Siirry sisältöön

Hae mukaan laajentamaan osaamistasi vanhustyön ammattilaisena tai aiheesta kiinnostuneena!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ikääntyneiden kanssa työskentelevät tai henkilöt, joiden tavoitteena syventää vanhustyön osaamistaan
 • Hakuaika: 13.10.2021 - 30.11.2021
 • Ajoitus: 01.01.2022 - 18.12.2022
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila + verkkototeutus
 • Hinta: 450 €

Osaajakoulutuksen kuvaus

Vanhustyön osaajakoulutuksessa pääset syventämään osaamistasi ja valmiuksiasi vanhustyön parissa. Osaajakoulutus on suunnattu erityisesti vanhustyön parissa työskenteleville hoitoalan ammattilaisille, mutta se soveltuu myös muille ikääntyneiden hoidosta kiinnostuneille ilman esitietovaatimuksia.

Osaajakoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä sisältäen kuusi eri kurssia. Koulutus on kestoltaan tammikuusta 2022 joulukuuhun 2022. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena Tikkurilan kampuksella: lähipäiviä osaajakoulutukseen sisältyy kuusi, muilta osin toteutus on verkko-opintoina.

Osaajakoulutukseen kuuluvat kurssit

Sosiaaliala ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena (10 op)

Ajoitus: 10.1.-3.4.2022, 1 lähipäivä (9.2.2022)

Kurssin jälkeen osaat

 • toteuttaa ikääntyneiden asiakkaiden kokonaisvaltaista geriatrista arviointia ja arvioida ikääntyneen asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia
 • tunnistaa erilaisten ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä uhkaavia tekijöitä ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida riskitekijöiden vähentämistä
 • tukea ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä soveltaen erilaisia ohjausmenetelmiä, näyttöön perustuvia käytäntöjä ja toimintamalleja asiakaslähtöisesti
 • koordinoida ikääntyneen palveluita sosiaali- ja terveysalan moniammatillisissa palveluverkostoissa
 • syventää ikääntyneen lääkehoidon osaamista ja oppia turvallisen lääkehoidon toteutuksen periaatteita
 • arvioida ikääntyneen hoidon, arjen tukemisen ja ohjauksen vaikuttavuutta sekä yksilö- että yhteiskunnallisella tasolla

Iäkkään hoitotyö (4 op)

Ajoitus: 4.4.-8.5.2022, 1 lähipäivä (27.4.2022)

Kurssin jälkeen osaat

 • kuvata iäkkäiden asiakkaiden kasvu- ja kehitysvaiheita sekä ymmärtää elämänkulkuun liittyviä siirtymävaiheita
 • kuvata ikääntyneiden tärkeimpiä sairauksia sekä niiden hoidon lääketieteellisiä perusteita
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhusten hoitotyötä
 • tunnistaa tekijöitä, jotka turvaavat asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 
 • tunnistaa tekijöitä, jotka lisäävät ikääntyvien haavoittuvuutta
 • edistää haavoittuvassa asemassa olevien ja monikulttuuristen asiakkaiden vuorovaikutusta, osallistumista ja kuntoutusta hoitoprosessin eri vaiheissa

Lääkehuolto sosiaalialalla (3 op)

Ajoitus: 9.5.-5.6.2022, 1 lähipäivä (18.5.2022)

Kurssin jälkeen osaat

 • edistää turvallisuutta ja terveyttä
 • tehdä tilannearvion
 • lääkehoidon keskeiset käsitteet 4.erilaiset lääkemuodot ja osaa käsitellä lääkkeitä asianmukaisesti
 • oman vastuunsa lääkehoidon toteuttamisessa
 • hankkia lisätietoa lääkkeistä
 • perusanatomiaa
 • ymmärtää kehon toimintaa suhteessa lääkehoitoon
 • ymmärtää kehon toimintahäiriöitä 

Geroteknologia iäkkään asiakkaan tukena (3 op)

Ajoitus: 15.8.-11.9.2022, ei lähipäiviä

Kurssin jälkeen osaat

 • kuvata keskeisiä geroteknologian ammattikäsitteitä
 • kuvata ja selittää, millaisia geroteknologisia palveluita ja ratkaisuita on tarjolla
 • kertoa geroteknologian merkityksestä ikääntyneen ohjaamisessa sekä omassa työssään että moniammatillisessa tiimissä
 • soveltaa geroteknologisia ratkaisuja ikääntyneen asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseksi
 • kuvata oman osaamisensa ammatillista kehittymistä 

Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä (5 op)

Ajoitus: 12.9.-30.10.2022, 2 lähipäivää (21.9. ja 19.10.2022)

Kurssin jälkeen osaat

 • hyödyntää omaa luovuuttaan ja voimavaroja asiakastyössä
 • käyttää luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä 

Osallistuminen vapaaehtoistyöhön (5 op)

Ajoitus: 31.10.-18.12.2022, 1 lähipäivä (7.12.2022)

Kurssin jälkeen osaat

 • hyödyntää ja kehittää yleisiä työelämävalmiuksiaan ja/tai ammatillista osaamistaan toimiessaan vapaaehtoistyössä
 • kuvata hoitamiaan vapaaehtoistyön tehtäviä sekä vapaaehtoistyöorganisaation tai -sektorin toimintaa yhteiskunnallisena toimijana 

Lisätietoja

Osaajakoulutukseen ilmoittautuneille vahvistetaan 7.12.2021, alkaako koulutus tammikuussa 2022.

Osaajakoulutuksen voi suorittaa vain kokonaisuutena, eli osia ei voi käydä erillisenä. Saat osaajakoulutuksesta todistuksen sen suoritettuasi.

Laurea pidättää oikeuden muutoksiin.

Opintomaksu

Osaajakoulutuksen opintomaksu on mahdollista laskuttaa työnantajalta (valitse maksutapa ilmoittautumislomakkeella), eräpäivä 31.1.2022.

Osaajakoulutus on mahdollista maksaa myös kahdessa laskutuserässä (tarjolla vain itse opintomaksun maksaville asiakkaille, valitse maksutapa ilmoittautumislomakkeella), eräpäivät 31.1.2022 ja 30.4.2022.

Osaajakoulutus on maksuton Laureasta tavoiteajassa valmistuneille ja työttömille/lomautetuille (oikeus maksuttomiin opintoihin todistettava ilmoittautumisen yhteydessä).

Osaajakoulutuksen opintomaksulla ei voi ottaa muita avoimen AMK:n maksullisia kursseja. Avoimen AMK:n vuosimaksulla ei voi osallistua osaajakoulutukseen.

Peruutusehdot

Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 26.12.2021 mennessä, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@laurea.fi. Muussa tapauksessa opintomaksua ei palauteta miltään osin, jos osallistuminen perutaan osallistujan taholta.

Peruutusehdot koskevat myös laskutuksella (1. tai 2.erässä) maksavia: Mikäli perut ilmoittautumisesi 26.12.2022 mennessä, laskutamme 20 % opintomaksusta. Mikäli peruminen tapahtuu osallistujan taholta tämän jälkeen, laskutamme täyden opintomaksun.

Kokonaisuuden jälkeen

Ensisijainen tutkinto, johon osaajakoulutuksen opinnot hyväksiluetaan Laureassa: sosionomikoulutus. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukseen osaajakoulutuksesta voi hyväksilukea vähintään 15 opintopistettä. 

Lisätietoja: