Siirry sisältöön

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op. Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuus- ja riskienhallinnan alasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 09.12.2020 - 6.1.2021
 • Ajoitus: 14.01.2021 - 31.07.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Opintojen toteutus

Opintojakso toteutetaan tammi- ja toukokuun 2021 välisenä aikana verkkototeutuksena Canvasissa. Lisäksi on Zoom/Teams-tapaamisia jokaisessa moduulissa. Tapaamisiin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

Opintojaksolla on valinnaisia oppimistehtäviä, joista opiskelija voi valita itselleen parhaiten soveltuvat tehtävät. Pari tarvitaan, sillä tehtävät tehdään parityönä. Lisäksi on verkkotentti, joka tehdään yksilötyönä.

Opintojen sisältö

Opintojakso on jaettu orientaation lisäksi kahdeksaan eri teemaa, joiden kautta opintojakso etenee.
 1. Riskienhallinnan puitteissa opit rakentamaan kivijalan riskienhallinnalle. Riskienhallinnan puitteet muodostuvat mm. organisaation johtamisjärjestelmästä, ylimmän johdon johtajuudesta ja sitoutuneisuudesta, riskienhallinnan toimintaperiaatteista, resursseista, rooleista, vastuista ja valtuuksista, viestinnästä ja tiedonvaihdosta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä.
 2. Riskienhallinta, organisaatio- ja turvallisuuskulttuuri -teemassa opit tunnistamaan organisaatio- ja turvallisuuskulttuurin ilmentymiä sekä sen, miten kulttuuri vaikuttaa riskienhalintaan ja turvallisuuteen.
 3. Lainsäädäntö ja dokumentointi -teemassa opit tunnistamaan laajalla turvallisuuskäsityksellä tarkasteltuna, miten lainsäädäntö kytkeytyy turvallisuuteen ja riskienhallintaan. Lisäksi opit, miten laaja dokumentaatio tarvitaan riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen
 4. Standardit-teemassa tarkastellaan laatu- ja johtamisjärjestelmien hallintaan liittyviä standardeja ja opit, miten niitä voi hyödyntää riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä.
 5. Resilienssi -teemassa opit, miten riskienhallinta ja resilienssi ts. muutosjoustavuus, täydentävät toisiaan riskienhallinnassa.
 6. Kriisijohtaminen ja viestintä -teemassa opit johtamaan kriisejä ja kriisiviestintää.
 7. Auditointi ja mittaaminen -teemassa opit auditoimaan ja mittaamaan sekä riskienhallintaa että turvallisuusjohtamista.
 8. Riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen -teemassa opit suunnitelmallista ja ennakoivaa kehittämistä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
 • suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
 • johtaa turvallisuustoimintoja normaali, häiriö- ja kriisitilanteissa
 • arvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokaiseen osa-alueeseen on annettu Canvas-työtilassa kirjallisuutta ja opiskelija etsii myös itse sopivaa kirjallisuutta tehtäviä varten. Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:

 1. Riskienhallinta, lainsäädäntö, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta)
 2. Turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri: Reiman, T,. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf
 3. Standardit, auditointi ja mittaaminen: Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa https://www.slideshare.net/TaijaHenttonen/turvallisuuden-mittaaminen-teollisuudessa
 4. Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: Varautumisen tietopankki https://www.pelastusopisto.fi/varautumis-ja-taydennyskoulutus/varautumiskoulutus/tietopankki/
 5. Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimivuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html

Arviointi

Oppimistehtävistä ja tentistä kerätään pisteitä, joiden perusteella opintojakson arvosana muodostuu. Arviointiasteikko on H-5.

Aikataulu

Tapaamisiin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.

14.01.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
28.01.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
11.02.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
25.02.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
11.03.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
25.03.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
08.04.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
22.04.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus            
06.05.2021 09.00 - 10.00 Verkko-opetus

Lisätietoja: