Siirry sisältöön

Voit hakea koulutukseen seuraavan kerran kevään yhteishaussa 16.-30.3.2022. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Viiden opintopisteen laajuisiin ydinosaamisen opintojaksoihin sisältyy enintään 3 lähiopetuspäivää, ja opintoihin sisältyy myös verkossa toteutettavia opintokokonaisuuksia.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksessa perehdytään ihmisten päätöksenteon taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja tekijöihin ja paneudutaan siihen, miten mielemme toimii työ- ja arkielämän päätöksentekotilanteissa. Ilmiöitä havainnoidaan käytännössä erilaisissa tilanteissa ja koulutuksessa perehdytään myös päätöksenteon ja valintamuotoilun taustalla olevaan tutkimustietoon.

Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla sekä järjestökentällä. Voit toimia päätöksenteon asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä alallasi. Koulutus soveltuu sinulle, jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, työskentelet ihmisläheisissä tehtävissä ja haluat kehittää omia tai organisaatiosi toimintatapoja.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen pääpaino on päätöksenteon käyttäytymistieteellisen tietämyksen soveltamisessa organisaatioiden kehittämistoiminnassa. Opit tarkastelemaan päätöksenteon ilmiöitä laaja-alaisesti erilaisissa valintatilanteissa sekä yksilön että yhteisön tekemien valintojen kautta. Opit tunnistamaan ja analysoimaan työelämän ja erilaisisten yhteisöjen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja käyttäytymismalleja, mikä puolestaan luo pohjan ratkaisujen kehittämiselle.

Valintamuotoilu mahdollistaa tehokkaiden toiminta- ja palveluympäristöjen suunnittelun ja se perustuu ihmisten käyttäytymistä ohjaavien päätöksenteon ilmiöiden ymmärryksen varaan. Kun tunnistamme ja ymmärrämme tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, voimme myös hyödyntää tietoa käänteisesti toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttäytymismuutosten ”tuuppaamisessa”. Tuuppaukset ovat käytännön toimenpiteitä, joilla ihmisten käyttäytymistä voidaan muuttaa ilman kieltoja tai toimintamahdollisuuksien rajoittamista.

Valintamuotoilu pohjautuu käyttäytymistaloustieteen tarjoamalle ymmärrykselle yksilöistä ja ryhmistä päätöksentekijöinä. Käyttäytymistaloustiede puolestaan syventää perinteisen taloustieteen teorioita ihmisten toiminnasta empiiriseen tutkimustietoon nojautuen. Näiden havaintojen perusteella ihmisten toimintaa voidaan kuvata ”ennakoitavan epärationaaliseksi”, mikä avaa uusia näkökulmia heihin vaikuttamiseen niin kaupallisissa tilanteissa kuin yhteiskunnallisissakin kysymyksissä. Päivittäiseen päätöksentekoon vaikuttavat lukuiset päätöksenteon ilmiöt, joita ovat tutkineet esimerkiksi taloustieteen Nobel-palkinnon saaneet Daniel Kahneman (2002) ja Richard Thaler (2017). Koulutuksen yhdellä opintojaksolla vierailevana luennoitsijana toimii Prof. Martijn van den Assem, joka on tehnyt tutkimusyhteistyötä Richard Thalerin kanssa

Opintojen rakenne

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinosaaminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen kokonaisuuteen.

 • Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksentekoa kuvaileviin malleihin ja psykologisiin ulottuvuuksiin.
 • Toisessa kokonaisuudessa opitaan tutkimus- ja kehittämismenetelmälliset perustaidot valintamuotoiluprosessin toteuttamiseksi, joka edellyttää sekä laadullisten että määrällisten (tilastomatemaattisten) tutkimusmenetelmien hallintaa.
 • Kolmannessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa on päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä

Koulutuksen ydinosaamisen opintojaksot edistävät kansainvälisen, englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja. Lisäksi syvennät ja laajennat omaa osaamistasi täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen opintojaksojen laaja tarjonta ja monipuoliset suoritustavat mahdollistavat oman yksilöllisen opintopolun rakentamisen. Täydentävän osaamisen opintoja tarjotaan pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Päätöksenteon tutkimisen ja kehittämisen periaatteisiin tutustutaan jo heti opintojen alussa, joten opinnäytetyöaihetta on mahdollista pohtia heti alusta alkaen.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Viiden opintopisteen laajuisiin ydinosaamisen opintojaksoihin sisältyy enintään 3 lähiopetuspäivää, ja opintoihin sisältyy myös verkossa toteutettavia opintokokonaisuuksia. Lähiopetuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen, työpajatyöskentely sekä yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetuspäivien ulkopuolella hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisen sovelluksia. Opintojaksoihin sisältyy soveltavia kehittämistehtäviä, jotka toteutetaan usein pienryhmissä.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta se edellyttää hyviä itsensä johtamisen taitoja ja ajankäytön hallintaa. Opintovapaan ottaminen työstä tukee opintojen edistymistä.

Ydinopinnot 30 op

Opintojakso Opetuspäivät
Orientaatiopäivä to 8.9.2022 klo 9.00-16.30
Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä pe 14.10.2022 klo 9-16.30
la 15.10.2022 klo 9-16.30
pe 9.12.2022 klo 9.00-16.30
Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa

Osa 1. Itseopiskelumateriaali Canvas-alustalla: 19.8. - 4.9.2022

Osa 2. Projektikokonaisuus:
pe 9.9.2022 klo 9.00-16.30
to 17.11.2022 klo 9.00-16.30

Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä la 10.9.2022 klo 9.00-16.30
to 13.10.2022 klo 9.00-16.30
la 19.11.2022 klo 9.00-16.30
Valintamuotoilu pe 18.11.2022 klo 9.00-16.30
la 10.12.2022 klo 9.00-16.30
pe 17.2.2023 klo 9.00-16.30
Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa to 8.12.2022 klo 9.00-16.30
la 21.1.2023 klo 9.00-16.30
pe 17.3.2023 klo 9.00-16.30
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa to 16.2.2023 klo 9.00-16.30
to 16.3.2023 klo 9.00-16.30
pe 12.5.2023 klo 9.00-16.30
Opinnäytetyö pe 20.1.2023 klo 9.00-16.30
la 13.5.2023 klo 9.00-16.30
YAMK opinnäytetyöillat to 26.1.2023 klo 16.00-18.00
to 2.3.2023 klo 16.00-18.00
to 27.4.2023 klo 16.00-18.00
to 25.5.2023 klo 16.00-18.00
to 21.9.2023 klo 16.00-18.00
to 26.10.2023 klo 16.00-18.00
to 16.11.2023 klo 16.00-18.00
to 14.12.2023 klo 16.00-18.00
YAMK opinnäytetyö Bootcamp la 18.3.2023 klo 9.00-16.30
la 7.10.2023 klo 9.00-16.30

 

Täy­den­tä­vät opinnot 30 op

Erillisen aikataulun pääasiallisesti verkossa.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä myös  harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu 

  Valintakoe toteutetaan viiden (5) opintopisteen laajuisena valintaopintojaksona.

   
  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 29.4. - 3.6.2022, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 3.6.2022 klo 16.00 mennessä. Valintaopintojaksolla voi olla muitakin määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.
   
  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
   
  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.
   
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.
   
  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.


  Valintakoeyhteistyö

  Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu sekä Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen ja -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä. Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla tämän valintaopintojakson.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä julkaisuja

Voit halutessasi tutustua seuraaviin opiskelijoiden kirjoittamiin julkaisuihin:

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

OPISKELIJATARINAT

Ei tuloksia.

Päivitetään pian.

Tutustu hakemisen ohjeisiin!

Tutustu kevään yhteishaun opiskelijavalintoihin ja valintakokeisiin

Lue lisää opiskelijavalinnoista ja kevään 2022 valintakokeista.

Lue lisää

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen