Siirry sisältöön

YAMK-polkuopinnot projekteissa

YAMK-polkuopiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun. 

Hakuaika YAMK TKI-polkuopintoihin on käynnissä 12.8. asti. Hae opiskelijaksi tästä

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä tarjoamme YAMK-polkuopintoja, jotka suoritat erilaisissa Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Polkuopiskelijana voit aloittaa YAMK-tasoiset opinnot avoimen YAMK:n opiskelijana ja hakea myöhemmin YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot ovat avoimen YAMK:n opintoja ja ne maksavat 400€ vuodessa.

Opinnot alkavat orientaatiopäivällä 10.9.2020 Tikkurilassa. Polkuopiskelijoiksi voidaan valita noin 10 hengen ryhmä. Polkuopiskelijaksi päästäksesi sinulla tulee olla työkokemusta noin kaksi vuotta, jotta voit hakea yhden lukuvuoden jälkeen erillishaun kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Polkuopiskelijat jaetaan kiinnostuksen sekä aiemman opiskelu- ja työkokemuksen perusteella Laurean tutkimusryhmiin ja niihin liittyviin projekteihin sekä hankkeiden valmistelutyöhön. Tarjolla on mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa ja hankevalmistelussa.
 
Hakemusten perusteella valitaan opiskelijat haastatteluun, jotka toteutetaan 26.-27.8.2020 klo 8-16 etänä. Haastattelun kesto on n. 30 min. Vahvistus mahdollisesta haastatteluajasta ilmoitetaan hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalinnat tehdään 31.8.2020 mennessä.


Mitä polkuopiskelijalta odotetaan?

Odotame sinulta itsenäistä työskentelytaitoa, kykyä sopeutua muutoksiin sekä aktiivista työotetta. Monessa projektissa edellytetään englanninkielen osaamista ja uskallusta viestintään vieraalla kielellä. Projekteissa suoritettava polkuopiskelu on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat valmiita hyppäämään uuteen, vielä muotoaan hakevaan koulutusmuotoon, jolloin opiskelu on kaikkein hedelmällisintä ja hyödyttää opiskelijaa eniten.

Opinnot alkavat avoimen ammattikorkeakoulun kautta syyskuussa 2020. Avoimen AMK:n vuosimaksu on 400 euroa, jolla voit opiskella rajattomasti avoimen AMK:n opintoja.

Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut projekteissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista. Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

Opiskelijalle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä monenlaisissa hankkeissa. Opiskelijalla on mahdollisuus päästä myös uusien hankkeiden valmisteluun.  Uusien hankkeiden valmistelutyön ei tarvitse olla entuudestaan tuttua, mutta opiskelijalta odotetaan ennakkoluulotonta asennetta ja intoa uuden oppimiseen. TKI-polkuopiskelijalle räätälöidään 5-10 opintopisteen laajuisia oppimistehtäviä Laurean TKI-hankkeisiin. Tutustu oppimistehtäviin tarkemmin plus-otsikoista.

 

Oppimistehtäviä TKI-hankkeissa

 • Co-Creation Orchestration (CCO), an evidence based governance model enhancing ecosystems value co-creation, knowledge transfer, business development 

  Co-creation Orchestration project -hankkeessa (https://www.cco.laurea.fi/) tutkitaan monitoimijaista yhteiskehittämistä erityisesti jaetun johtajuuden (=orkestroinnin) näkökulmasta. Tutkimme ilmiötä kotimaisissa ja kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä. Erityisesti tutkimuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveysteen liittyvät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä korkeakoulujen yhteistyöverkostot. Sivuamme yhteiskehittämisen lisäksi myös termejä: avoin innovaatio, avoin tiede ja tutkimus, kansalaistiede ja pitkittäisdata. Tavoitteena on mm. tunnistaa tarvittava osaaminen sekä kehittää ”orkestrointimalli” hyödyntäen mm. Laurean ja Helsingin terveysaseman kehittämää Circles of Mediator –mallia, jota sovelletaan mm. Helsingin ja Espoon kaupunkien ja yritysten nopeissa kokeiluissa (agile pilots).

  CCO-hankkeessa opiskelija voi ehdottaa omaa aihetta CCO-sivuston tietojen pohjalta tai opiskella jonkin hankkeen ehdottaman aiheen parissa, kuten:

  • Monitoimijainen yhteiskehittäminen diginä: case-esimerkkien tutkiminen ja/tai kirjallisuuskatsaus (mahdollisuus olla mukana Digital Living Labs tilaisuuden analysoinnissa)
  • Yhteinen oppiminen (joint learning) innovaatioekosysteemeissä: case-esimerkkien tutkiminen ja/tai kirjallisuuskatsaus
  • Käyttäjäpaneelit ja kokemusasiantuntijat (tai kansalaistiede): case-esimerkkien tutkiminen ja/tai kirjallisuuskatsaus
  • Osaamismerkit ja koulutuspalvelut: nykytilan kartoitus > ehdotus yhteiskehittämisen osaamismerkin tuottamiseksi
  • 6Aika-käsikirjojen ym. yhteiskehittämisen materiaalien tutkiminen orkestrointinäkökulmasta: raportti
  • Yhteiskehittäminen Laurean ja Mieli ry:n ja / tai HCH (Health capital Helsinki) ja / tai ENoLL (European Network of Living Labs) yhteistyössä, raportti, kehittämisideat
  • Julkisen sektorin rooli yhteiskehittämisessä analyysi ja raportti: (datana H2020 COVAL kysely)
  • CCO:ssa tehtyjen innovaatioekosysteemianalyysien syventäviä haastatteluja joillekin ekosysteemitoimijoille (+raportti)
 • CIRC4Life 

  CIRC4Life (www.circ4life.eu) is an international collaborative innovation project supported by the European Commission’s H2020 Circular Economy programme. The project consortium consists of 17 partners across 8 EU counties, and NTU is the lead partner. The project aims to develop three business models along the product value chain:

  • co-creation of products/services
  • sustainable consumption, and
  • collaborative recycling and reuse


  The business models are demonstrated in four industrial areas: LED lighting products, computer tablets, meat supply chain, and vegetable farming and food. This is a three years project commencing May 2018.

  A student can study in following assignments:

  Interactive Open Innovation Camp toolkit/ Guidelines for planning and implementing Innovation Camps

  The assignment is to develop an interactive online playbook/toolkit, which can be used for planning, implementing and evaluating Open Innovation Camps as part of large-scale projects. An Innovation Camp is an open innovation event for diverse stakeholder groups, with the aim to co-create ideas, define concepts, and validate solutions. The outcome of the assignment will be an interactive playbook published online.

  Circular Economy Service Design toolkit

  The concept of a Circular Economy (CE) is based on interconnected companies that form infrastructure and economy, coming together and re-thinking the operating system itself. In this sense, CE forms an ecosystem to solve complex problems, which cannot be solved by individual companies and organizations. The role of users and other stakeholders in developing CE solutions is crucial. Therefore, the aim of the assignment is be to create a toolkit for service designers working with CE innovations. This toolkit should systemize, structure and further develop the tools (documents, templates, graphic elements etc.) created in CIRC4Life project. Students will work in close cooperation with Laurea CIRC4Life project team, and will make an analysis of Living Lab activities, methods and tools used during CIRC4Life project, to create a coherent SD toolkit for CE.

  Circular Economy Laurea Living Lab – digital toolkit

  CIRC4Life developed a board game for developing CE business models, called CELLL. There is a high demand to develop a digital version of this game, which would allow stakeholders to collaborate together on developing business models virtually. The assignment is to create a prototype of the digital board game for CELLL.

  Search for upcoming funding opportunities on a specific topic

  The idea is that student(s) can do a search for upcoming funding opportunities on a specific topic (for example, with the help of Research Professional -tool) for 2020-2021, make an analysis of key objectives (analyze the call texts and supporting policy documents), check previously funded calls on the topic from Cordis, and identify key players in the fields. The result of the task will be a short (max 5 pages) summary with key objectives, analysis of previous work, stakeholder mapping, and, as the outcome, identification of gaps/opportunities for research. Such as assignment can be done in pairs/teams, and can be adjusted based on the student’s interest/area of expertise, and then matched to Laurea strategic RDI ideas.

 • Shapes (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems) 

  The Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES) Innovation Action intends to build, pilot and deploy a large-scale, EU-standardized open platform. The integration of a broad range of technological, organizational, clinical, educational and societal solutions seeks to facilitate long-term healthy and active ageing and the maintenance of a high-quality standard of life. Mediated by technology, in-home and local community environments interact with health and care (H&C) networks contributing to the reduction of H&C costs, hospitalizations and institutional care.

  SHAPES-hankkeessa opiskelijalla on useita mahdollisuuksia erityyppisen osaamisen hyödyntämiseen ja oppimiseen, esimerkiksi:

  • etiikka: esim. tekoäly, robotiikka, älyvaatteet, IoT ja muut SHAPES sovellutukset
  • tietosuoja & kyberturva hyvinvoinnin SHAPES ekosysteemissä ja -alustoilla
  • asiakaslogiikka ja palveluajattelu SHAPESissa
  • ikääntyvien hyvinvointi ja ikääntyisystävällisen yhteiskunnan kehittäminen
 • DigIN 

  DigIN-hanke (2019-2025) kuvaus: Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa vauhdilla. Uudet digitaaliset palvelut vaativat asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Organisaatioiden ja ammattilaisten on opittava uudenlainen palvelukulttuuri. Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja päihteiden käyttäjiä. Hankkeen avulla pyritäänkin kohti kolmea tavoitetta:

  • Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria
  • Saada parempia sähköisiä palveluja kaikille
  • Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä

  Rahoittaja Suomen Akatemian Strateginen tutkimusneuvosto Hankekonsortio: THL (koordinaattori), Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu & Ikäinstituutti

  TKI-polkuopintojen tehtävät toteutetaan opintojakson Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sote-integraatiossa 5 op (A9531) puitteissa. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa:

  • hahmottaa digitaalisten palvelujen kehittämistarpeita sekä palvelun asiakkaalle tuottaman arvon merkityksen
  • hahmottaa asiakkaiden aktiivista ja itsehoidollista roolia edistäviä tekijöitä palveluiden tuottamisessa
  • analysoi ja arvioi tulevaisuuteen suuntautunutta digitaalisten palvelujen kehittämistä sosiaali-ja terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • soveltaa yhteiskehittämiseen perustuvaa moniammatillista lähestymistapaa asiakaslähtöisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
 • Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke  

  Hanke kehittää avoimuutta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena on uusien menetelmien avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä toimittaessa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Fokus on etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön avaamisessa (ks. lisää https://www.laurea.fi/hankkeet/a/ammattikorkeakoulujen-avoin-tki-toiminta-oppiminen-ja-innovaatioekosysteemi/)

  Avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi-hankkeessa on tarjolla seuraavia oppimistehtäviä:

  Oppimistehtävä 1. TKI-integroidun oppimisen ja kehittämispohjaisen oppimisen (LbD) käsiteanalyysi (5 op)

  Opiskelija osaa:

  • muodostaa käsityksen TKI-integroidusta oppimisesta ja sen eri muodoista
  • muodostaa käsityksen kehittämispohjaisesta oppimisesta (LbD) ja sen caseista opetuksessa
  • analysoida tietoa kriittisesti
  • kehittää kohdeorganisaation (Laurean) toimintamalleja luomalla kehittämisehdotuksia

  Tehtävä:

  Tutustua laurealaiseen pedagogiikkaan LbD:hen valitsemalla yksi kokonaisuus (näkökulma joko opettajan, opiskelijan tai työelämäyhteistyön) LbD Libguides -sivustolta. Analysoi case-kuvaukset kriittisesti ja monipuolisesti vertaamalla niitä TKI-integroidun oppimisen käsitteistöön (erillinen ohje annetaan). Kirjoita yhteenveto havainnoistasi ja muodosta kehittämisehdotukset opetusprosessin kehittämiseksi Laurean käyttöön.

  Oppimistehtävä 2. TKI-integroituun oppimiseen liittyvät narratiivit (kertomukset) (5 op)

  Opiskelija osaa:

  • etsiä tietoa eri lähteistä
  • kehittää kohdeorganisaation (Laurean) toimintamalleja luomalla narratiiveja hyvien käytänteiden pohjaksi

  Tehtävä:

  • kartoittaa TKI-integroidun opetuksen toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä Laureassa tutustumalla Laurean julkaisuihin, erityisesti Laurea Journaliin
  • etsiä ja muodostaa narratiivit artikkelien pohjalta ja tarvittaessa täydentää niitä kirjoittajien haastattelujen kautta
  • raportoida TKI-integroidun oppimisen hyvistä käytänteistä Laureassa. Opiskelija saa itse valita esitysmuodon (kirjalliset kuvaukset, sarjakuva, piirros, video, tmv.)

  Oppimistehtävä 3. Avoin kulma -viestintäsuunnitelma (5 op)

  Opiskelija osaa:

  • viestiä ammattimaisesti avoimuuden teemoista
  • rakentaa viestintäsuunnitelman Avoin kulma -konseptille

  Tehtävä:

  • tutustua annettuihin aineistoihin aiheesta ja käy keskustelu (Teams, Zoom) Avoimen kulman koordinaattorin kanssa.
  • tehdä kevyt Netscouting-tutkimus Laurean verkkosivustosta, LINKistä ja sosiaalisen median kanavista
  • benchmarkata alan kotimaisia ja ulkomaisia vaikuttajia avoimuuden alueella. Mikäli valitset suunnitelman kohteeksi yhden sosiaalisen median kanavan, keskity benchmarkingissa siihen.
  • tehdä em. tutkimustesi pohjalta Avoimelle kulmalle joko ulkoinen viestintäsuunnitelma, jolloin suunnitelman kohteena on yksi sosiaalisen median kanava, esimerkiksi Twitter tai Laurean sisäinen viestintäsuunnitelma. Tavoitteena molemmissa avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen ja siitä tiedottaminen
 • 6Aika Digipoint -hanke 

  Hanke on Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota väyliä työttömille digialan koulutukseen ja työelämään. Osatavoitteina ovat korkeakouluyhteistyön kehittäminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen ja työelämään tai koulutukseen poluttaminen. Laurealla on osahankkeet Vantaan ja Espoon kanssa, joissa yhteisluomme kaupunkien, digiyritysten ja kohderyhmien intresseistä lähtien avointa verkossa tapahtuvaa AMK-opetusta.

  Hankkeessa on tarjolla seuraavia oppimistehtäviä:

  1. Automatisoitujen ja puoliautomatisoitujen opetuskokonaisuuksien selvitys 5op
   Tehtävä: Selvittää, millaisia Open Educational Resourcesin puitteissa julkaistuja automaattisia tai puoliautomaattisia (MOOC) opintokokonaisuuksia löytyy tietojenkäsittelytieteen, liiketalouden ja työelämän metataitoja (projektihallinta, viestintä, itsensä johtaminen) saralta. Rakentaa malleja, miten näistä sisällöistä voisi rakentaa Laurean omia automatisoituja opetuskokonaisuuksia.

   2. Yritysmentoroinnin arviointi 5op
   Tehtävä: Haastatella aktoreita ja mentoreita hankkeen puitteissa tehdystä mentorointiohjelmasta ja analysoida haastatteluiden perusteella onnistumisia ja epäonnistumisia.

   3. Yritysten kehitystehtävän arviointi 5op
   Tehtävä: Haastatella opiskelijoita ja yritysten edustajia hankkeen puitteissa tehdystä yritysten määrittelemästä kehitystehtävästä, joita monialaiset osallistujajoukot ratkaisevat. Analysoida haastatteluiden perusteella onnistumisia ja epäonnistumisia.
 • SotePeda 24/7 -hanke 

  SotePeda 24/7 –hanke (https://sotepeda247.fi/) on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto. Hankkeessa tuotetaan avointa oppimateriaalia, pedagogisia ratkaisuja sekä oppimisympäristöjä, jotka vastaavat tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeita ja takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset ympärivuotiset oppimispolut.

  SotePeda24/7 -hankkeessa voidaan yhdessä opiskelijan kanssa muotoilla TKI-polkuoppimistehtävät (5 op). Esimerkkejä hankkeessa aiemmin tehdyistä tehtävistä ovat esimerkiksi avoimen oppimateriaalin (mikrojen) palautelomakkeiden hallinnointi ja tulosten yhteen vetäminen, aktivoivien tehtävien rakentaminen verkko-oppimisympäristöön, SotePeda 24/7 avointen oppimateriaalien testaus ja analysointi käyttäjän/opiskelijan näkökulmasta, ulkopuolisena havainnoitsijana toimiminen hankkeen seminaarissa ja tiedotteen kirjoittaminen päivien teemoista sekä avoimena oppimateriaalina tuotetun videon tekeminen (mm. aikataulutus, tilat, haastattelu, haastattelun litterointia ja kääntäminen myös englanniksi, videon editointi).

 

Lisätietoja: