Siirry sisältöön

Opintojaksolle on vaatimuksena Kemian perusteiden hyväksytty suorittaminen tai muu vastaava pohjatieto, esimerkiksi lukion pitkä kemia.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kauneudenhoidosta ja kemiasta kiinnostuneet, joilla aiempi kemian osaaminen
 • Hakuaika: 9.12.2020-8.3.2020
 • Ajoitus: 22.3.2021-17.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opiskelija osaa

 • yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen
 • tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla
 • tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Ennakkotietovaatimukset
HUOMAA, tämän kurssin osallistumiseen on ennakkotietovaatimuksena Kemian perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot entuudestaan, esim. Lukion kemian jatkokurssit. Osaaminen tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Sisältö ja aiheet

 • Orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
 • Hiilihydraatit
 • Aminohapot, peptidit ja proteiinit
 • Rasvat ja rasvamaiset aineet
 • Hapot ja emäkset
 • Hapetus ja pelkistys
 • Isomeria
 • Aromaattiset yhdisteet ja polymeerit

To­teu­tus­ta­pa

Opintojaksolla perehdytään kosmetiikassa käytettävien aineiden kemialliseen rakenteeseen sekä fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Opitaan tunnistamaan erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtäviä kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla sekä tunnistamaan keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta.

Opintojaksolla on Zoom-kontaktiopetusta, itsenäistä opiskelua, kotitehtäviä ja tentti. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jonka kautta myös opintojaksoon liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle.

Kontakteilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Lisäksi opintojakson varsinainen tentti on viimeisellä kontaktikerralla, joten silloin pitää myös olla paikalla.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 22.3.2021 klo 16.00 ja tentti on 17.5.2021 klo 17.00 Tehtävien aikataulut löytyvät Canvas-työtilasta.

Verkko-opetus seuraavasti Zoomin kautta:

 • 22.03.2021 16.00 - 19.00
 • 08.04.2021 16.00 - 19.00
 • 21.04.2021 16.00 - 19.00
 • 29.04.2021 16.00 - 19.00
 • 05.05.2021 16.00 - 19.00
 • 17.05.2021 17.00 - 19.00

Materiaalit ja kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy pääosin Canvas-työtilasta. Lisää materiaalia löytyy esim. internetistä tai lukion kemian kirjoista. Lisäksi internetistä löytyvät erilaiset kemian videot kuten Opetus TV.

Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta

Ar­vioin­ti­me­ne­tel­mät ja arvioinnin perusteet

H-5 -arviointi.

 • Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.
 • Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. 
 • Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Lisätietoja: