Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-20.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-05.08.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi on verkkototeutus Zoomin ja Canvas -oppimisalustan välityksellä.

Orientaatio kurssille on ti 4.5. klo 14-15.30 Zoomissa.

Luentojen ja tehtävien palautusten aikataulu

Aikataulussa näkyvät 8.00-8.15 olevat merkinnät tarkoittavat tehtävien deadline-merkintöjä.

04.05.2021 14.00–15.30

06.05.2021 14.00–15.30

11.05.2021 14.00–15.30

12.05.2021 10.15–11.45

20.05.2021 13.00–14.30

21.05.2021 08.00–08.15

26.05.2021 09.00–11.30

28.05.2021 10.00–11.45

30.05.2021 08.00–08.15

03.06.2021 14.00–15.30

04.06.2021 08.00–08.15

04.06.2021 10.00–11.00

14.06.2021 08.00–08.15

24.06.2021 08.00–08.45

30.07.2021 08.00–08.15

04.08.2021 08.00–08.15

04.08.2021 08.00–08.15

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • toteuttaa työssään lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä
 • tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta
 • havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa
 • analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä
 • käyttää verkostomaisia ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä

Sisältö

Kurssi koostuu viidestä osasta:

 1. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 2 op: lapsen oikeudet, ennaltaehkäisevä lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukaiset ja muut lapsiperhepalvelut
 2. Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen ja arviointi 2 op: perhe- ja lähisuhdeväkivalta ym. lapsen hyvinvoinnin riskitekijät, lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen, lastensuojeluilmoitus, palvelutarpeen arviointi
 3. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 3 op: lastensuojelun toimintaperiaatteet, avohuollon tukitoimenpiteet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto , dokumentointi
 4. Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde 1 op: mentalisaatio
 5. Verkostomaiset ja voimavarakeskeiset työmenetelmät 2 op: systeeminen lastensuojelun toimintamalli, verkostotyö lastensuojelussa

Toteutustapa

Kurssi on verkkototeutus. Toteutukseen liittyvät ohjeistukset, tehtävät ja materiaalit ovat kurssin alkaessa Canvasissa. Kurssin webinaarit pidetään Zoomissa ja ne nauhoitetaan.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle varmistaakseen paikkansa kurssilla.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Ilmoitetaan kurssin Canvas -oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: