Siirry sisältöön

Haku kevään 2022 koulutukseen on käynnissä!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • Hakuaika: 22.11.2021 mennessä
 • Ajoitus: Koulutus alkaa 27.1.2022
 • Laajuus: 45 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
 • Hinta: 4 900 euroa (ALV 0%)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

 

Koulutuksessa hankittu osaaminen

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

 

Kou­lu­tuk­sen in­fo­ti­lai­suus 27.9. klo 13.30-14.30

Koulutuksen kaikille maksuton ja avoin infotilaisuus järjestetään verkossa 27.9. klo 13.30-14.30. Infotilaisuuden aikana sinulla on mahdollisuus esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä koulutuksesta suoraan kouluttajille. Ilmoittaudu infotilaisuuteen tästä ja saat liittymislinkin infotilaisuuteen vahvistusviestissä.

 

Tarkempaa tietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisältö 

  Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op

  Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op

  Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op

  Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op

  Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 • Toteutus 

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä).
  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

  Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa.

  Kevään 2022 koulutuspäivät:

  • 27.-28.1.2022
  • 17.-18.2.2022
  • 10.-11.3.2022
  • 7.-8.4.2022
  • 12.-13.5.2022
  • 2.-3.6.2022

   

  Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina.

  Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Hakukelpoisuutena on, että hakija on

  • laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste) ja
  • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

   

  Lisäksi edellytetään, että hakijalla on

  • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
  • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

   

  Hakulomake ja toimitettavat dokumentit

  • Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana.

   

  Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit

  • Kopio tutkintotodistuksesta
  • Kopiot työtodistuksista

   

  Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tulleen tulee toimittaa: 

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus Liite 1.
  • Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi Liite 2.

   

  Hakemukset liitteineen toimitetaan:

  Laurea Otaniemi / Tiina Mäkelä
  Metsänpojankuja 3
  02130 Espoo

  Kuoreen merkintä: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

   

  tai vaihtoehtoisesti lähetys sähköisesti osoitteeseen tiina.makela@laurea.fi

  otsikolla: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

 • Valintakoe ja valinnat 

  Valintakoe järjestetään Laurea Otaniemen kampuksella 29.11.2021 klo 12.00-15.00.
  Osoite: Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo

   

  Valintakoekirjat:

  Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130, Oppiportissa luvut 1-5. (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)

  Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.

 • Lakeja ja asetuksia lääkkeenmääräämisestä 
 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 4 900 €. Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle. Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

   

  Peruutusehdot

  Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 • Koulutuskorvaus 

  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

  Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus

  • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
  • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
   1.    kunta
   2.    kuntayhtymä
   3.    kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
  • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.
   Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.

  Lue lisää

 • Usein kysyttyä 

  Kuinka usein koulutus järjestetään?

  • Uusi koulutus alkaa yleensä kerran vuodessa. Mikäli olet kiinnostunut seuraavasta alkavasta koulutuksesta, voit ilmoittaa yhteystietosi events@laurea.fi ja olemme yhteydessä, kun uuden koulutuksen ilmoittautuminen alkaa.

   

  Voiko yksityissektorilla työskentelevä osallistua koulutukseen?

  • Yksityissektorilla työskentelevä sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi osallistua koulutukseen, kun työnantajalla on yhteistyötä kunnallisen puolen kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa.

   

  Työkokemukseni jää muutaman kuukauden vajaaksi ennen koulutuksen alkua. Voinko osallistua koulutukseen?

  • Hakijalla on oltava viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeenmääräämiseen liittyvällä tehtäväalueella. Hakija voi osallistua koulutukseen, jos vaadittava työkokemus tulee täyteen koulutuksen aikana.

   

  Kuinka toimin päästäkseni koulutukseen?

  1. Täytä sähköinen ilmoittautumislomake hakuajan puitteissa
  2. Toimita haun yhteydessä kopiot tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista
  3. Halutessasi osallistu Farmakologian preppauskurssille
  4. Osallistu valintakokeeseen
  5. Koulutukseen valituksi tultuasi, toimita työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus sekä työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi

   Lisätietoa hakemisesta ja liitteiden lähettämisestä löytyy tältä sivulta Hakukelpoisuus ja hakeminen -otsikon alta ja valintakokeesta sekä valintakoekirjoista Valintakoe ja valinnat -otsikon alta.

   

  Tarvitseeko Farmakologian preppauskurssille ilmoittautua?

  • Preppauskurssille ei tarvitse ilmoittautua. Kaikille Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään ohjeet preppauskurssille osallistumisesta noin viikkoa ennen kurssia.

   

  Mitä valintakoe sisältää? Paljonko valintakokeesta on saatava pisteitä?

  • Valintakoe käsittelee farmakologiaa. Valintakokeesta tulee saada 20/50 pistettä, jotta voi tulla valituksi koulutukseen. Lisäksi kokeessa on lääkelaskuja, joista saa olla yksi lasku väärin.

   

  Saako valintakokeen lääkelaskuissa käyttää laskinta?

  • Valintakokeen lääkelaskuissa ei käytetä laskinta eikä puhelimen laskinta, valintakokeen lääkelaskut on paperilla ja kynällä tehtäviä. Mikäli haluat treenata laskuja etukäteen, voit harjoitella Lääkemaisteri -sovelluksen avulla. Myös googlettamalla "lääkelaskuklinikka" löytyy TurkuAMK:n sivut, jossa on paljon esimerkkejä ja vastauksia.

   

  Milloin ja missä koulutus järjestetään?

  • Koulutuksen lähiopetus järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella (Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo). Lähiopetuspäivät löytyvät tältä sivulta Toteutus -otsikon alta.

   

  Kuinka pitkiä lähipäivät ovat?

  • Päivien pituus voi hieman vaihdella, mutta pääsääntöisesti lähipäivät järjestetään klo 8.30-15.45. Potilaan kliinisen tutkimisen kolme lähipäivää järjestetään n. klo 8.30-18.00.

   

  Voiko lähipäiviin osallistua etänä?

  • Korona-aikana luennot on pidetty etänä, mutta syksyn 2021 opetus on suunniteltu toteuttavan lähiopetuksena. Näin osallistujat pääsevät myös paremmin osalliseksi ryhmän vuorovaikutuksesta ja kokemuksien sekä tapojen vertailusta ympäri Suomea tulevien muiden osallistujien kanssa.
  • Kaikki tentit ja valtakunnalliset kokeet pidetään läsnäolevina Otaniemen kampuksella.

   

  Kuinka lisäkoulutus vaikuttaa palkkaan?

  • Palkankorotukset ovat organisaatiokohtaisia. Tehyn mukaan tehtävän ja sen mukaisen koulutuksen pitää tuoda sairaanhoitajille 500–800 euron korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Hakijoiden suositellaan neuvottelemaan palkasta ja muista kustannuksista työnantajan kanssa ennen koulutukseen hakeutumista.

   

  Paljonko koulutus maksaa?

  • Koulutuksen hinta on 4 900 €. Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle.
  • Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Työnantajalla on mahdollisuus hakea valtiolta koulutuskorvausta koulutuksen suorittaneen ja lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen työntekijänsä koulutuskustannuksiin.
  • Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

   

 

Yhteystiedot

Li­sä­tie­to­ja koulutuksen sisällöstä:

 • Tiina Mäkelä, lehtori, Sairaanhoitaja lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksen kouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  tiina.makela@laurea.fi, puh. (09) 8868 7537

 • Jonna Suominen, lehtori, Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksen kouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  jonna.suominen@laurea.fi, puh. (09) 8868 7575

Li­sä­tie­to­ja käytännön jär­jes­te­lyis­tä:

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Asiakaspalvelu ma-pe klo 9.00-16.00

Lue lisää Eventsin palveluista »

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos kiinnostuit koulutuksesta ja haluat lisätietoa, voit jättää meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Hyväksyn tietojeni tallentamisen sekä viestinnän yhteydenottopyyntööni liittyen

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea EduGATE tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme