Siirry sisältöön

Opi palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisestä vastaavissa tehtävissä
 • Hakuaika: 
 • Ajoitus: 
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, Espoo
 • Hinta: Pyydä tarjous

Laurea Certified Service Designer -koulutuksen avulla opit palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa, jolla menestyy myös tulevaisuudessa. Koulutus on käytännönläheinen ja osallistava koulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy hyödyntämään oppimaansa konkreettisesti omassa toiminnassaan ja kehittämään yrityksensä toimintoja asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin.

 • Koulutukseen sisältyy viisi lähiopetuspäivää, joita tukee verkkomateriaalit ja tehtävät.
 • Koulutus perustuu workshop-työskentelyyn, jolloin kaikkien läsnäolo on välttämätöntä.
 • Koulutuksen lähipäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
 • Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen kokonaisuus ja täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen (YAMK) koulutuksen vaatimukset.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Voit pyytää tarjousta yrityskohtaiselle koulutukselle.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat strategisissa liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämistä vastaavissa tehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Laurea Certified Service Designer –koulutus on käytännönläheinen ja osallistava koulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy hyödyntämään oppimaansa konkreettisesti omassa toiminnassaan ja kehittämään yrityksensä toimintoja asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin.

  Koulutukseen kuuluu lähipäiviä sekä kehittämistehtäviä. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka toimitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. 

  Saavuttaakseen koulutukselle asetetut osaamistavoitteet, tulee osallistujan suorittaa ennakko- sekä oppimistehtävä, sekä osallistua kontaktikerroille. Koulutuksen suorittamiseksi ja suoritustodistuksen saamiseksi koulutuksen lähipäivillä on läsnäolopakko. Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

   

  Osa-alueet:

  Palvelumuotoilun perusteet, asiakasymmärrys palvelumuotoilun ytimessä

  Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan siihen, mitä palvelumuotoilu on ja miten se tuottaa lisäarvoa käyttäjilleen. Palvelumuotoilun ajattelutapaan tutustutaan paitsi prosessin ja menetelmien, myös käytännön konkreettisten esimerkkien kautta. Menetelmien käyttöä myös harjoitellaan. Koulutuksessa perehdytään asiakasymmärrykseen ja asiakaskeskeiseen tapaan toimia. Tutustutaan mm. siihen miten kerryttää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja kokemuksista. Miten asiakasymmärryksen avulla voidaan paremmin rakentaa palvelukokonaisuuksia ja – prosesseja, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaskokemuksen ja –ymmärryksen visuaalinen kuvaaminen on pohjana palvelujen ideoinnille. Erityisesti syvennytään asiakasymmärryksen hankintaan käytännön asiakaskohtaamisissa.  

  Tavoite: Osallistuja hahmottaa palvelumuotoilun prosessin ja oppii käyttämään keskeisiä menetelmiä. Hän ymmärtää visuaalisen ajattelun (design thinking) osana palvelumuotoilun ajattelua ja toimintaa. Osallistuja oppii ajattelemaan ja toimimaan asiakasymmärrykseen pohjautuen asiakaskeskeisesti sekä saa käsityksen, miten asiakkaita ja muita sidosryhmiä osallistetaan palvelun ja liiketoiminnan kehittämisprosessiin. Hän osaa analysoida asiakastietoa ja ideoida palveluita siihen pohjautuen.

  Palvelujen mallintaminen ja testaaminen 

  Sisältö: Asiakaskokemuksen ja –ymmärryksen visuaalinen kuvaaminen on pohjana palvelujen ideoinnille. Ideointi rakentuu tulevaisuuksien ennakointiin. Koulutuksessa tutustutaan mallintamiseen ja nopeaan prototypointiin. Konkretisoimalla aineettomia palveluja voidaan palvelu hahmottaa kokonaisuutena. Myös sen ongelmakohdat ja keskeneräisyydet tulevat paremmin näkyviksi. Ensiversiot/prototyypit joutuvat testaukseen. Päivien aikana harjoitellaan erilaisia tekniikoita osallistaa asiakkaita ja käyttäjiä palvelujen yhteiskehittämiseen. Palveluideoita peilataan megatrendeihin.

  Tavoite: Osallistuja oppii konkretisoimaan palveluideaa/palvelukonseptia. Hän kokeilee kerätä palautetta palveluaihioonsa ja oppii iteratiivisesti muokkaamaan palvelua. Osallistuja oppii, mitä ennakointi on ja miten trendejä voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

  Liiketoimintamallit 

  Sisältö: Koulutuksessa syvennytään liiketoimintamallin kannalta olennaisiin osa-alueisiin (esim. hinnoittelu, uudet palvelulogiikat, oikeudelliset kysymykset Legal Design). Palvelukonseptin kehittämisessä hyödynnetään Business Model Canvas malleja (esim. Service Logic, Lean Startup Canvas). Liiketoimintamalleja käsitellään tuotteiden, palvelujen, alustojen ja verkostojen näkökulmista.
  Olennaista on ymmärtää arvonluonnin ja vaikuttavuuden logiikka omassa palvelukehityksessä. Koulutuksessa käsitellään erilaisia hinnoittelumalleja ja tehdään konkreettisia harjoituksia oman business case:n laskemiseen. Koulutuksessa harjoitellaan palvelun lanseerauksen suunnittelua, pitäen sisällään palvelun myynti & markkinointi tai käyttöönoton viestintä ja -muutoksen tuen.

  Tavoite: Osallistuja kehittää palveluliiketoimintaa vastaamaan vahvemmin digitalisoituvaa toimintaympäristöä.

  Palvelukonseptin kaupallistaminen 

  Sisältö: Koulutuksen päätöspäivä rakentuu asiakasarvon ympärille. Palvelumuotoilussa omaksuttu asiakaskeskeinen lähestymistapa uuden tai edelleen kehitetyn palvelun kehittämiseen kootaan liiketoimintamalliksi.

  Tavoite: Osallistuja saa käsityksen, miten yritys luo asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja miten asiakaskokemus muodostuu. Hän oppii kaupallistamaan palvelukonseptia esimerkiksi hyödyntäen palvelulogiikkaan perustuvaa Business Model Canvasia.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Opit hallitsemaan palvelumuotoilun prosessin ja yhteiskehittämisen työtavan
  • Opit käyttämään palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä
  • Opit, miten voit hyödyntää visuaalisuutta osana palvelumuotoilua
  • Opit toimimaan asiakaskeskeisesti ja ennakoiden sekä luomaan asiakasarvoa osana asiakaskokemusta
  • Saat valmiuden jatkaa kehittämistä omassa työssäsi
 • Hinta 

  Hinta

  Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Koulutuksen ajoitus ja paikka sekä tarkempi sisältö sovitaan tapauskohtaisesti.

 

LISÄTIETOA

 • Kouluttaja 

  Asko Mononen, lehtori, Certified Service Designer -koulutuksen vastuukouluttaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

  LinkedIn

  asko.mononen@laurea.fi

 • Järjestäjänä Laurea 

  Laurealla on yli kymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja olemme kouluttaneet yli 150 ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta asiantuntijaa sekä tehneet soveltavaa tutkimustyötä ja hankkeita palvelumuotoilusta, kuten CoCo-hanke, jonka tuloksena on syntynyt Service Design Game.

  Laureassa toimii myös ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen erikoistunut tutkimusryhmä FuturesLab CoFi.

  Sekä palvelumuotoilua että ennakointia opetetaan Laurea-ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Nyt Laureaan on mahdollista tulla täydentämään osaamista palvelumuotoilun ja ennakointiosaamisen alueelta myös ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

 

Lisätietoja:

Liiketoiminnan ja johtamisen täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme