Siirry sisältöön

Haku elokuussa 2020 alkavaan koulutukseen on nyt käynnissä! Farmalogian preppauskurssi pidetään verkkototeutuksena ke 29.7. klo 16.00 Zoomissa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • Hakuaika: 31.7.2020 mennessä
 • Ajoitus: 20.8.2020 - 31.10.2021
 • Laajuus: 45 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
 • Hinta: 4 900 euroa (ALV 0%)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi valintakoe on siirretty myöhempään ajankohtaan. Valintakoe järjestetään 5.8.2020. klo 12.00-15.00 Laurean Otaniemen kampuksella.

Mikäli poikkeustilan jatkuessa lähipäiviä ei voida järjestää syksyllä 2020, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen. Lisätietoja events@laurea.fi.

 

Koulutuksessa hankittu osaaminen

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

 

Tarkempaa tietoa koulutuksesta

 • Koulutuksen sisältö 

  Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op

  Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op

  Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op

  Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op

  Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

 • Toteutus 

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä).
  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

  Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa.

  Koulutuksen lähipäivät syksyllä 2020:

  20.-21.8.2020

  24.-25.9.2020

  22.-23.10.2020

  19.-20.11.2020

  Vuoden 2021 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.


  Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina.

  Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea  ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Hakukelpoisuutena on, että hakija on

  • laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste) ja
  • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

  Lisäksi edellytetään, että hakijalla on

  • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
  • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

  Hakulomake ja toimitettavat dokumentit

  • Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana.

  Haun yhteydessä on toimitettava seuraavat dokumentit

  • Kopio tutkintotodistuksesta
  • Kopiot työtodistuksista

  Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tulleen tulee toimittaa: 

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus Liite 1.
  • Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi Liite 2.

  Hakemukset liitteineen toimitetaan:

  Laurea Otaniemi / Opintotoimisto
  Metsänpojankuja 3
  02130 Espoo

  Kuoreen merkintä: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

 • Valintakoe ja valinnat 

  Valintakoe järjestetään Laurea Otaniemen kampuksella 5.8.2020 klo 12-15.
  Osoite: Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo


  Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot. Farmalogian preppauskurssi pidetään verkkototeutuksena ke 29.7. klo 16.00 Zoomissa. Linkki lähetetään viikkoa ennen preppauskurssia kaikille Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutukseen ilmoittautuneille.

   

  Valintakoekirjat:

  Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)

  Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.

   

 • Lakeja ja asetuksia lääkkeenmääräämisestä 
 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 4 900 €. Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle. Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

   

  Peruutusehdot

  Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 • Koulutuskorvaus 

  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

  Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus

  • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
  • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
   1.    kunta
   2.    kuntayhtymä
   3.    kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
  • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.
   Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.

  Lue lisää

 

Li­sä­tie­to­ja käytännön jär­jes­te­lyis­tä:

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme