Siirry sisältöön

Osallistuaksesi tälle ylemmän AMK:n kurssille sinulla pitää olla aiempi AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ennakointimenetelmistä kinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6. - 4.9.2023
 • Ajoitus: 18.09.2023-15.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Verkkokampus
 • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

Esitehtävänä vastaat tulevaisuustietoisuuskyselyyn ja saat henkilökohtaisen profiilin miten kehittää osaamistasi.

 1. Opintojakso koostuu kolmesta eri moduulista:
  Intro ja trendit: Johdanto ennakoinnin menetelmiin. Tutustutaan toimintaympäristön monitoroinnin ja osallistamisen työkaluihin, esim. tulevaisuusikkuna, trendikortit, Futures Platform.
 2. Tulevaisuustyöskentelyn osallistamisen menetelmät: Asiantuntija ja sidosryhmäpaneelien (Delphi) hyödyntäminen, työpajatekniikoita (backcasting, tiekartta)
 3. Visio ja Strategia: Pohditaan tulosten hyödyntämistä strategisiin valintoihin liiketoiminnassa sekä palvelujen ja tuotteiden innovoinnissa ja kehityksessä.

Tällä kurssilla keskitytään erityisesti Delphi-asiantuntijapaneelin käyttöön usean vastaus ja kommentointikierroksen avulla. Aiemmasta poiketen tällä toteutuksella ei tehdä skenaariotyöskentelyä. Lähdemme liikkeelle ennakoinnin menetelmien perusteista, varmistaen, että nekin joilla ei ole entuudestaan ennakointiosaamista pääsevät mukaan, mutta syvennymme nopeasti soveltamaan menetelmiä käytäntöön. Kurssi vaatii oma-aloitteisuutta opiskella asioita myös omalla ajalla koko kurssin ajan. Kurssi soveltuu hyvin ennakoinnin konkareille, jotka jo omassa työssään soveltavat tulevaisuusajattelua syventäväksi kurssiksi erityisesti asiantuntijoiden ja sidosryhmien osallistamisen kehittämiseen online sekä strategisen johtamisen asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää ennakointitaitojaan.

Kurssin jälkeen opiskelija

 • Saa valmiudet valita ja kriittisesti soveltaa ennakoinnin työkaluja tulkitakseen paremmin kehittyvää ulkoista ympäristöä ja hallitakseen siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia
 • Osaa kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tunnistaa miten kehittää tulevaisuustietoisuuttaan.
 • Oppii Delphi-asiantuntijapaneelin asianmukaisia käyttötapoja sekä parhaita käytäntöjä.
 • Saa ennakointivalmiudet, joita voi hyödyntää oman organisaationsa johtamisessa, päätöksenteossa sekä suunnittelu- ja strategiaprosesseissa.
 • Näkee itsensä osana systeemistä kokonaisuutta, jolla on mahdollisuus vaikuttaa minkälaiseksi tulevaisuus muodostuu.

Opetuspäivät

Moduulien kolme opetuspäivää ovat koko päivän tilaisuuksia klo 8.30 - 16. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista virtuaalista läsnäoloa opetuspäivinä!

Opetuspäivät Teams-yhteydellä perjantaisin:
22.9. klo 8.30-16
27.10. klo 8.30-16
24.11. klo 8.30-16

Tarkistathan ennen ilmoittautumista, että pääset osallistumaan opetuspäiviin!

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • monitoroida toimintaympäristöä
 • osallistaa organisaation toimijat, sidosryhmät ja kumppanit systemaattiseen toimintaympäristön monitorointiin
 • tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä
 • rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita
 • liittää tulevaisuuksien ennakoinnin osaksi organisaation strategista suunnittelua ja organisaation oppimista

Toteutustapa

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun.

Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Kurssi koostuu kolmesta koko päivän opetusmodulista ja niiden välissä tehtävistä ryhmä- ja yksilötehtävistä. opetuspäivät toteutetaan etänä videoyhteydellä (Teams).

Opintojakson toteutus sisältää:

 • Yritystoimeksiannon, joka toteutetaan ryhmätyönä Laurean yhteistyökumppaniyritys Vincitille (kansainvälinen IT-alan yritys)
 • Tulevaisuustietoisuusmittauksen
 • eDelphi.org ja uuteen xDelphi asiantuntijapaneeliohjelmistoon tutustumista vastaajana
 • luentoja
 • ryhmä- ja parityöskentelyä
 • itsenäistä työskentelyä

Kurssilla ei ole tenttiä vaan se arvostellaan ryhmän ryhmätöiden esitysten sekä henkilökohtaisten kurssin aikana palautettavien tehtävien perusteella. Moduulien välissä tehdään itseohjautuvasti tehtäviä, jotka palautetaan Canvasiin. Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Viestintään käytetään ensisijaisesti Canvas-alustaa ja Teamsiä. Hyödynnämme myös Miroa.

Tehtäviä voi palauttaa itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä haluamassaan muodossa (perinteinen raportti / video, audio, teksti). Palautteenanto perustuu osittain kyselyjen tekemiseen, joista saa palautetta automatisoidun korjauksen perusteella, osittain vertaispalautteeseen sekä opettajan antamiin pisteisiin harjoitustöistä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Kurssilla saa halutessaan hyödyntää luovia menetelmiä ja palauttaa työn myös esim. videona, kuunnelmana tai multimediashowna perinteisen word-raportin sijaan.

Työmäärä

Varaa itsenäistä työskentelyaikaa myös moduulien välillä tehtävien ja ryhmätöiden tekoon sekä esitehtävien tekemiseen ennen kutakin opetuspäivämoduulia. 5 opintopistettä = 135 tuntia (1 opintopiste = 27 tuntia työtä) Opetustunnit Oppimateriaalin lukeminen Ryhmätöiden tekeminen Yksilötöiden tekeminen

Lisätietoa opiskelijalle

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Huomioithan, että sama kurssi järjestetään myös eri toteutustavalla kampuksella: Tulevaisuuden ja ennakoinnin menetelmät -kurssi. Tämä toinen kurssi sisältää lego-serious play sisältöä, sillä menetelmää harjoitellaan fyysisesti työpajoissa kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

https://libguides.laurea.fi/liiketalous/tulevaisuudentutkimus Opintojaksolla ilmoitettava materiaali (artikkeleita, working papereitä, Case-kuvauksia, kirjoja, joita hyödynnetään soveltuvin osin)

Arviointiasteikko

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Yksilötehtävät arvostellaan yksilöina, ryhmätyöt ryhmänä. Kaikki ryhmän jäsenet saavat ryhmätyöstä saman arvosanan ellei ryhmä itse erikseen toivo muunlaista arvostelua sen perusteella, että ryhmän jäsenet ovat osallistuneet työhön erilaisella työpanoksella. 

Suurin osa opintotehtävistä tehdään ryhmätyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Lisätietoja: