Siirry sisältöön

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hankkeessa edistetään koulutuksesta työelämään siirtymistä työelämän muutosvaiheissa ja kehitetään uudenlaisia ratkaisuja opiskeluun opintojen aikaisen työssäkäynnin opinnollistamiseen. Hankkeessa on mukana ensisijaisesti opettajia, opinto-ohjaajia ja ohjaushenkilöstöä, mutta hankkeen käytännön toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisten organisaatioiden ja opiskelijoiden kanssa. Kaikilla ammattikorkeakouluilla onkin on yritys- tai työelämäkumppani tai -kumppaneita, joiden kanssa kehitellään, kokeillaan ja arvioidaan ratkaisujen toimivuutta.

  • Toteutusaika:1.5.2015 - 31.12.2017
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Koulutus
työurien eri vaiheissa ja vuoropuhelun tiivistäminen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä ovat entistäkin tärkeämpiä muutosten hallitsemiseksi. Tähän vuoropuheluun tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan tehostaa koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita ja niitä tukevia palveluja. Verkkovirta-hankkeessa haetaan uudenlaisia ratkaisuja ammattikorkeakouluopintojen ja työssä kertyvän osaamisen integroimiseen. Hankkeessa kehitetään ja levitetään työn opinnollistamisen käytäntöjä ja luodaan perustaa niihin liittyvien tukitoimien valtakunnalliselle uudistamiselle.

Työn opinnollistamisella tarkoitetaan tässä hankkeessa opiskelijan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi korkeakouluopintoja. Osaamisessa huomioidaan myös tutkintomuotoisen koulutuksen ulkopuolella syntyvä
osaaminen. Työn opinnollistamisen tavoitteena on koulutuksen ja työn tekemisen saumaton yhdistäminen. Työn ajasta tulee koulun aikaa ja koulun ajasta työn aikaa. Opinnollistaminen pohjautuu lähtökohtaan, jossa työtä tekemällä opitaan ja kehitytään monitasoisesti. Käytännön työstä esiinnousevat, tiedostettavat ja työtä ohjaavat teoriat yhdistyvät korkeakoulun antamaan pohjaan. Korkeakoulu voi opinnollistaa tarjoamiaan opintojaksoja. Opinnollistaminen voi toimia myös jaettuna räätälöintinä yritysten osaamisen kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on:
1. Tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen, huomioiden yleiset ja
koulutusalakohtaiset tarpeet korkeakouluopinnoissa
2. Levittää ja ankkuroida työn opinnollistaminen opiskelumuodoksi korkeakouluissa
3. Edistää joustavien opintoprosessien kehittämistä korkeakouluissa työn opinnollistamisen mahdollistamiseksi
4. Kehittää uudenlaisia työtä ja opiskelua integroivia muotoja työharjoitteluratkaisujen rinnalle
5. Parantaa koulutuksen ja työn siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita
6. Syventää ammattikorkeakoulun ja elinkeinoelämän yritysten välistä kumppanuutta, jossa mahdollistuu opiskelijan
eteneminen opinnollistamisen kautta vaiheittaisesti opinnoista työllistymiseen

Hankkeen valtakunnalliset tulokset ovat:
1. Hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle ja joustaville työharjoittelumuodoille.
2. Opinnollistaminen antaa opiskelijoille entistä joustavammat mahdollisuudet kerryttää opintopisteitä
(opintopistekertymäseuranta 55 op / vuosi).
3. Opiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin ja ohjaukseen on lisääntynyt (AVOP-opiskelijapalaute).
4. Työelämään kiinnittyminen korkeakouluopintojen aikana lisääntyy, mikä nopeuttaa korkeakouluista työelämään
siirtymistä.
5. Työmarkkinoille sijoittumisen osuvuus paranee.
Hankkeen alueellisena tuloksena on opiskelijoiden osaamisen kehittymisen entistä parempi limittyminen työuraan ja
opiskelijoiden kiinnittyminen ja työllistyminen alueelliseen työelämään.