Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Hakuaika: 09.06.2021 - 19.08.2021
 • Ajoitus: 02.09.2021-11.11.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurila
 • Hinta: 150 €

Aikataulu

Kurssi sisältää lähiopetusta, projektityöskentelyä sekä itsenäisesti ja ryhmissä toteuttavia oppimistehtäviä. Opiskelijan tulee sitoutua lähiopetukseen ja kurssin läsnäolovelvollisuus on 80%.

Lähiopetuksen aikataulut:

02.09.2021 08.30–11.45

07.09.2021 08.30–11.45

08.09.2021 08.30–11.45

09.09.2021 08.30–11.45

10.09.2021 08.30–11.45

14.09.2021 08.30–11.45

15.09.2021 08.30–11.45

16.09.2021 08.30–11.45

17.09.2021 08.30–11.45

21.09.2021 08.30–11.45

23.09.2021 08.30–11.45

24.09.2021 08.30–11.45

28.09.2021 08.30–11.45

29.09.2021 08.30–11.45

30.09.2021 08.30–11.45

01.10.2021 08.30–11.45

05.10.2021 08.30–11.45

07.10.2021 08.30–11.45

08.10.2021 08.30–11.45

12.10.2021 08.30–11.45

14.10.2021 08.30–11.45

15.10.2021 08.30–11.45

26.10.2021 08.30–11.45

28.10.2021 08.30–11.45

29.10.2021 08.30–11.45

11.11.2021 08.30–14.00

Tavoitteet

Kurssin aikana opiskelija omaksuu sosiaalipedagogisia työskentelymalleja kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden rakentamiseksi musiikin keinoin.

Kurssi sisältää seuraavia osia:

 • Musiikin ohjaajana toimiminen 5op (sisältäen projektin 3op)
 • Yhteismusisointi 3op
 • Portfolio ja oppimistehtävät 2op

Kurssin suoritettua opiskelija osaa:

 • soveltaa ja käyttää työssään musiikillisia menetelmiä ja teoreettisia lähtökohtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnin tukemiseen
 • suunnitella, ohjata ja arvioida musiikkitoimintaa ja ryhmäprosesseja kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden rakentamiseksi
 • hahmottaa oman musiikillisen työskentelyn kautta musiikin mahdollisuuksia hyvinvoinnin tukemisessa ja työn voimavarana
 • toimia musiikkitoiminnan innostajana, kehittäjänä ja vaikuttajana hyvinvointialan työssä

Toteutustapa

Kurssin lähiopetuksessa tutustutaan kokemuksellisesti musiikin työtapoihin ja elementteihin hyvinvoinnin, kasvatuksen ja kuntoutuksen näkökulmasta sekä tutkitaan ja kehitetään omaa työskentelyä toiminnan kautta ja teoreettisista lähtökohdista käsin.

Kurssin aikana kehitetään omaa ohjaajan roolia sekä valmiuksia musiikkitoiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin. Jakson aikana syvennetään omien kokemusten ja teorian pohjalta omaa näkemystä musiikin käyttömahdollisuuksista sosiaalialan työssä. Asiakastyön projektien kautta harjoitellaan musiikin soveltamista asiakastyöhön.

Kurssi sisältää itsenäisesti ja ryhmässä toteutettavia oppimistehtäviä.

Työmäärä

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Kurssin laajuus on 10 opintopistettä, joista lähiopetusta on noin 4op.

Opiskelijan tulee sitoutua lähiopetukseen ja läsnäolovelvollisuus on 80%.

Projektityöskentely toteutetaan opiskelijoiden oman aikataulun mukaisesti.

Lisäksi kurssi sisältää itsenäisesti ja ryhmässä toteutettavia oppimistehtäviä.

Lisätietoa opiskelijalle

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

Oppimateriaalit ilmoitetaan opiskelijoille kurssin alkaessa.

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoja: