Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaan verkko-oppimisalustalla.

Perustiedot

 • Hakuaika: 01.12.2021-31.05.2022
 • Ajoitus: 01.12.2021-30.06.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Kurssin toteutus

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. Oppimisalustan toimii Canvas ja kaikki viestintä kurssilla tapahtuu sen kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
 • Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta.
 • Vaihtoehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)
 • Kurssin muu materiaali, joka löytyy oppimisympäristöstä Canvasista

Arviointi

Hylätty - 5.

Lisätietoa opiskelijalle

Kurssi on osin saman sisältöinen kuin HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op). Tällä opintojaksolla voi korvata teoriaosuuden 5 opintopistettä (5 op) HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteista.