Siirry sisältöön

Koulutus on kaikille opetustoimen edustajille peruskoulusta, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön suunniteltu kokonaisuus, joka toteutetaan marraskuusta 2019 marraskuuhun 2020 asti.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikille opetustoimen edustajille peruskoulusta, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön
 • Hakuaika: Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautuminen päättyy 14.8. tai koulutusosioiden täytyttyä. (Joustava aloitus 1.11.2019-14.8.2020 osallistujan aikataulun mukaan)
 • Ajoitus: 4.11.2019-1.6.2020 ja 18.8.-30.11.2020
 • Laajuus: 7-15 op
 • Sijainti: Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian kampukset
 • Hinta: Maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Koulutuksen tavoite ja tausta

Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja heidän taustaorganisaatioilleen uusimman teorian sekä parhaat käytänteet koulutusorganisaatioiden systemaattisen turvallisuustyön tueksi. Koulutuksella tuotetaan turvallisuusjohtamista tukevia tiedollisia ja taidollisia elementtejä jokaisen osallistujan omista, henkilökohtaisista lähtökohdista, jolloin osallistujat voivat aktiivisesti kehittää niin henkilökohtaista osaamistaan kuin myös edustamansa organisaation arjen turvallisuustyötä.

Turvallisiksi, yhdenvertaisiksi sekä tasa-arvoisiksi koetuissa opiskelu- ja työyhteisöissä on tilaa kaikille kulttuureille – erilaisuus ei leimaa, vaan vahvistaa. Yksilö, joka kokee olonsa turvalliseksi, voi keskittyä siihen tehtävään, joka hänellä organisaatiossa on.

Koulutuksen toteuttavat toisiaan erinomaisesti täydentävät kolme ammattikorkeakoulua – Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia. Koulutus muodostuu sekä verkko- että lähiopetuksesta. Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.

Koulutuksen keväälle suunnitellut lähipäivät siirretään vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi syksylle 2020. Tarkat päivämäärät tullaan ilmoittamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja events@laurea.fi.

 

 • Tietoa koulutuksesta 

  Osallistuja voi valita, kuinka laajan koulutuksen haluaa suorittaa. Minimiopintopistemäärä, jonka voi suorittaa on 7 op ja maksimi 15 op. Opiskelija suorittaa 5 op laajuisen yhteisen koulutusosion ja tämän lisäksi valitsee valinnaisista koulutusosioista 2 op - 10 op kokonaisuuden. Minimissään jokainen suorittaa siis pakollisen 5 op koulutusosion sekä yhden vapaavalintaisen koulutusosion. Huom. osa valinnaisista osioista on jo täynnä, vapaita paikkoja on vielä Ensiapu- ja paloturvallisuus sekä Kemikaaliturvallisuus -osioissa.

  • Laurea toteuttaa verkko-opetuksena kaikille osallistujille yhteisen koulutusosion Kokonaisvaltainen ja systemaattinen turvallisuusjohtaminen riskienhallinnan avulla (5 op).
  • Haaga-Helia toteuttaa lähi- ja verkko-opetuksena valinnaiset koulutusosiot Turvallisuusosaaminen ammatillisessa koulutuksessa (3 op) ja Oppilaitoksen pedagoginen turvallisuus (2 op). Molemmissa osiossa on yhteensä 2 lähipäivää. Turvallisuusosaaminen ammatillisessa koulutuksessa osion lähipäivät ovat 9.3. ja 24.3.2020 (24.3. lähipäivä siirretään elokuulle 2020). Oppilaitoksen pedagoginen turvallisuus osion lähipäivät järjestetään syksyllä 2020 ja tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Haaga-Helian lähipäivien koulutuspaikkana on Haaga-Helia Pasilan kampus, Ratapihantie 13.
  • Metropolia toteuttaa lähi- ja verkko-opetuksena valinnaiset koulutusosiot Ensiapu- ja paloturvallisuus (3 op) sekä Kemikaaliturvallisuus (2 op). Molemmissa osioissa on 2 lähipäivää, jotka järjestetään syksyllä 2020. Ensiapu- ja paloturvallisuus osion tarkentuvat myöhemmin. Kemikaaliturvallisuuden lähipäivät järjestetään torstaina 15.10. ja perjantaina 16.10. klo 9.00-14.45. Lisätietoja Metropolian osioista sähköpostilla jukka.kettunen@metropolia.fi.
  • Koulutukseen otetaan enintään 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutus toteutuu 20 osallistujalla.
  • Koulutus täyttää ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.
 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Ko­ko­nais­val­tai­nen ja sys­te­maat­ti­nen tur­val­li­suus­joh­ta­mi­nen ris­kien­hal­lin­nan avulla (5 op)

  Tämä on kaikille osallistujille yhteinen ja pakollinen osio.

  Sisältö: Oppilaitoksen turvallisuuden kokonaisvaltaisen johtamisen viitekehys ja riskienhallinnan periaatteet.

  Tavoite: Osallistuja tutustuu oppilaitoksen kokonaisturvallisuuden viitekehykseen sekä riskienhallintaan ennakoivan turvallisuustyön kivijalkana. Hän oppii arvioimaan turvallisuusriskejä, joiden pohjalta oman oppilaitoksen turvallisuustyön kehittäminen käynnistyy.

  Tehtävä: Oman organisaation turvallisuuden ja hyvinvoinnin arviointi riskienarvioinnin keinoin.

  Kohderyhmät: perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, vapaan sivistystyön toimijat

  Osallistujamäärä: enintään 50 osallistujaa

  Ajankohta: Verkko-opetus 4.11.2019 -30.9.2020. Osallistujat voivat aloittaa tämän kaikille yhteisen osuuden joustavasti marraskuun 2019 ja toukokuun 2020 välisenä aikana. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.6.2020.

   

  Tur­val­li­suus­osaa­mi­nen am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa (3 op) Osio on täynnä

  Tämä on valinnainen osio.

  Sisältö: Koulutuksessa tarkastellaan turvallisuusosaamista uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamisen näkökulmasta ja kehitetään turvallisuusosaamisen sisältöjä tutkinnon perusteiden (potilas-, asiakas- ja työturvallisuus) kautta omassa koulutusohjelmassa.

  Tavoite: Osallistuja kehittää ammatillisia valmiuksia kohdata uhkaavasti käyttäytyvä asiakas ja syventää turvallisuusosaamistaan oman koulutusohjelman sisältöjen näkökulmasta.

  Tehtävä: Osallistuja laatii toimintasuunnitelman uhkaavien tilanteiden varalle omassa työssä. Lisäksi osallistuja laatii toteutussuunnitelman turvalllisuusosaamisen sisältöjen opettamisesta omassa koulutuksessa.

  Kohderyhmät:  SORA-lainsäädännön alaisissa tutkinnoissa mukana oleva opetushenkilöstö, kuten sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, turvallisuusalan perustutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto, puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen erikoisammattitutkinto ja vanhustyön erikoisammattitutkinto.

  Osallistujamäärä: enintään 27 osallistujaa

  Ajankohta: 1.3.-2.4.2020 välisenä aikana sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Lähiopetuspäivät ovat maanantai 9.3.2020 klo 9.00-15.00 ja tiistai 24.3.2020 klo 9.00-15.00. Lähiopetuspäivät pidetään Haaga-Helian Pasilan kampuksella osoitteessa Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

  Tämän osion lähipäivät siirtyvät syksylle 2020.

   

  Ensiapu- ja pa­lo­tur­val­li­suus (3 op)

  Tämä on valinnainen osio

  Sisältö: Koulutuksessa pohditaan osallistujien oppilaitosten ensiapu- sekä paloturvallisuusriskejä sekä löydetään varautumiskeinoja näihin. Osa koulutuksesta toteutetaan simulaatiokoulutuksen keinoin, jossa pyritään keskittymään todennäköisiin ensiapu- sekä alkusammutustilanteisiin oppilaitoksissa. Koulutusosio perustuu Työturvallisuuslakiin 23.8.2002/738/§46-47.

  Tavoite: Tavoitteena on kohottaa opetushenkilöstön ensiapu- ja paloturvallisuusvalmiuksia tarjoamalla koulutusta sekä ensiavussa että alkusammutuksessa, kuten myös yleisessä rakenteellisessa ja organisatorisessa suunnittelussa liittyen ensiaputilanteisiin varautumiseen sekä paloturvallisuusasioihin.

  Tehtävä: Osallistuja tarkastelee oppilaitoksensa ensiapu- ja alkusammutusvalmiutta, sekä pohtii todennäköisiä ensiapua tai pelastustoimia vaativia tapahtumia koululla. Lähiopetuspäivillä harjoitellaan simuloiduissa potilastilanteissa yleisimpiä ensiaputapahtumia sekä harjoitellaan alkusammutusvälineiden käyttöä.

  Kohderyhmät: Perusopetuksen opetushenkilöstö, lukiokoulutus, vapaan sivistystyön toimijat

  Osallistujamäärä: enintään 30 osallistujaa

  Ajankohta: Verkko- ja lähiopetus, lähiopetuspäivät järjestetään 8.-9.9.2020

  Tämän osion lähipäivät siirtyvät syksylle 2020.


  Op­pi­lai­tok­sen pe­da­go­gi­nen tur­val­li­suus (2 op) Osio on täynnä

  Tämä on valinnainen osio.

  Sisältö: Koulutuksen teemoja ovat oppilaitoksen pedagoginen johtaminen neljän toimijatason kautta: asiakas, työntekijä, työyhteisö, organisaatio. Lisäksi koulutuksen sisältöjä ovat esim. vuorovaikutuksen ja ammatillisen vireystilan merkitys, työntekijän oikeudelliset perusteet, arvot ja eettisyys (ammattitaidon arvostaminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys). Koulutuksessa harjoitellaan myös uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamista käytännön harjoitteiden kautta.


  Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on kehittää oppilaitoksen pedagogista turvallisuuskulttuuria niin, että opetushenkilöstön päivittäiset pedagogiset ratkaisut tukevat oppilaiden ja henkilöstön turvallisuuden tunnetta.

  Tehtävä: Osallistuja laatii suunnitelman oppilaitoksen pedagogisesta turvallisuusjohtamisesta ja henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittämisestä.

  Kohderyhmät: Perusopetuksen opetushenkilöstö, vapaan sivistystyön toimijat

  Osallistujamäärä: enintään 27 osallistujaa

  Ajankohta: Verkko- ja lähiopetus keväällä 2020. Lähiopetuspäivät ovat perjantai 27.3. klo 10.00-15.45 ja perjantai 17.4. klo 10.00-15.45. Lähiopetuspäivät pidetään Haaga-Helian Pasilan kampuksella osoitteessa Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

  Tämän osion lähipäivät siirtyvät syksylle 2020.  Ke­mi­kaa­li­tur­val­li­suus (2 op)

  Tämä on valinnainen osio

  Sisältö: Monissa opetusorganisaatioissa, etenkin ammatillisissa, käsitellään erilaisia kemikaaleja osana opetusta. Jokaisella oppilaitoksella on myös oltava osoitettuna vastuuhenkilö näiden kemikaalien käsittelylle. Koulutuksessa pyritään keskittymään jokaisen oppilaitoksen omien tarpeiden mukaisiin kemikaaleihin. Perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390.

  Tavoite: Tavoitteena on varmistaa kemikaaleja tai vaarallisia aineita käsittelevän opetusorganisaation valmiudet säilöä, käsitellä ja siirtää ko. aineita.

  Kohderyhmät: Ammatillisten oppilaitosten kemikaalivastaavat tai muut asiasta kiinnostuneet

  Tehtävä: Ilmoitetaan lähiaikoina.

  Kohderyhmät: Perusopetuksen opetushenkilöstö, vapaan sivistystyön toimijat

  Osallistujamäärä: enintään 22 osallistujaa

  Ajankohta: Verkko- ja lähiopetus syksyllä 2020. Lähiopetuspäivät järjestetään torstaina 15.10. ja perjantaina 16.10. klo 9.00-14.45.

 • Materiaalit 

  Koulutuksen oppimateriaali on pääosin sähköisessä oppimisalustassa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksutonta.
  Koulutukseen sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä oppimisalustassa sekä lähiopetuspäivinä aamukahvi. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti.

  Il­moit­tau­tu­mi­nen

  Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14.8.2020. Kaikki uudet ilmoittautuneet käydään läpi kerran viikossa ja osallistuminen vahvistetaan jokaiselle erikseen. Vahvistuksen jälkeen tulet saamaan ohjeen tunnusten aktivoimiseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

  Kesällä 1.6.-17.8.2020 välisenä aikana uusia ilmoittautumisia ei käydä läpi. Huomioithan tällä aikavälillä ilmoittautuessasi, että koulutuksen aloitus on mahdollista vasta elokuussa.

   

  Pe­ruu­tuseh­dot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin.
  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta eli sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä.
  Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

riskiperusteinen turvallisuusjohtaminen alabanneri.jpg

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset