Siirry sisältöön

VIRTU Virtual Ederly Care Sevices in the Baltic Islands

VIRTU-hankkeen lähtökohtana on luoda Suomen, Ahvenanmaan ja Viron saaristoalueille uudenlainen innovatiivinen palvelumalli, joka perustuu virtuaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. Malli hyödyttää paitsi ikääntyneitä ja heidän omaisiaan, myös kuntia ja niiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot kannustavat tulevaisuuden ammattilaisia käyttämään teknisiä innovaatioita jokapäiväisessä työssään. Palvelumallin tavoitteena on tukea ja täydentää olemassa olevia palveluja, ei korvata niitä.

  • Toteutusaika:3.5.2010 - 30.4.2013
  • Rahoittaja:Interreg IVA (Central Baltic)
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

VIRTU eli ”Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands” on kolmivuotinen EU-projekti, jota toteutetaan vuosina 2010–2013. Hankkeessa testataan vuorovaikutteisen VIRTU-kanavan käyttöä yhdessä ikäihmisten, ammattikorkeakoulujen ja kuntien kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 185 369 €, josta EU:n Central Baltic – ohjelman osuus on 1 661 085 €. Hanketta rahoittavat lisäksi partnerit itse sekä Varsinais-Suomen liitto ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Partnerien omarahoitus ja kansallinen vastinrahoitus on 524 284 €.

Väestön ikääntyminen ja vanhuspalvelujen tarpeen huomattava kasvu ovat ajankohtaisia haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja kehittämiseen vaikuttavat paitsi maantieteelliset seikat, kuten saariston pitkät välimatkat, myös osaavan henkilökunnan saatavuus, väestön ikääntyminen sekä palvelujen uudistamistarpeet. Erityisesti syrjäisillä alueilla uusien toimintamallien kehittäminen on välttämätöntä, jotta palvelujen laajuus ja taso pystytään turvaamaan tulevaisuudessakin.

Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus taitojen, tietojen ja itsehoitovalmiuksien kehittämiseen sekä itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Ikääntyneiden elämänlaadulle ja hyvinvoinnille ovat tärkeitä samat tekijät kuin muillekin ikäryhmille – hyvä terveys, toimiva sosiaalinen verkosto, psyykkinen hyvinvointi ja riittävä taloudellinen toimeentulo.

Projektin kohderyhminä ovat ensisijaisesti Suomen, Ahvenanmaan ja Viron saaristoalueiden ikäihmiset, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät (erityisesti kotipalveluhenkilöstö) sekä paikalliset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Muita kohderyhmiä ovat muun muassa ikäihmisten omaiset, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, teknologiatoimittajat sekä kuntapäättäjät.

Yksilötason tavoitteena on tukea saaristossa asuvien ikäihmisten kotona asumista ja sosiaalista vuorovaikutusta, parantaa elämänlaatua ja lisätä turvallisuutta. Laajempana tavoitteena on luoda saaristoalueille toimiva sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelumalli, joka perustuu virtuaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. Palvelumallin tarkoituksena on tukea ja täydentää jo olemassa olevia palveluja, ei korvata niitä. Palvelumalli hyödyttää ikääntyneiden lisäksi kuntia ja niiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Projektissa pyritään hyödyntämään sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Yhteyshenkilö: