelut (sote-kela) ja ohjaaminen palvelujen piiriin moniammatillisessa tiimissä
  • omahoitoa tukevat asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja välineet
  • ohjausmateriaalin tuottaminen sähköisiin välineisiin
  • viestintäosaaminen sosiaali- ja terveysalalla

  Arviointikriteerit 

  • osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen ohjausprosessin sekä arvioida sitä osana hoidon dokumentointia
  • hyödyntää ohjauksessa ja (terveys)viestinnässä digitaalisia välineitä ja ympäristöjä
  • arvioi ja tuottaa eri asiakasryhmille suunnattua ohjausmateriaalia erilaisia ohjauksellisia välineitä hyödyntäen
  • arvioi ja hyödyntää palveluverkoston mahdollisuuksia osana asiakaslähtöistä ohjausta

   

   

   

   

 • 3. Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op 

  Tavoitteet:

  Opiskelija

  • tuntee näyttöön perustuvan toiminnan idean ja sen implementoinnin periaatteet
  • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

  Sisältö:

  • näyttöön perustuvan toiminnan idea ja implementointi
  • työelämälähtöiset kehittämismenetelmät
  • vastaanottotoiminta osana palvelukokonaisuutta
  • kustannustietoisuus
  • palvelumuotoilu 

  Arviointikriteerit:

  • suunnittelee näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista eri toimintaympäristöissä
  • arvioi omaa toimintaansa jatkuvan kehittymisen näkökulmasta
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön alansa asiantuntijan roolissa

   

Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta. Kolmannessa moduulissa käsitellään vastaanottotoimintaa käytännön- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta.

Koulutuksen opetusmenetelmät

Osaamistasi syvennät monipuolisin menetelmin ja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä mm. verkko-oppimista, lähiopetusta, itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä.

Käytämme aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamisen periaatteita. Voit lukea hyväksi muualla suoritettuja opintoja ja/tai muualla hankittua osaamista tai korvata niillä erikoistumiskoulutukseen kuuluvia opintoja.

Ajankohta

5.9.2024 - 16.5.2025

Lähipäivät syksyllä 2024:   

 • to 5.9. 
 • pe 6.9. 
 • pe 4.10 
 • pe 1.11. 
 • pe 29.11. 

Lähipäivät keväällä 2025:  

 • to 16.1.  
 • pe 17.1. 
 • pe 14.2. 
 • pe 14.3.  
 • to 10.4. 
 • pe 11.4.  
 • pe 16.5.

Opetus klo 8:30 – 16:00 välisenä aikana.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 9.6.2024 mennessä. Osallistumismaksun voi maksaa kahdessa erässä.

Peruutusehdot*

Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme