Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-6.1.2021
 • Ajoitus: 15.01.2021 - 31.05.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Yritysturvallisuuden viitekehyksenä toimii Elinkeinoelämän Yritysturvallisuusmalli EK 2016.

Jaksolla opiskellaan riskienarviointimenelmiä (Potentiaalisten ongelmien analysointi POA, Mitä jos, Tapahtumapuu analyysi ja Vikapuuanalyysi) sekä teorian että käytäntöön soveltamisen kautta.

Turvallisuuden kehittämisprojektissa sovelletaan jaksolla opiskeltuja asioita käytäntöön ja kehitetään työelämäkohteen turvallisuutta ja opetellaan projektityöskentelyä (projektin suunnittelu, projektin raportointi sekä projektin tulosten esittely).

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • kehittää yritysturvallisuutta
 • riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Oppimateriaali

Materiaalit Canvasissa

 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016 (https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/)
  Flink, A-L; Reiman, T. & Hiltunen, M. 2007. Heikoin lenkki?Riskienhallinnan inhimilliset tekijät. Helsinki: Edita. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta.
 • Vaihtoehtoisesti Lindroos, P. Päätöksentekoon liittyvät inhimilliset tekijät, Pro Gradu. (https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/80966/gradu03828.pdf?sequence=1)

Arviointi

Arviointi on asteikolla 0 - 5.

Jaksolla noudatetaan pisteperustaista arviointia. Jakson tentti on suoritettava hyväksytysti ja tehtävät pitää olla tehty määräaikoihin mennessä. Tehtävät ja tentti kerryttävät pisteitä, joiden perusteella arvosana muodostuu.

Aikataulu

Lähi- ja virtuaaliopetusta sekä omatoimista opiskelua ja aiheisiin liittyviä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Oppimisalustan toimii Canvas ja kaikki viestintä tapahtuu sen kautta.

15.01.2021 12.30 - 15.00             
27.01.2021 16.00 - 18.00 Zoom, Projektin suunnittelun aloittaminen
11.02.2021 16.00 - 18.00 Zoom
01.03.2021 16.00 - 18.00 Zoom
13.03.2021 12.30 - 15.00            
20.04.2021 16.00 - 18.00 Zoom, Projektin tulosten esittelystä
20.05.2021 12.30 - 15.00 

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Lisätietoja: