Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.03.2021-20.04.2021
 • Ajoitus: 01.05.2021-31.07.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Aikataulu

Verkkototeutus kesällä 2021. Oppimisalustana toimii Canvas.

Kurssin orientaatio on webinaarina 4.5.2021 klo 13.00-15.00 Zoomissa. Orientaatiossa käydään keskeiset kurssin tavoitteisiin, työskentelyyn, suoritustapaan ja tehtäviin liittyvät asiat. Orientaatio tallennetaan. 

04.05.2021 13.00–15.00

18.05.2021 14.00–16.00

01.06.2021 14.30–16.00

21.06.2021 08.15–09.45

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • valita kehittämisprojektiinsa sopivat menetelmät ja perustella valintansa
 • hankkia empiiristä aineistoa ja analysoida sitä
 • tulkita empiirisiä tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
 • tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman
 • arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä
 • soveltaa tutkimusviestinnän periaatteita suullisesti ja kirjallisesti
 • laatia ja tulkita tutkimus- ja kehittämisraportteja

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Canvas -oppimisalustalla.

 • Oppiminen tapahtuu monipuolisten tehtävien avulla, joita voit tehdä yksin tai parin kanssa.
 • Tehtävät etenevät annetun aikataulun mukaisesti. On siten tärkeää, että suunnittelet ajankäytön huolellisesti ja pysyt aikataulussa.
 • Tarkemman aikataulun ja tehtävien palautuspäivät löydät kurssin Canvas -oppimisalustalta.
 • Vaikka kurssi toteutetaan aikaan ja paikkaan sitomattomasti, muista varata riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen.

Työmäärä

5 op x 27 h = 135 h opiskelijan työtä

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi on suunnattu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoille eli sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoille.

Kontaktiopetuksessa Zoomin kautta on läsnäolovelvollisuus. Poissaolokäytännöt keskustellaan orientaatiossa. Kurssi suositellaan suoritettavan ennen opinnäytetyön aloitusta tai rinnakkain opinnäytetyöprosessin kanssa.

HUOM! Kurssille hyväksytyn opiskelijan osallistuminen kurssille vahvistetaan, kun hän on osoittanut aktiivisuutensa tekemällä 1. tehtävän annetun ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Jos opiskelija ei osoita aktiivisuutta, hänen ilmoittautumisensa kurssille hylätään.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009–2015. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos – 20. painos. Helsinki: Tammi.
 • Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202. JAMK.fi.
 • Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Ojasalo, K., Moilanen T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 3.- 4. uud. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
 • Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kaikki kurssilla tarvittava materiaali tarjotaan opiskelijoille sähköisessä muodossa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: