Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suo­rit­ta­maan opintoja ja tehdä ne it­se­näi­ses­ti verkossa, oman ai­ka­tau­lusi mukaan. Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuus- ja riskienhallinnan alasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1.6.-30.11.2023
 • Ajoitus: 1.6.-31.12.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: Maksuton toisen asteen opiskelijoille

Valitse ilmoittautuessasi lomakkeella ''2. asteen opiskelija'' ja liitä lisätietoihin oppilaitoksesi nimi.

Kurssin sisältö ja aikataulu

Tämän kurkistuskurssin avulla pääset tutustumaan turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutukseen ja sen perusteisiin. Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verk­ko­poh­jai­nen opinto. Kurssin voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta. Oppimisalustana toimii Canvas ja kaikki viestintä kurssilla tapahtuu sen kautta. 

Kurssin laajuus on viisi opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssin suoritettua osaat:

 • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
 • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
 • Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta.
 • Vaihtoehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)
 • Kurssin muu materiaali, joka löytyy oppimisympäristöstä Canvasista

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla hylätty - 5.

Lisätietoa opis­ke­li­jal­le

Kurssi on osin saman sisältöinen kuin Laurean HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) kurssin toeriaosuus. Tällä opintojaksolla voi korvata teoriaosuuden 5 opintopistettä (5 op) HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteista.

Lisätietoja: