Siirry sisältöön

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoitavasta viestinnästä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 24.2.2021-31.7.2021
 • Ajoitus: 01.03.2021 - 31.08.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 75 e

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • Pohtia ja reflektoida omia kokemuksiaan asiakaskohtaamistilanteissa ja tunnistaa omia kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia omassa työssään.
 • Nimetä onnistuneen asiakaskohtaamisen keskeisiä tekijöitä sekä perustella / selittää motivoinnin merkityksen osana vaikuttavaa asiakaskohtaamista.
 • Selittää hoitavan viestinnän menetelmän periaatteen ja nimetä sen eri vaiheet.
 • Soveltaa hoitavan viestinnän menetelmää sekä reflektoida ja arvioida omaa toimintaansa ja menetelmän käyttöä asiakaskohtaamistilanteissa ja jakaa osaamistaan muille.
 • Pohtia/reflektoida kohtaamiaan haastavia asiakaskohtaamistilanteita ja tunnistaa ja löytää erilaisia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.
 • Ottaa käyttöön hoitavan viestinnän menetelmän omassa työssään ja soveltaa sitä asiakaskohtaamisissa asiakkaiden tukemiseen ohjaustilanteissa.

Toteutus 

Opinnot toteutuvat verkossa Canvas -oppimisalustalla.

Työskentely perustuu itsenäiseen opiskeluun monipuolisten tehtävien ja aineistojen avulla. Opintojakso suoritetaan itseohjautuvasti. Opettajat eivät ole läsnä opinnoissa esimerkiksi luentojen muodossa tai aktiivisesti kommentoimassa palautettuja tehtäviä.

Opinnot ovat laajuudeltaan 5 op, joista 2 op painottuu Hoitava viestintä -menetelmän soveltamiseen käytännössä.

Sisältö

 1. ORIENTAATIO-moduulissa (1 op) tutustut toisiin opiskelijoihin, opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen. Orientaation pohdintatehtävä johdattelee sinut miettimään omia taitojasi ja vahvuuksiasi suhteessa niihin taitoihin, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalalla tapahtuvissa asiakaskohtaamisissa.
 2. ONNISTUNUT ASIAKASKOHTAAMINEN –moduulissa (2 op) keskityt onnistuneen asiakaskohtaamisen ulottuvuuksiin keskustelun kuuden teeman avulla. Lisäksi perehdyt Hoitava viestintä -menetelmän perusteisiin ja vaiheisiin. Harjoittelet hoitava viestintä-menetelmän käyttöä ja reflektoit omaa kehittymistäsi konkreettisten harjoittelutehtävien kautta. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmään liittyen. Testi auttaa sinua hahmottamaan, millä tasolla olet oivaltanut opeteltavan menetelmän idean.
 3. OTA HOITAVA VIESTINTÄ MENETELMÄ KÄYTTÖÖN –moduulissa (2 op) keskityt haastavien asiakastilanteiden tarkasteluun mallin avulla ja opit muutaman konkreettisen tavan edetä vuorovaikutuksellisesti haastavissakin tilanteissa. Tämän lisäksi pääset soveltamaan menetelmää työssäsi/harjoittelussasi tai omien verkostojesi kanssa. Moduulin lopussa testaat taitosi Hoitava viestintä -menetelmän käyttöön liittyen.

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja: