Siirry sisältöön

Kouluttaudu riskienhallinnan ammattilaiseksi!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Riskien- ja laadunhallinnan parissa työskenteleville asiantuntijoille
 • Hakuaika: 19.2.2024 mennessä
 • Ajoitus: 5.3.-28.5.2024
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
 • Hinta: 3100,00 € + alv 24 %

EOQ-kriteerit täyttävä koulutus

Risk Manager -koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia riskienhallinnan tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy analysoimaan riskejä sekä kehittämään, ottamaan käyttöön ja pitämään yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää. Koulutus toteutetaan yhteistyössä SLY Sertifioinnin kanssa ja se täyttää European Organisation for Quality (EOQ) –kriteerit. Koulutus tarjoaa eurooppalaisen EOQ-kriteerien mukaisen teorian sekä opettajien kokemuksen osallistujien omien organisaatioiden riskienhallintatyön tueksi.

 • Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea SLY-Sertifioinnista Risk Manager –henkilösertifioinnin.
 • Koulutus rakentuu itsenäisestä verkko-opiskelusta sekä yhteisistä lähipäivistä, lisäksi koulutuksen hintaan sisältyy yksi lopputentti valittuna päivämääränä. Lähipäiviä on yhteensä kuusi, joiden välillä osallistujat tuottavat kehittämistehtävää omaan organisaatioonsa.
 • Lähipäivät järjestetään 5-6.3., 4-5.4. ja 23.-24.4.2024.
 • Lähipäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella, osoitteessa Vanha maantie 9, 02650 Espoo
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

 

 • Kohderyhmä 

  Risk Manager -koulutus on suunnattu kaikille riskien- ja laadunhallinnan parissa työskenteleville yrityselämän, julkisen sektorin ja järjestöjen johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Risk Manager -koulutus järjestetään rakentuen lähi- ja etäjaksoista. Etäjaksojen avulla osallistujat voivat tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan katsomatta. Opetuksen tueksi osallistujille on lisäksi tarjolla henkilökohtaista ohjausta verkon kautta.

  Lähipäiviä on yhteensä kuusi (6) ja lisäksi lopputentti. Kun lopputentti on hyväksytysti suoritettu koulutuksen kehittämistehtävän ohella, Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

  Opinnot etenevät teemoittain.
  Jokaiselle osa-alueelle on määritelty koulutusohjelmassa saavutettava osaamistaso seuraavasti: 
  A=tunnistaa asiakokonaisuuden, B=ymmärtää asiakokonaisuuden, 
  C=osaa soveltaa asiakokonaisuutta, D=osaa analysoida ja arvioida asiakokonaisuutta

  Pidätämme oikeudet ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.

   

  Lähipäivä 5.3.2024 klo 8.45-17.00

  Orientaatio opintoihin, osaamistasot A, B, C ja D

  Sisältö: Risk Manager -koulutusohjelman esittely, aikataulu ja tavoitteet

  Tavoitteet: Osallistuja orientoituu koulutuksen teemoihin ja kehittyy arvioimaan henkilökohtaisia valmiuksiaan. 

  Osa-alue A: Riskienhallinnan yleiset periaatteet, osaamistasot A, B, C ja D

  Keskeinen sisältö: Riskienhallintapäällikön vastuut, valtuudet ja asema organisaatiossa, standardi SFS-ISO 31000 " Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet" ja muut riskienhallinnan standardit, riskipolitiikka, johtamisjärjestelmä, riskienhallinta päätöksenteossa, proaktiivinen ja reaktiivinen riskienhallinta, tuotos-panos – ajattelu, positiivinen ja negatiivinen riski, riskien luokittelu, riskiin suhtautuminen ja yksilön käsitys riskistä, riskienhallinnan dokumentointi, riskirekisteri, riskienhallinnan operatiivinen malli, oikeudelliset näkökulmat, lainsäädäntö ja kansalliset määräykset sekä tilastot ja todennäköisyysteorioiden perusteet.

  Osa-alueeseen A sisältyy tehtävä.

  Tavoitteet: Osallistuja tuntee riskienhallinnan tilastollisten menetelmien perusteet sekä osaa ottaa käyttöön ja pitää yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää.

   

  Lähipäivä 6.3.2024 klo 8.45-17.00

  Osa-alue A jatkuu

  Osa-alue B: Riskianalyysi, osaamistasot B, C ja D

  Keskeinen sisältö: Riskianalyysin perusteet, geneeriset riskien analysoinnin perusteet sekä muut riskien analysointimenetelmät.

  Osa-alueeseen B sisältyy tehtävä.

  Tavoitteet: Osallistuja osaa analysoida riskejä suuruuden, uhan tai todennäköisyyden perusteella.

   

  Lähipäivä 4.4.2024 klo 8.45-17.00

  Osa-alue B jatkuu

  Osa-alue D: Projektiriski, osaamistaso C

  Keskeinen sisältö: Projektiriski, Entä-jos -analyysi, Monte Carlo –simulaatio

  Tavoitteet: Osallistuja osaa toteuttaa projektien jatkuvuudenhallinnan ja kustannusarvioinnin Monte Carlo -simulaation avulla.

   

   

  Lähipäivä 5.4.2024 klo 8.45-17.00

  Osa-alue C: Riskin psykologinen näkökulma, osaamistasot C ja D

  Keskeinen sisältö: Psykologiset tekijät, inhimillinen tekijä onnettomuuksissa, inhimillinen vahinkosuhde ja maineriski.

  Osa-alueeseen C sisältyy tehtävä.

  Tavoitteet: Osallistuja osaa pienentää inhimillisistä tekijöistä ja maineriskistä aiheutuvia vaikutuksia.

  Osa-alue J: Häiriötilanteiden ja jatkuvuuden hallinta, osaamistasot A, B ja C

  Keskeinen sisältö: Valmius häiriötilanteisiin ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan

  Tavoitteet: Opiskelija tuntee jatkuvuudenhallintajärjestelmän periaatteet sekä osaa soveltaa jatkuvuudenhallintajärjestelmää.

  Osa-alue E: Inhimillinen turvallisuus, osaamistasot A ja C

  Keskeinen sisältö: Inhimillinen turvallisuus, turvallisuuskulttuuri, onnettomuustaajuus, standardi SFS-ISO 45001:2018 "Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät".

  Tavoitteet: Osallistuja tuntee inhimillisen turvallisuuden eri tekijöiden vaikutuksen turvallisuuteen.

   

  Lähipäivä 23.4.2024 klo 8.45-17.00

  Osa-alue I: Taloudelliset riskit, osaamistaso A

  Keskeinen sisältö: Rahoitus- ja pääomariskit sekä kirjanpitoriskit

  Tavoitteet: Osallistuja osaa käyttää voiton ja tappion mekanismeja, ymmärtää luotettavan kirjanpitojärjestelmän periaatteet sekä taloudellisten riskien lajit.

  Osa-alue G: Fyysinen turvallisuus, osaamistaso C

  Keskeinen sisältö: Fyysinen turvallisuus, haitta ja tahallinen haitta

  Osa-alueeseen G sisältyy tehtävä.

  Tavoitteet: Osallistuja osaa tunnistaa fyysisen turvallisuuden riskejä sekä suojautua niitä vastaan.

  Osa-alue F: Elintarviketurvallisuus, osaamistasot A ja C

  Keskeinen sisältö: Elintarviketurvallisuuskulttuurin luominen

  Tavoitteet: Osallistuja osaa arvioida elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä

   

  Lähipäivä 24.4.2024 klo 8.45-17.00

  Osa-alue H: Tietoturvallisuuden riskit, osaamistasot A ja B

  Keskeinen sisältö: Uhkien tunnistaminen ja tietojärjestelmien turvallisuus, standardit.

  Tavoitteet: Osallistuja osaa tunnistaa tietoturvallisuuden riskejä sekä tietojärjestelmän suojautumiskeinoja.

  Tentit

  Tentit Risk Manager -sertifioinnin saamiseksi SLY Sertifioinnilta:

  • 8.5.2024 klo 16-19
  • 21.5.2024 klo 16-19
  • 4.6.2024 klo 16-19
 • Koulutuksen hyödyt 
  • Saat tietotaitoa, jonka avulla pystyt analysoimaan riskejä sekä kehittämään, ottamaan käyttöön ja pitämään yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää.
  • Opit analysoimaan riskejä suuruuden, uhan tai todennäköisyyden perusteella.
  • Opit tunnistamaan sekä fyysisen että inhimillisen turvallisuuden riskit sekä niiden vaikutuksen turvallisuuteen ja kuinka niitä vastaan suojaudutaan.
  • Opit tunnistamaan tietoturvallisuuden riskit ja tietojärjestelmän suojautumiskeinot.
  • Koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi voit hakea SLY Sertifioinnista Risk Manager –henkilösertifioinnin.
  • Sertifikaatti on tunnustettu osoitus henkilön ammatillisesta osaamisesta, josta on haltijalleen hyötyä niin työtehtävässään kuin työnhakutilanteessakin.
 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutuksen standardit ovat suomeksi sekä englanniksi, mutta muuten koulutuksessa käytettävä materiaali on suomenkielistä.

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alussa.


  Suosittelemme osallistujille seuraavien standardien hankkimista omaan tai organisaation käyttöön. Annamme standardit osallistujien käyttöön opiskelun ajaksi.

  • SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet.
  • SFS-EN IEC 31010:2019 Riskienhallinta. Riskien arviointimenetelmät.
  • ISO/TR 31004:fi Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta.
  • SFS-ISO 45001: 2018 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita.
  • ISO/IEC 27001:2022 Tietoturvallisuus, kyberturvallisuus ja tietosuoja. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
  • ISO/IEC 27005:2022 Tietoturvallisuus, kyberturvallisuus ja tietosuoja. Ohjeita tietoturvallisuusriskien hallintaan.
  • SFS-EN ISO/IEC 27002:2022 Tietoturvallisuus, kyberturvallisuus ja tietosuoja.Tietoturvallisuuden hallintakeinot.
 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta: 3 100,00 € + alv 24 %.

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetus ja ohjaus sekä yksi tenttikerta Laurean todistuksen ja/tai SLY Sertifioinnin sertifikaatin saamiseksi. Hinta ei sisällä SLY Sertifioinnin henkilösertifiointia.

  Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

  Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta Tanja.Johansson@laurea.fi.

   

  Ylimääräisten tenttien hinta

  Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta, kun koulutuksen sisältämät tehtävät ja lopputentti on suoritettu hyväksytysti. Mikäli osallistuja ei läpäise ensimmäisellä kerralla lopputenttiä, osallistujalle voidaan tarjota mahdollisuutta osallistua ylimääräiseen tenttiin. Ylimääräisestä tentistä peritään lisämaksu.

  Ylimääräisen tentin hinta: 70,00 € + alv. 24 % per tentti.
  Ylimääräisten tenttien ajankohta sovitaan erikseen, mikäli tenttiä ei ensimmäisellä kerralla läpäise.

   

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Kaikki ilmoittautumiset läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen. Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, kun osallistujia on 10.

   

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen soili.martikainen@laurea.fi.

  • 5.3.2024 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € + alv 24 % kulujen kattamiseksi.
  • 6.-19.3.2024 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50% osallistujamaksusta.
  • 19.3.2024 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja osallistuja sitoutuu maksamaan koko osallistujamaksun. Mikäli maksat koulutuksen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen 19.3.2024 jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

   

  Koulutus toteutetaan,kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistujamaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan järjestäjän toimesta, lasku mitätöityy.

  Mikäli Suomen vallitsevan pandemia- tai epidemiatilanteen puitteissa lähipäiviä ei voida järjestää, koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden koulutuksen verkossa järjestämiseen. Myös tässä tapauksessa ilmoittautumisia sitoo ylläolevat peruutusehdot.

 • Sertifiointi 

  Koulutusohjelman hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suoritusta sekä lähiopetukseen osallistumista. Koulutusohjelman hyväksytyn suorittamisen jälkeen Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

  Jos haluat EOQ-vaatimusten mukaisen Risk Manager –sertifikaatin, hakeudu Risk Manager –tutkinnon suorittajaksi vähintään kaksi viikkoa ennen tenttiä.

  Lähetä Risk Manager –sertifiointihakemus liitteineen SLY Sertifiointiin heikki.niemi@excellencefinland.fi. Lisäksi tarvitset Sitoumus sertifioinnin sääntöihin -lomakkeen. Lisätietoja saat hakijan oppaasta ja alta.

  Avaa SLY Sertifioinnin Hakijan opas: Sertifiointi, Opas Risk Manager 2023a.pdf

  SLY Sertifiointi

  Pätevyysvaatimukset, Riskienhallinta (Risk Manager, RM)

  • täytetty hakemus ja CV
  • koulutus: tutkinto korkeakoulusta tai yliopistosta
  • työkokemus: > 4 (neljä) vuotta, joista > 2 (kaksi) riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä
  • tiedot ja taidot: n. 80h koulutus, jonka antaa akkreditoidun sertifiointilaitoksen hyväksymä koulutusorganisaatio
  • SLY-sertifioinnille tehty ja läpäisty koe
  • EOQ Ammattimaisen toiminnan ohjeet -hyväksyminen ja allekirjoitus

   

  Sertifikaatin uudistaminen, uudelleensertifiointi:

  Esittämällä todistuksen siitä, että hakija on hyödyntänyt sertifikaattia voimassaoloaikana > yhden vuoden ajan riskienhallintaa työssään tai on muulla tavalla hankkinut vastaavaa työkokemusta. 

  Muut vaatimukset:

  Sertifiointi

  Periaatteessa on sertifioinnin edellytyksenä olevat vaatimukset täytettävä ennen kokeen suorittamista, mutta voit täydentää pätevyysvaatimuksia osoittavia asiakirjoja 6 kuukauden aikana kokeen suorittamispäivästä lukien.

  Elleivät sertifioinnin edellytykset täyty 6 kuukauden kuluessa kokeeseen osallistumisesta, käynnistyy sertifiointiprosessi uudelleen ja kandidaatin on osallistuttava kokeeseen uudelleen.

  Kandidaatti, joka on suorittanut kokeen hyväksytysti, voi pyytää suorituksestaan todistuksen.

  Sertifikaatin uudistaminen, uudelleensertifiointi

  Sertifikaatti voidaan uudistaa 6 kuukautta ennen voimassaolon päättymistä tai 6 kuukauden kuluessa päättymisajan umpeutumisesta. Uudistettu sertifikaatti on voimassa 3 vuotta edellisen sertifikaatin voimassaolon päättymisestä.

  Uudelleensertifiointiin vaikuttavat mahdolliset muutokset ohjelmakohtaisissa vaatimuksissa sekä esim. teknologiaan, osaamiseen ja riskienhallintaan liittyvät muutokset toimialalla, jolla hakija työskentelee. Muutokset saattavat vaikuttaa hakijan taitoihin ja osaamiseen. Mahdollisten muutosten hallintaa voidaan todentaa esim. paikan päällä arvioinnilla, haastatteluilla ja kokeella.

  Sertifikaatin voimassaolon päättyessä voi henkilö hakea sen uudistamista esittämällä

  • kirjallisen hakemuksen
  • kopion alkuperäisestä sertifikaatista, josta ilmenee että sen myöntäjä on ollut akkreditoitu organisaatio
  • hyväksytyn ja allekirjoitetun EOQ ammattimaisen toiminnan ohje -dokumentin
  • todistuksen siitä, että hän on osallistunut ainakin yhden päivän mittaiseen hyväksyttävään koulutukseen
  • selvityksen siitä, ettei henkilöllä ole sertifikaatin voimassaoloaikana ollut häneen itseensä tai työhönsä kohdistuvia oikeudellisia tapahtumia
  • passikuvan helpottamaan sertifikaatin valmistamista


  Sertifikaatin vanhentuminen

  Sertifikaattia ei voida uudistaa enää sen jälkeen kun sen voimassaoloajan päättymisestä on kulunut yli 6 kuukautta tai muut vaatimukset eivät täyty. Halutessaan uudistaa sertifikaatin, on henkilön osallistuttava uudelleen koulutukseen ja kokeeseen ja suorittaa ne hyväksytysti.

  Sertifikaatin kattavuuden tai tason muuttaminen 

  Voimassa olevan QMR, QM ja RM-sertifikaatin tasoa voidaan muuttaa vain uudelleensertifioinnilla. 

  Valvontatoimenpiteet

  SLY-sertifiointi voi peruuttaa tai mitätöidä voimassa olevan sertifikaatin silloin, kun henkilö ei täytä sertifioinnin vaatimuksia tai ei toimi niiden mukaisesti tai ei maksa sertifioinnista aiheutuneita kuluja. Myös organisaatio voi pyytää vapaaehtoisesti peruttamaan voimassaolon.

  Hinnasto kokeelle ja sertifikaatille 17.9.2020

  Kansallisen EOQ Risk Manager -sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on koulutusohjelman suorittaminen ja kokeen läpäisy. Sertifikaatin myöntää SLY-sertifiointi, joka myös pitää voimassa olevista sertifikaateista rekisteriä. 

  Kansainvälisen EOQ-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on henkilökohtaisten pätevyysvaatimusten täyttäminen, koulutusohjelman suorittaminen ja kokeen läpäisy. SLY-sertifiointi myöntää EOQ-sertifikaatin ja välittää tiedon siitä EOQ-rekisteröintiyksikköön hyväksyttäväksi ja rekisteröitäväksi. 

  Hinta sisältää sertifioinnin edellytyksenä olevan henkilön kelpoisuuden todentamisen, tutkintotilaisuuden järjestämisen, kokeen, sertifioinnin ja sertifikaatin toimituksen. Hinta on sama myös silloin, kun henkilö ei täytä kelpoisuusvaatimuksia tai ei läpäise koetta.

  Kansallinen EOQ Risk Manager sertifikaatti  
  Ensitodennus: Tutkintotilaisuus ja sertifikaatti 440 eur
  Kokeen uusinta 280 eur
  Uudelleentodennus (joka 3. vuosi) 280 eur
  Kansainvälinen EOQ-sertifikaatti; lisähinta ylläoleviin
   
  Ensitodennus: Tutkintotilaisuus ja sertifikaatti 170 eur
  Uudelleentodennus (joka 3. vuosi) 170 eur

  Hintoihin lisätään 24 %:n arvonlisävero

 

LISÄTIETOA

 • Palautteita aikaisemmista koulutuksista 
  • Avoin palaute koulutuksesta:
   • "(Kouluttajilla) Hyvä ammattitaito ja selkeys."
   • "Plussaa hyvin valmistelluista lähdemateriaaleista portaalissa."
   • "Todella intensiivinen koulutus ja paljon hyviä asioita."
   • "Kouluttajat olivat hyvin perillä aiheista mistä kouluttivat. Selkeää puhetta."
   • "Kokonaisuutena erittäin onnistunut koulutus ja vastinetta sekä rahalle että ajalle."
   • "Ammattitaitoiset kouluttajat"
   • "Kokonaisuutena koulutus oli hyvä. Alue on hyvin laaja mutta keskeiset asiat käytiin yleisesti ottaen hyvin läpi koulutuspäivissä. Käytännön esimerkit ja myös muiden opiskelijoiden esitykset antoivat arvokasta näkemystä käytännön toteuttamiseen. Tämä on arvokasta erityisesti, jos ei ole ollut suoraan riskienhallinnan tehtävissä."

   

  • Mitä hyötyä sait koulutuksesta työhösi?
   • "Useita ideoita kuinka parantaa riskienhallintaa ja tietoturvallisuuskoulutuksia."
   • "Koulutuksen myötä kiinnostus heräsi asiaan, tästä on hyvä viedä asioita käytäntöön, ja myös syventyä asioihin vielä lisää!"
   • "Tulee edistämään merkittävästi mahdollisuuksia edetä riskienhallinnan tehtävissä."
   • "Lisäoppia menetelmistä ja periaatteista."
   • "Uudessa toimenkuvassa sain paljon tietoja ja ajatuksia riskienhallintaan liittyen."
   • "Risk manager roolin kuvaus oli suoraan sovellettavissa työhön. Lisäksi esimerkiksi fasilitaattorin avainsanalista tulee varmasti käyttöön. Lisäksi koulutuksesta sai paljon eväitä yleisesti omaan elämään, jota ei suoraan pääse soveltamaan töissä."
   • "Koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää riskienhallinnan kokonaisuutta ja sitä kautta perustan viedä eteenpäin omaa ammatillista osaamista."

 • Usein kysyttyä 

  Kuinka usein koulutus järjestetään?

  • Koulutus järjestetään puolivuosittain keväällä ja syksyllä.
  • Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia.

   

  Milloin ja missä koulutus järjestetään?

  • Lähiopetus järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
  • Koulutuspäivien sisällöt löytyvät tältä sivulta Sisältö ja tavoitteet -otsikon alta. Koulutuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä verkko-opetusta sekä tentti.

   

  Kuka on koulutuksen vastuuopettaja ja kuinka saan häneen yhteyttä?

  • Vastuuopettaja Risk Manager -koulutuksella on Soili Martikainen. Häneen voi olla yhteydessä puhelimitse 0400 324 978 tai sähköpostitse soili.martikainen@laurea.fi

   

  Voiko koulutukseen osallistua, vaikka ei ole koulutuksen aikana parhaillaan jossakin työtehtävässä?

  • Koulutukseen voi hyvin osallistua ilman, että on parhaillaan jossain työtehtävässä.

   

  Sisältyykö lähipäiviin ruokailua?

  • Lähiopetuspäiviin sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Kahvituksiin kuuluu aamulla suolainen purtava ja iltapäivällä makea.

   

  Mitkä ovat koulutuspäivien alkamis- ja päättymisajat?

  • Lähiopetuspäivinä koulutuspäivät alkavat kahvituksella klo 8.30 ja opetus käynnistyy klo 9.00. Päivät päättyvät klo 17.00. Koulutuksen viimeisenä päivänä päivä päättyy jo klo 15.00. Tarkempi aikataulu näkyy tällä sivulla kohdassa Sisältö ja tavoitteet.

   

  Paljonko etäjaksoihin on hyvä varata aikaa?

  • Koulutuksessa on 40 h lähiopetusta ja noin 40 h itsenäistä opiskelua. Koulutus suoritetaan tyypillisesti oman työn ohessa.

   

  Ovatko kaikki Materiaalit -kohdassa mainitut standardit tärkeitä olla hankittuina?

  • Annamme standardit osallistujien käyttöön opiskelun ajaksi.

   

  Onko minun mahdollista olla pois lähiopetuspäiviltä ja silti suorittaa koulutus?

  • Laurea ei edellytä läsnäoloa lähiopetuspäivillä ja siksi Laurean todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi saada osallistumatta lähiopetukseen. Mikäli kuitenkin haluat suorittaa Excellence Finlandin Risk Manager -henkilösertifioinnin, sinun on oltava läsnä kaikilla lähipäivillä. Tarvittaessa poissaoloja on mahdollista korvata ja tästä on sovittava kouluttajan kanssa erikseen.

   

  Milloin voin suorittaa tentin? Entä jos päivämäärät eivät käy minulle?
   
  • Tentin voi suorittaa kolmena eri ajankohtana. Päivämäärät näet tältä sivulta kohdasta Sisältö ja tavoitteet. Mikäli päivämäärät eivät sovi sinulle, ota yhteyttä kouluttajaan.

   

  Mitä jos en läpäise tenttiä?
   
  • Tentti on mahdollista uusia lisämaksusta ensisijaisesti koulutukselle ennakolta varattuina tenttipäivinä. Jos päivämäärät eivät sovi sinulle, ota yhteyttä kouluttajaan.

   

  Miten voin hakea EOQ Risk Manager -sertifikaatin sertifiointia?
   
  • Lisätietoja Risk manager-sertifioinnista löydät Excellence Finlandin sivulta hakijan oppaasta.
  • Jos haluat EOQ-vaatimusten mukaisen Risk Manager –sertifikaatin, hakeudu Risk Manager –tutkinnon suorittajaksi vähintään kaksi viikkoa ennen tenttiä.

   

  Voiko organisaatio korvata ilmoittautujan toisella henkilöllä, jos osallistuminen on jo maksettu ja ilmoittautunut henkilö ei pääsekään osallistumaan koulutukseen?
   
  • Voi korvata, mutta muutos on tehtävä hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osallistujalle saadaan tehtyä tunnukset koulutuksen työtilaan.

   

  Järjestetäänkö koulutus suomeksi vai englanniksi?

  • Koulutus toteutetaan suomeksi. Koulutuksen standardit ovat suomeksi sekä englanniksi, mutta muuten koulutuksessa käytettävä materiaali on suomenkielistä.

   

  Onko koulutuksen sisältöä mahdollista räätälöidä siten, että se vastaisi enemmän organisaationi tarpeita?

  • Risk Manager koulutus täyttää EOQ-kriteerit, jonka vuoksi koulutuksen sisältöä ei ole mahdollista muokata. Sen sijaan voit pyytää tarjousta organisaatiollesi räätälöidystä tilauskoulutuksesta Tanja.Johansson@laurea.fi.

   

 • Kouluttajat 

  Soili Martikainen, lehtori, Risk Manager -koulutuksen vastuukouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

  Koulutus: TkT

  ”Kaikki organisaatiot, niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat, hyötyvät riskiperusteisesta toiminnasta, joka on osa hyvää hallintotapaa, johtajuutta ja ennakoivaa toimintaa. Riskienhallintaa tarvitaan kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla tavoitteita asettaessa, päätöksenteon tukena sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistajana.”

  Soililla on vankka kokemus riskienhallinnasta sekä liike-elämästä että viranomaistehtävistä. Soilin väitöstutkimus vuodelta 2016 käsittelee konsultoivaa auditointia sekä peruskoulujen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamista. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja on julkaissut useita riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä artikkeleita ja oppaita.

  Soili Martikaisen LinkedIn-profiili: https://www.linkedin.com/in/soili-martikainen-71a660127/

   

   

  Veli Sulkava, lehtori (turvallisuus ja riskienhallinta), Laurea-ammattikorkeakoulu

  Koulutus: Yleisesikuntaupseerin tutkinto, Turvallisuusjohdon koulutusohjelma

  Veli on kokenut turvallisuusalan ammattilainen, jolla on käytännön kokemusta riskienhallinnasta.

   

  Katja Suonperä, lehtori (liiketalous), Laurea-ammattikorkeakoulu

  Koulutus: KTM, MBA

  Katjalla on vankka ja laaja-alainen kokemus taloushallinnosta ja rahoituksesta eri toimialoilla mm. IT, koneteollisuus, palvelusektori, lääketeollisuus ja maahantuonti. Käytännön kokemusta Katjalla on sekä start-up, pk-sektorin että pörssinoteeratuista yrityksistä.

  Katja Suonperän LinkedIn-profiili: https://www.linkedin.com/in/katjasuonpera

 

Yhteistyössä:

SLY Sertifiointi

Laatukeskuksen logo

Lisätietoja:

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset