Siirry sisältöön

Haku tammikuussa 2020 alkavaan koulutukseen on nyt käynnissä!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • Hakuaika: 22.11.2019 mennessä
 • Ajoitus: 23.1.2020 - 31.3.2021
 • Laajuus: 45 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
 • Hinta: 4 900 euroa (ALV 0%)

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on uusi itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Koulutuksessa hankittu osaaminen

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

 

Lisätietoja:

Lisätietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisältö 

  Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op

  Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op

  Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op

  Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op

  Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 • Toteutus 

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä).

  Toteutetaan monimuoto-opiskeluna

  Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa.

  Koulutuksen lähipäivät kevät 2020
  23-24.1.2020
  27-28.2.2020
  26-27.3.2020
  16-17.4.2020
  28-29.5.2020


  Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina.

  Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea  ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Hakukelpoisuutena on, että hakija on

  • laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste) ja
  • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

  Lisäksi edellytetään, että hakijalla on

  • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
  • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

  Hakulomake ja toimitettavat dokumentit

  • Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana.

  Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit

  • Kopio tutkintotodistuksesta
  • Kopiot työtodistuksista

  Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tulleen tulee toimittaa: 

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus Liite 1.
  • Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi Liite 2.

  Hakemukset liitteineen toimitetaan:

  Laurea Otaniemi / Opintotoimisto
  Metsänpojankuja 3
  02130 Espoo

  Kuoreen merkintä: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

 • Valintakoe ja valinnat 

  Valintakoe järjestetään Laurea Otaniemen kampuksella 25.11.2019 klo 12-15.

  Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot.

  Valintakoekirjat:

  Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)

  Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.

   

 • Lakeja ja asetuksia lääkkeenmääräämisestä 
 • Koulutuskorvaus 

  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

  Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus

  • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
  • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
   1.    kunta
   2.    kuntayhtymä
   3.    kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
  • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.
   Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.

  Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme