Siirry sisältöön

Seuraavan koulutus alkaa syksyllä 2023.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö
 • Hakuaika: 7.8.2023 mennessä
 • Ajoitus: Valintakoe järjestetään 9.8.2023 klo 12.00-15.00
 • Laajuus: 45 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemen kampus, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
 • Hinta: 5400 euroa (ALV 0%)

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

 

 • Hakukelpoisuus ja hakeminen 

  Hakukelpoisuus

  Hakukelpoisuutena on, että hakija on:

  • laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste) ja
  • hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

   

  Lisäksi edellytetään, että hakijalla on

  • työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä
  • työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri
  • työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

   

  Hakeminen ja toimitettavat dokumentit

  Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana, linkki hakulomakkeelle löytyy sivun alusta perustietojen yhteydestä. Hakulomakkeen täyttämisen lisäksi on toimitettava seuraavat dokumentit:

  • Kopio tutkintotodistuksesta
  • Kopiot työtodistuksista

   

  Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tulleiden osallistujien tulee toimittaa: 

  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus Mallipohja 1.
  • Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi Mallipohja 2.

   

  Hakemukset liitteineen toimitetaan:

  • Postitse: Laurea Otaniemi / Tiina Mäkelä, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
   • Kuoreen merkintä: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen
  • tai sähköisesti osoitteeseen tiina.makela@laurea.fi
   • otsikolla: Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

   

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään Laurea Otaniemen kampuksella 9.8.2023 (Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo) klo 12.00-15.00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

  Valintakoekirjat:

  • Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.
  • Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130. Saatavilla myös Duodecimin Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa. Oppiportissa luvut 1-5.
 • Sisältö ja toteutus 

  Koulutus koostuu seuraavista osioista:

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
  • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
  • Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

   

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella, osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo.

  Koulutus alkaa 31.8.-1.9.2023. Seuraavan koulutuksen lähipäivät julkaistaan pian.

   

  Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina. Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä.

  Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa

  • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
  • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
  • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
  • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

   

  Osallistujien kokemuksia

  Farmakologian osaaminen oli koulutuksessa todella tärkeää, sillä sairaanhoitajan koulutus tarjoaa siihen vain pintaraapaisun.

   

  Terveysasemalla työskennellään paljon myös ehkäisyasioiden parissa ja myös tähän koulutus toi lisäosaamista.

  Lue lisää: Lääkkeenmäärämiskoulutuksesta lisää oppia myös potilaan tutkimiseen

   

 • Hinta, koulutuskorvaus ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 5400 €. Osallistumismaksu laskutetaan 1 erässä hyväksytyn valintakokeen jälkeen osallistujan otettua koulutuspaikka vastaan ja koulutuksen alettua. Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

   

  Koulutuskorvaus

  Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksen liittyvä koulutuskorvaus HE 202/2018 on hyväksytty eduskunnassa seuraavasti 60 a §:

  Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen korvaus

  • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
  • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
   1.    kunta
   2.    kuntayhtymä
   3.    kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
  • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.
   Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.

  Lue lisää

   

  Peruutusehdot

   

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla sitoudut peruutusehtoihin.

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti kouluttajille Tiina Mäkelälle tiina.makela@laurea.fi tai Jonna Suomiselle jonna.suominen@laurea.fi

  • Yli 14 vuorokautta ennen ilmoittautumisen päättymistä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € + alv 24 % kulujen kattamiseksi.
  • Alle 14 vuorokautta ennen ilmoittautumisen päättymistä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun. Mikäli osallistut koulutukseen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

   

 • Usein kysyttyä 

  Kuinka usein koulutus järjestetään?

  • Uusi koulutus alkaa yleensä kerran vuodessa. Mikäli olet kiinnostunut seuraavasta alkavasta koulutuksesta, voit ilmoittaa yhteystietosi events@laurea.fi ja olemme yhteydessä, kun uuden koulutuksen ilmoittautuminen alkaa.

   

  Voiko yksityissektorilla työskentelevä osallistua koulutukseen?

  • Yksityissektorilla työskentelevä sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi osallistua koulutukseen, kun työnantajalla on yhteistyötä kunnallisen puolen kanssa esimerkiksi palvelusetelin muodossa.

   

  Työkokemukseni jää muutaman kuukauden vajaaksi ennen koulutuksen alkua. Voinko osallistua koulutukseen?

  • Hakijalla on oltava viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeenmääräämiseen liittyvällä tehtäväalueella. Hakija voi osallistua koulutukseen, jos vaadittava työkokemus tulee täyteen koulutuksen aikana.

   

  Kuinka toimin päästäkseni koulutukseen?

  1. Täytä sähköinen ilmoittautumislomake hakuajan puitteissa
  2. Toimita haun yhteydessä kopiot tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista
  3. Osallistu valintakokeeseen
  4. Koulutukseen valituksi tultuasi, toimita työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus sekä työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva sairaanhoitajan rajatuksi lääkkeenmääräämiseksi

   Lisätietoa hakemisesta ja liitteiden lähettämisestä sekä valintakokeesta sekä valintakoekirjoista löytyy tältä sivulta Hakukelpoisuus ja hakeminen -otsikon alta.

   

   

  Mitä valintakoe sisältää? Paljonko valintakokeesta on saatava pisteitä?

  • Valintakoe käsittelee farmakologiaa. Valintakokeesta tulee saada 20/50 pistettä, jotta voi tulla valituksi koulutukseen. Lisäksi kokeessa on lääkelaskuja, joista saa olla yksi lasku väärin.

   

  Saako valintakokeen lääkelaskuissa käyttää laskinta?

  • Valintakokeen lääkelaskuissa ei käytetä laskinta eikä puhelimen laskinta, valintakokeen lääkelaskut on paperilla ja kynällä tehtäviä. Mikäli haluat treenata laskuja etukäteen, voit harjoitella Lääkemaisteri -sovelluksen avulla. Myös googlettamalla "lääkelaskuklinikka" löytyy TurkuAMK:n sivut, jossa on paljon esimerkkejä ja vastauksia.

   

  Milloin ja missä koulutus järjestetään?

  • Koulutuksen lähiopetus järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella (Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo). Lähiopetuspäivät löytyvät tältä sivulta Sisältö ja toteutus -otsikon alta.

   

  Kuinka pitkiä lähipäivät ovat?

  • Päivien pituus voi hieman vaihdella, mutta pääsääntöisesti lähipäivät järjestetään klo 8.30-15.45. Potilaan kliinisen tutkimisen kolme lähipäivää järjestetään n. klo 8.30-18.00.

   

  Voiko lähipäiviin osallistua etänä?

  • Korona-aikana luennot on pidetty etänä, mutta pääsääntöisesti opetus on suunniteltu toteuttavan lähiopetuksena. Näin osallistujat pääsevät myös paremmin osalliseksi ryhmän vuorovaikutuksesta ja kokemuksien sekä tapojen vertailusta ympäri Suomea tulevien muiden osallistujien kanssa.
  • Kaikki tentit ja valtakunnalliset kokeet pidetään läsnäolevina Otaniemen kampuksella.

   

  Kuinka lisäkoulutus vaikuttaa palkkaan?

  • Palkankorotukset ovat organisaatiokohtaisia. Tehyn mukaan tehtävän ja sen mukaisen koulutuksen pitää tuoda sairaanhoitajille 500–800 euron korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Hakijoiden suositellaan neuvottelemaan palkasta ja muista kustannuksista työnantajan kanssa ennen koulutukseen hakeutumista.

   

  Paljonko koulutus maksaa?

  • Koulutuksen hinta on 5400 €.
  • Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Työnantajalla on mahdollisuus hakea valtiolta koulutuskorvausta koulutuksen suorittaneen ja lääkkeenmääräämisoikeuden saaneen työntekijänsä koulutuskustannuksiin.
  • Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

   

 

Yhteystiedot

Li­sä­tie­to­ja koulutuksen sisällöstä:

 • Tiina Mäkelä, lehtori, Sairaanhoitaja lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksen kouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  tiina.makela@laurea.fi, puh. (09) 8868 7537

 • Jonna Suominen, lehtori, Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -lisäkoulutuksen kouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
  jonna.suominen@laurea.fi, puh. (09) 8868 7575

 

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme