Siirry sisältöön

UOMA - uraa ja osaamista maahanmuuttajille

  • Toteutusaika:1.1.2019 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Suomeen muuttaneiden koulutukseen pääsyä ja työllistymistä edistäviä hankkeita on toteutettu paljon. Hankkeissa on kehitetty muun muassa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjauspalveluita laaja-alaisesti (kokonaisprosessina). Tämä on hyvä asia, mutta monta asiaa on jäänyt tuotetun mallin asteelle, eikä niitä ole hankkeen aikana pilotoitu. UOMA-hankkeen fokuksena on, että hankkeella pyritään pilotoimaan ja kehittämään malleja, joiden katsotaan edistävän mahdollisimman nopeaa korkeasti koulutetun maahanmuuttajan tarvittavan lisäkoulutuksen hankkimista sekä työllistymistä ja näin integroitumista yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajilla on todettu olevan sellaisia ammatillisen, kielellisen ja työkulttuurisen osaamisen puutteita, jotka vaikuttavat heidän työllistymiseensä. Näiden haasteiden vuoksi UOMA-hankkeessa pyritään edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien siirtymistä työelämään parantamalla heidän mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillista osaamistaan täydentäviä lisäopintoja hyödyntäen Urareitti-hankkeessa (2015-2018) kehitetyn Suomalaisen työelämän osaaja -korkeakouludiplomimallin mukaisia ideoita. Mallin lähtökohtana on, että koulutuksen tulee lisätä ja syventää opiskelijan asiantuntijuutta ja ammattiosaamista, vahvistaa hänen ammatillista suomen tai ruotsin kielen taitoaan ja parantaa hänen ammattialansa työkulttuurin tuntemusta.

UOMA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop -lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lisäkoulutusmalliin kehitetään erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien alakohtaisen asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen. Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään edelleen jo Urareitti-hankkeessa suunniteltua Suomalaisen työelämän osaaja- korkeakouludiplomia sosiaalialan ja liiketalouden aloilla. Samalla kehitetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitsemia ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, joilla päästään suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tasolle. Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.