Haku syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen on nyt käynnissä!

 • Kohderyhmä: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • Hakuaika: 18.4.2019 mennessä
 • Päiväys: 8/2019-12/2020
 • Laajuus: 45 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
 • Hinta: 4 900 euroa (ALV 0%)

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on uusi itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Koulutuksessa hankittu osaaminen

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Lisätietoja:

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisältö 

  Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op

  Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op

  Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op

  Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op

  Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 • Toteutus 

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä).

  Toteutetaan monimuoto-opiskeluna

  Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa.

  Vuoden 2019 lähipäivät:

  • 29.-30.8.2019
  • 19.-20.9.2019
  • 24.-25.10.2019
  • 21.-22.11.2019
  • 12.-13.12.2019

  Vuoden 2020 päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

  Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina.

  Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea  ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Hakukelpoisuutena on, että hakija on

  • laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste) ja
  • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

  Lisäksi edellytetään, että hakijalla on

  • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
  • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

  Hakulomake ja toimitettavat dokumentit

  • Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana.

  Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit

  • Kopio tutkintotodistuksesta
  • Kopiot työtodistuksista

  Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tulleen tulee toimittaa: 

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus Liite 1.
  • Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi Liite 2.

  Hakemukset liitteineen toimitetaan:

  Laurea Otaniemi / Opintotoimisto
  Metsänpojankuja 3
  02130 Espoo

  Kuoreen merkintä: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

 • Valintakoe ja valinnat 

  Valintakoe järjestetään 6.5.2018 klo 12.00-15.00 Laurean Otaniemen kampuksella osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo.

  Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.

  Valintakoekirja: Pelkonen O & Ruskoaho H toim. (2003): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 17–108 tai uusin painos vastaava alue tai Koulu M & Mervaala E toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sivut 19–114.

 • Lakeja ja asetuksia lääkkeenmääräämisestä 

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme