Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021-13.08.2021
 • Ajoitus: 01.08.2021-31.12.2021
 • Laajuus: 4 op
 • Sijainti: Laurea Lohja
 • Hinta: 60 €

Aikataulu

Kurssi toteutetaan hyödyntäen Canvas- oppimisalustaa. Kurssi sisältää etäluentoja ja pajatyöskentelyä.

Lääkelaskutentti koululla:

 • to 16.9 klo 8.30-9.30
 • 1.uusinta pe 1.10 klo 9-10
 • 2.uusinta ke 14.10 klo 15.30-16.30

Lääkehoidon verkkotentti kotona:

 • ke 27.10 klo 16-18
 • 1.uusinta 4.11.2021 klo 18-20
 • 2. uusinta 9.11.2021 klo 18-20

Luento- ja paja-aikataulut 

27.08.2021 09.00–11.30

03.09.2021 09.00–11.30

10.09.2021 09.00–11.30

16.09.2021 09.30–11.00

01.10.2021 09.00–11.30

01.10.2021 12.30–15.00

08.10.2021 12.00–14.30

13.10.2021 09.00–15.00

14.10.2021 15.30–18.00

15.10.2021 09.00–15.00

21.10.2021 09.00–15.00

22.10.2021 09.00–15.00

27.10.2021 16.00–18.00

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen
 • kuvata turvallisen lääkehoidon perusteet
 • kuvata enteraalisesti, paikallisesti ja injektioina annettavan lääkehoidon perusteet
 • käyttää erilaisia lääketietokantoja

Sisältö

1. Lääkehoito

 • Lääkehoidon juridis-eettiset perusteet
 • Lääkehoidon ja lääkehuollon keskeiset käsitteet
 • Lääkehoitosuunnitelma
 • Turvallinen lääkehoito
 • Lääketeknologia
 • Lääkehoidon ohjaus
 • Aseptiikka lääkehoidossa
 • Farmakodynamiikka ja -kinetiikka
 • Toksikologia
 • Lääkkeenantoreitit

2. Lääkelaskut

 • Annoslaskut
 • Antonopeuslaskut
 • Liuoslaskut
 • Kaasulaskut

Toteutustapa

Kaikilla luennoilla ja pajoissa on läsnäolovelvoite.

Kurssin viestintä kurssin asiasisällön ja yleisten asioiden osalta tapahtuu Canvasissa.

Työmäärä

Kurssi sisältää:

1. Teoriaopetus 3op

 • Luentoihin osallistuminen, tehtävien tekeminen sekä lääkelasku- ja lääkehoitotentti.

2. Pajaopetus 1op

 • Ennakkotehtävät ennen pajaa ja pajoihin osallistuminen. Ennakkotehtävät ovat edellytys pajaan osallistumiselle.

1 op on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Ernvall S., Pulli A., Salonen A-M., Nurminen M-L. & Kaukkila H-S. 2013. Lääkelaskenta. Helsinki:Sanoma Pro.
 • Koskinen T., Puirava A., Salimäki J., Puirava P. & Ojala R. 2012. Lääketietoa ammattilaisille. Helsinki:Sanoma Pro.
 • Nikkola R. 2016. Annos oivallusta: harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Helsinki:SanomaPro.
 • Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. Helsinki:Sanoma Pro.
 • Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki:Sanoma Pro.
 • Sulosaari V. ym. 2013. Sairaanhoitaja lääkehoidon ohjaajana ja lääketiedon käyttäjänä. MONI-lääke-hankkeen tuloksia. Turun ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia 41. (eAineisto)
 • Veräjänkorva O. 2006. Lääkehoito hoitotyössä. Helsinki:WSOY
 • eKirja: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia.
 • Duodecim Oppikirjat.
 • Lisäksi tehtävissä osoitettu verkkomateriaali.

Arviointiasteikko

 • Lääkehoitotentin arviointi T1-K5
 • Lääkelaskutentin arviointi Hyväksytty/Hylätty. Tentissä pitää olla laskut 100% oikein. 

Lisätietoja: