Siirry sisältöön

Kurssilla opiskellaan hybridiopetuksen mukaisesti siten, että se sisältää mahdollisimman paljon lähiopetusta, mutta osallistuminen on mahdollista myös verkon välityksellä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Lastensuojelusta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 04.03.2021 - 31.05.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Hybridiopetus verkossa tai Laurean Porvoon kampuksella
 • Hinta: 150 €

Lastensuojelu-kurssilla lähestytään lastensuojelua käytännön esimerkkien kautta, joiden pohjalta voidaan perehtyä erilaisten perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkasteluun sekä palvelujärjestelmän hyödynnettävyyteen. Lisäksi pohditaan kiintymyssuhteiden merkitystä ja lasten psyykkisen kehityksen kulmakiviä. Kurssilla opetellaan myös palvelutarpeen arvion tekemistä sekä erilaisten lastensuojelussa käytettävien menetelmien käyttöä. Runsaiden käytännön esimerkkien vuoksi opetustuokioista ei tehdä tallenteita, ja näin ollen ne eivät ole kuultavissa myöhemmin. Työskentelyssä hyödynnetään työelämän asiantuntijuutta.

Kurssi koostuu viidestä osasta:

1. Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 2 op: lapsen oikeudet, ennaltaehkäisevä lastensuojelu, moniammatillinen yhteistyö, Sosiaalihuoltolain mukaiset ja muut lapsiperhepalvelut

2. Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen ja arviointi 2 op: perhe- ja lähisuhdeväkivalta ym. lapsen hyvinvoinnin riskitekijät, lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen, SHL-ilmoitus, lastensuojeluilmoitus, palvelutarpeen arviointi

3. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 3 op: lastensuojelun toimintaperiaatteet, avohuollon tukitoimenpiteet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto, sijaishuolto (laitoshoito, ammatilliset perhekodit, perhehoito, rajoitustoimenpiteet), jälkihuolto

4. Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde 1 op: mentalisaatio, ylisukupolvisuus

5. Verkostomaiset ja voimavarakeskeiset työmenetelmät 2 op: systeeminen lastensuojelun toimintamalli, verkostotyö lastensuojelussa ja dokumentointi

 

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi kurssi, osaat

 • toteuttaa työssäsi lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä
 • tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta
 • havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa
 • analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä
 • käyttää verkostomaisia ja voimavarakeskeisiä työmenetelmiä

Toteutustapa

Tällä kurssilla opiskellaan ns. hybridiopetuksen mukaisesti siten, että tarjolla on mahdollisimman paljon lähiopetusta, mutta korona-ohjeistuksen mukaisesti osallistuminen verkon välityksellä on myös mahdollista. Läsnäolo-opetus (lähiopetus tai virtuaalisesti) tapahtuu viikoilla 9-18 ja kurssilla on on neljä pakollista läsnäolopäivää.

Aikataulu

Opetukseen voi osallistua lähiopetuksena Laurean Porvoon kampuksella tai verkon välityksellä. Kurssilla on on neljä pakollista läsnäolopäivää opetuksessa (virtuaali- tai lähi-).

 • 04.03.2021 09.00 - 15.00
 • 16.03.2021 09.00 - 15.00
 • 17.03.2021 09.00 - 15.00
 • 07.04.2021 09.00 - 15.00
 • 08.04.2021 09.00 - 15.00
 • 20.04.2021 11.00 - 16.00
 • 21.04.2021 09.00 - 15.00
 • 22.04.2021 09.00 - 15.00
 • 04.05.2021 09.00 - 15.00
 • 05.05.2021 09.00 - 15.00

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinto arvioidaan asteikolla H-5.

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön.

 

Lisätietoja: