Siirry sisältöön

Google rekisteriseloste

Kaksi kannettavaa tietokonetta.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 VANTAA
(09) 8868 7293
tietohallinto.palaute@laurea.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kimmo Pettinen
Tietohallintojohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 VANTAA
09-8868 7877
Kimmo.Pettinen@laurea.fi

Kimmo Pettinen toimii Laureassa tietohallintojohtajana. Hän antaa tästä rekisteristä tarkempia tietoja rekisteröidylle ja rekisteröity voi osoittaa hänelle esim. virheenoikaisua ja tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt.

3. Rekisterin nimi

​Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden - ja henkilöstön Google Apps for Education palveluiden rekisteriseloste.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Google Apps for Education –palvelun tarjoaminen opiskelun tukipalveluna. Palvelun voi ottaa käyttöön opiskelijaksi hyväksytyt opiskelijat, joiden opinto-oikeus voimassa sekä palvelussuhteessa olevat työntekijät. Lisäksi palvelun voi ottaa käyttöön henkilö, jolle on luovutettu Laurea-ammattikorkeakoulun käyttäjätunnus ja hän on sen aktivoinut.

Palvelun käyttöönotto on vapaaehtoista. Laurea noudattaa henkilötietoja käsitellessään huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Hyväksymällä käyttäjätietojen siirron käyttäjä hyväksyy palvelun käyttämiseksi tarpeellisten tietojen siirtämisen palveluun: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus (opiskelijoilla opiskelijanumero) sekä sähköpostiosoite.

Käyttäjä voi lisäksi itse täydentää haluamiaan henkilötietoja palveluun. Lisäksi hän voi ladata palveluun ja jakaa sen avulla haluamiansa tietoja ja aineistoja.

Tietosisällön säilytys ja hävittäminen

Palvelun käyttöoikeus on sidottu käyttäjätunnuksen käyttöoikeuteen. Käyttöoikeuden poistuessa myös palveluun tallennetut tiedot poistetaan. Googlen sopimusehtojen mukaan palvelusta poistetut tiedot poistuvat Googlen järjestelmistä 180 päivän sisällä käyttöoikeuden päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Laurea-ammattikorkeakoulun käyttäjätietokanta jonka tietolähde on opintorekisterijärjestelmä, sisältäen henkilöstörekisterin.

Käyttäjä itse, käyttäjän itsensä palveluun tuomiensa tietojen osalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

​Google Ireland Limited ja Google Inc. (“Google”) sekä Googlen käyttämät alihankkijat, joiden käyttämät palvelimet voivat sijaita myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Käyttäjä antaa palvelun käyttöönoton yhteydessä suostumuksensa siihen, että käyttäjätietoja luovutetaan säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Laureassa noudatettavat suojauksen periaatteet ja Google-sopimuksen mukaiset suojauksen periaatteet.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen (Henkilötietolaki 26-28§)

Google rekisteriseloste on saatavilla Laurean käyttäjätunnushallinnan järjestelmässä kaikille käyttäjille.

Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä rekisteröidylle kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti (omakätisesti allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu asiakirja). Tarkastuspyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitun oman yksikön yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön toteutuksesta päättää rekisteriasioista vastaava henkilö (ks. kohta 2.). Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

Kielto-oikeus (henkilötietolain 30 §)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29§).

Pyytäjän henkilöllisyys tarkistetaan. Tiedon korjaamisen toteuttamisesta päättää rekisteriasioista vastaava henkilö.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteriseloste on saatavilla Laurea-ammattikorkeakoulun www-sivuilla.