Siirry sisältöön

YAMK-polkuopinnot projekteissa

YAMK-polkuopiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun. 

Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Opiskelijalta odotetaan itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2019. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. TKI-polkuopiskelijalle räätälöidään 5 opintopisteen laajuisia oppimistehtäviä Laurean TKI-hankkeisiin. Tutustu oppimistehtäviin tarkemmin plus-otsikoista.

 

Oppimistehtävät TKI-hankkeissa

 • Co-Creation Orchestration (CCO), an evidence based governance model enhancing ecosystems value co-creation, knowledge transfer, business development 

  Yhteiskehittämisen ´metapakki´

  Opiskelija tutustuu yhteiskehittämiseen (co-creation) liittyviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) –hankkeisiin sekä mahdollisiin muihin lähteisiin ja selvittää ”metapakkiin”,  millaisia yhteiskehittämisen malleja, konsepteja, käsikirjoja, työkaluja, koulutusmateriaalia, innovaatioleirejä tai hyviä käytänteitä hankkeissa on saatu aikaan.

  Selvitysraportissa opiskelija argumentoi, miten hankkeessa käytetyt tai tuotetut menetelmät sopivat eri toimijoiden tavoitteelliseen yhteistyöhön esimerkiksi digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tai -tuotteiden kehittämisessä, kuinka ne tukevat alueellista vaikuttavuutta, sekä miten menetelmiä ja välineitä voisi edelleen kehittää ja kaupallistaa.

  Lisäksi opiskelija tekee visuaalisen esityksen metapakin sisällöstä eri toimijoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Visuaalisen esityksen tarkoituksena on helpottaa käyttöönottamaan niitä jatkossa entistä paremmin. Selvityksessä kuvataan yhteiskehittämisen menetelmiä ja lähestymistapoja ja niiden toteutumista ja tuotoksia TKI-hankkeissa.

  Tehtävä toimii tiedonhakuharjoitteena, jossa selvitetään, mitä aiheesta tiedetään, mitä on jo olemassa, sekä miten perustaa yhteiskehittäminen pätevälle perustalle. Tehtävän tekemisessä ei hyödynnetä tieteellisiä artikkeleja vaan internetistä löytyviä raportteja ja muuta aineistoa.

  Katsaus Multi-stakeholder governance model -kirjallisuuteen yhteiskehittämisen orkestroinnin tueksi

  Kirjallisuuskatsaus: Tehtävä perustuu viiteen englanninkieliseen tutkimusartikkeliin, joina opiskelija hyödyntää kahta annettua artikkelia ja etsii lisäksi kolmea muuta artikkelia.

  Opiskelija tekee kirjallisuuskatsaukseen liittyvän raportin ja sen lisäksi hän vaihtoehtoisesti kirjoittaa aiheesta kaksi blogikirjoitusta joko suomeksi tai englanniksi tai tekee yhden blogikirjoituksen ja yhden kuvion asiaa selventämään oman alansa tai työnsä kannalta relevanteille sidosryhmille ja yleisölle.

   

 • Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen-hanke 

  Digitaalisen oppimisympäristön käytettävyyden arviointi

  Kaikki hoitotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut kehittävät yhdessä menetelmiä sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arvioimiseksi. Laurean osuus hankkeessa keskittyy kliinisen osaamisen arvioinnin ja ohjauksen menetelmien pilotointiin. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat keskeisiä osaamisen arvioinnissa. Pilotoinnissa arvioidaan kehitettyjen menetelmien käytettävyyttä.

  Opintotehtävä koostuu laadulliseen tutkimusmenetelmään tutustumisesta -  erityisesti haastatteluihin aineistonkeruumenetelmänä. Opiskelija osallistuu haastattelurungon suunnitteluun ja toteuttaa noin viiden sairaanhoitajaopiskelijan yksilöhaastattelun tai yhden fokusryhmähaastattelun. Opiskelija analysoi aineiston ja kirjoittaa siitä raportin. Haastateltavat rekrytoidaan valmiiksi. Haastatteluihin on valmiina hyväksytty tutkimuslupa ja ne toteutetaan Tikkurilan kampuksella tai sovitusti. Opintotehtävä suoritetaan kevään 2019 aikana ja haastattelut tehdään tammi-maaliskuun aikana.


  Opintotehtävän avulla opiskelija laajentaa omaa asiantuntemustaan tulevaisuusorientoituneesti ja lisää omaa tietoperustaansa laadullisista tutkimusmenetelmistä. Opintotehtävä soveltuu parhaiten sosiaali –tai terveysalan opiskelijalle.

 • Arctic operational emergency agency innovation platform (ACOPE) 

  Opiskelija tutustuu tämänhetkisiin arktisten turvallisuustoimijoiden tiedonvaihtojärjestelmiin ja yhteistyötoimintaan, ja kuvaa kirjallisessa raportissa arktisten turvallisuustoimijoiden tulevaisuuden tiedonvaihtojärjestelmiä: millaista tiedonvaihtojärjestelmää halutaan ja mitkä olisivat sen keskeiset elementit,  mitä haasteita sen luomiseen liittyy? Opiskelija voi myös halutessaan selvittää, mitkä eurooppalaiset lait ja asetukset sekä strategiat luovat edellytyksiä arktisille meriturvallisuustiedonvaihtojärjestelmille.

   

 • Arctic Security and Emergency Preparedness Network (ARCSAR) 

  ASCAR-projektin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat arktisten alueiden turvallisuusalan toimijoiden (kuten viranomaiset, järjestöt, tutkimuslaitokset, yritykset) yhteistyön teemoja. Näistä valitaan tarkastelun kohteeksi joitain toimijoita ja selvitetään, miten he tekevät käytännössä yhteistyötä.

  Projektissa on mahdollista tehdä kaksi 5 op laajuista opintotehtävää, jotka tukevat toisiaan. Niistä voi suorittaa vain toisen, jolloin projektista saa 5 op tai molemmat, jolloin saa 10 op. Ensimmäisessä opintotehtävässä hyödynnetään internetistä löytyvää tietoa arktisen alueen turvallisuusalan toimijoista ja heidän yhteistyöstään muiden toimijoiden kanssa sekä perehdytään heidän yhteisiin projekteihinsa tai hankkeisiinsa. Lopuksi kirjoitetaan selvitys yhteistyön teemoista.

  Toisessa opintotehtävässä kirjoitetaan uutiskirjeitä, jotka käsittelevät arktisen alueen turvallisuusalan toimijoiden välistä yhteistyötä, erityisesti jotain yhteistyön piirrettä tai toimintoa. Jokaisessa uutiskirjeessä on erilainen teema.

   

 • Someta Duuniin - Sosiaalinen media rekrytoimisen ja työnhaun apuna 

  ESR-rahoitteisessa hankkeessa opiskelija osallistuu virtuaalisten kohtaamisten vakiinnuttamisen kehittämistyöhön. Hän kehittää ja rakentaa virtuaalisten kohtaamisten vakiinnuttamiseen liittyvää oppimisympäristöä. Opiskelija toimii fasilitaattorina  ja kehittäjänä keväällä 2019 toteutettavassa Slack tapahtumassa sekä havainnoi ja kerää tapahtumasta palautetta.

 • SotePeda 24/7 –hanke 

  SotePeda 24/7-hanke kehittää monialaiselle sote-alan korkeakoulutukselle tulevaisuuden digi-sote osaamisen määrittelyt ja luo kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä digi-sote-opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja osaamismerkkijärjestelmän. Digitalisaatio ja sote-uudistus muuttaa radikaalisti sote-alaa jonka työprosesseihin tulee uusia osaamistarpeita.

  Digi-sote-osaamisen määrittelyssä hyödynnetään fasilitoinnin menetelmiä ja työkaluja opiskelija pääsee tutustumaan fasilitointiin sosiaali- ja terveysalan kontekstissa. Opintotehtävät toteutetaan Laurean SotePeda 24/7 –tiimissä ja opiskelijat ovat osa tiimiä. Siten on mahdollista saada tukea ja sparrausta hankkeen eri asiantuntijoilta.

 • Hankevalmistelu 

  Opiskelija osallistuu kansainvälisten hankkeiden valmisteluun yhdessä Laurean hankevalmistelijoiden kanssa. Hankevalmistelua tehdään pääasiassa englanniksi ja se voi sisältää esimerkiksi kokouksiin osallistumista, muistioiden tekemistä, kansainvälisten partnereiden neuvontaa, osallistumista sähköpostikeskusteluihin, aikataulujen tekemistä yhdessä muidenvastuuvalmistelijoiden kanssa, partnerikuvauksien laatimista, selvitysten tekemistä ja erilaisiin strategioihin tutustumista. Opiskelijan kanssa sovitaan erikseen konkreettiset projektiopinnon osatehtävät hänen omien intressiensä ja tavoitteidensa mukaisesti.

 

Lisätietoja: