Siirry sisältöön

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • Hakuaika: 8.5.2024 mennessä
 • Ajoitus: Valintakoe järjestetään 13.5.2024 klo 12.00-15.00
 • Laajuus: 45 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemen kampus, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
 • Hinta: 5400 euroa (ALV 0%)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä. Terveydenhuollon ammattihenkilölaki (533/2019) mahdollistaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa.

Sairaanhoitaja voi aloittaa lääkityksen määrätyissä akuuteissa infektioissa, sekä jatkaa lääkärin määräämää lääkehoitoa yleisimmissä kansansairauksissa. Ennaltaehkäisevään hoitoon sairaanhoitaja voi määrätä tiettyjä ehkäisyvalmisteita sekä rokotteita.

 

Vuoden 2023 elokuussa rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden omaavia sairaanhoitajia, joilla oli lääkkeenmääräämisen oikeus, oli yhteensä 725 henkilöä. Hyvinvointialueella, tai muulla tavalla hyvinvointialueen lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottavalle yksikölle suoritetaan valtion varoista korvausta koulutuksen kustannuksista.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

 

Koulutukseen järjestetään infotilaisuuksia, joihin on mahdollista osallistua TEAMS:in välityksellä. Infotilaisuuksien aikataulut ja osallistumislinkit ohessa:

Tammikuu

24.1.2024 klo 8.15 – 9.00 Click here to join the meeting

24.1.2024 klo 15-16 Click here to join the meeting

26.1.2024 klo 8.15-9.00 Click here to join the meeting

30.1.2024 klo 8.15-9.00 Click here to join the meeting

31.1.2024 Klo 15-16  Click here to join the meeting

 

Helmikuu

2.2.2024  klo 8.15-9.00 Click here to join the meeting

7.2.2024 klo 8.15-9.00 Click here to join the meeting

28.2.2024 klo 14-15 Click here to join the meeting

 

Maaliskuu

6.3.2024 klo 14-15 Click here to join the meeting

12.3.2024 klo 8.15-9.00 Click here to join the meeting

 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Hakukelpoisuus

  Hakukelpoisuutena on, että hakija on:

  • laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste) ja
  • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

   

  Lisäksi edellytetään, että hakijalla on

  • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai hyvinvointialueeseen, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
  • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

   

  Hakeminen ja toimitettavat dokumentit

  Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana, linkki hakulomakkeelle löytyy sivun alusta perustietojen yhteydestä. Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi on toimitettava seuraavat dokumentit:

  • Kopio tutkintotodistuksesta
  • Kopiot työtodistuksista

   

  Koulutuksen aikana opiskelija selvittää ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin. Työnantajalta voidaan myös ennalta selvittää suunniteltua tehtäväkuvaa. Mallipohja.

   

  Hakemukset liitteineen toimitetaan:

  • Postitse: Laurea Otaniemi / Tiina Mäkelä, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
   • Kuoreen merkintä: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen
  • tai sähköisesti osoitteeseen tiina.makela@laurea.fi
   • otsikolla: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

   

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään Laurea Otaniemen kampuksella 13.5.2024 (Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo) klo 12.00-15.00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

  Valintakoekirjat. Hakija lukee toisen valintakoekirjoista oman valintansa mukaan:

  • Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2023): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 19–55 ja 67-155.

  TAI 

  • Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 17-108. Saatavilla myös Duodecimin Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa. Oppiportissa luvut 1-5.
 • Sisältö ja toteutus 

  Koulutus koostuu seuraavista osioista:

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
  • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
  • Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

   

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella, osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo.

  Koulutus alkaa 29.8.2024. Seuraavan koulutuksen lähipäivät julkaistaan keväällä 2024.

  Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina. Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä.

  Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa

  • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
  • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
  • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
  • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

   

  Osallistujien kokemuksia

  Farmakologian osaaminen oli koulutuksessa todella tärkeää, sillä sairaanhoitajan koulutus tarjoaa siihen vain pintaraapaisun.

   

  Terveysasemalla työskennellään paljon myös ehkäisyasioiden parissa ja myös tähän koulutus toi lisäosaamista.

  Lue lisää: Lääkkeenmäärämiskoulutuksesta lisää oppia myös potilaan tutkimiseen

   

 • Hinta, koulutuskorvaus ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 5400 €. Osallistumismaksu laskutetaan 1 erässä hyväksytyn valintakokeen jälkeen osallistujan otettua koulutuspaikka vastaan ja koulutuksen alettua. Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

  Korvaus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttämän koulutuksen kustannuksiin

  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen kustannuksista voi työnantaja hakea valtion koulutuskorvausta. Korvausta voi saada niiden sairaanhoitajien koulutuskuluihin, jotka ovat saaneet rajatun lääkkeenmääräämisen oikeuden Valviralta. Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella vuosittain. Lue lisää.

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla sitoudut peruutusehtoihin.

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti kouluttajille Tiina Mäkelälle tiina.makela@laurea.fi tai Jonna Suomiselle jonna.suominen@laurea.fi

  • Hakuaikana maksuton
  • Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen 50% osallistumismaksusta
  • Opintojen keskeytyessä opintojen aikana, osallistujamaksua ei palauteta
  • Mikäli osallistut koulutukseen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

 • Usein kysyttyä 

  Kuinka usein koulutus järjestetään?

  • Uusi koulutus alkaa yleensä kerran vuodessa syksyisin. Koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden täyttämällä hakulomakkeen tiedot.

   

  Voiko yksityissektorilla työskentelevä osallistua koulutukseen?

  • Yksityissektorilla työskentelevä sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi osallistua koulutukseen, kun työnantajalla on yhteistyötä kunnallisen puolen kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa.

   

   

 

Yhteystiedot

Li­sä­tie­to­ja koulutuksen sisällöstä:

 • Tiina Mäkelä, lehtori, Sairaanhoitaja lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksen kouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  tiina.makela@laurea.fi, puh. (09) 8868 7537

 • Jonna Suominen, lehtori, Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksen kouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  jonna.suominen@laurea.fi, puh. (09) 8868 7575

 

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme