Siirry sisältöön

Tenho - Elämäntaitoja nuorille taidelähtöisin menetelmin

Hankkeen tavoitteena on tuoda ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluverkkoon toimintatapoja, joiden kautta päästään vaikuttamaan nuorten asenteisiin, osallisuuden kokemukseen ja itsearvostukseen syvällisellä tasolla, jotta aito muutos kohti aktiivista kansalaisuutta olisi mahdollinen.

  • Toteutusaika:1.6.2015 - 31.5.2018
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Tenho-hankkeessa toteutetaan ja kehitetään käytännön toiminnan ja tutkimuksen vuoropuheluna nuorten
elämäntaitoja vahvistavaa työotetta, jossa käytetään taiteen tekemistä tapana innostaa ja osallistaa nuoria sekä
rakentaa yksilöllisiä jatkopolkuja. Hankkeen tavoitteena on tuoda ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten
palveluverkkoon toimintatapoja, joiden kautta päästään vaikuttamaan nuorten asenteisiin, osallisuuden kokemukseen ja itsearvostukseen syvällisellä tasolla, jotta aito muutos kohti aktiivista kansalaisuutta olisi mahdollinen.

Hankkeen aikana noin 700 nuorta pääsee mukaan pitkäjänteiseen elämäntaitoja ja tulevaisuuden polkuja
vahvistavaan toimintaan ja samalla kuuden eri toimintaympäristön kokemusten perusteella kehitetään malleja, jotka
mahdollistavat toiminnan levittämisen.

Jotta yksittäisten kokeilujen sijaan saadaan toiminta laajamittaisemmin käyttöön nuorten tukemiseksi joka puolella
Suomea, on tehtävä kehittämistyötä valtakunnallisella tasolla ja tiiviissä yhteistyössä paikallisten nuorisotakuun
parissa toimivien palveluverkostoiden kanssa. Näin kasvatetaan ymmärrystä myös siitä, kuinka menetelmä parhaiten istuisi nuoren palveluverkostoon tukemaan elämäntaitojen kehittymisen lisäksi myös nuorten konkreettisia siirtymiä kohti koulutusta ja työelämää.

Jatkuvuuden ja toiminnan laadukkuuden kannalta on tärkeää kehittää myös alan osaamista laajemmin osana hanketta sekä toteuttaa levittämis- ja juurruttamistyötä sekä rakentaa verkostoja.

Hankkeen aikana huomioidaan laajasti sukupuolinäkökulma ja sovelletaan valtavirtaistamisen menetelmiä niin
toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, tiedottamisessa kuin arvioinnissakin. Hanke pyrkii osaltaan lisäämään
kohderyhmänä olevien nuorten ja hankkeen työntekijöiden tietoisuutta ympäristöstä ja toimintatavoista, joilla voidaan kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Hanke edistää kulttuurista osallisuutta, esteettömyyttä, kulttuurien välistä ymmärrystä ja vähentää eriarvoisuutta vaikeimmassa asemassa olevien nuorten keskuudessa sekä pyrkii myös tekemään näkyväksi niitä tapoja, joilla sosiaali- ja terveyspuolen työntekijät voivat tukea nuoria entistä paremmin aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Hankkeen tavoitteina on:
1. Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen.
Hankkeeseen osallistuvien nuorten elämäntaitojen vahvistaminen siten, että nuorten itsetuntemus, sosiaaliset taidot,
tavoitteiden asettelutaidot, kyky sitoutua ja viedä loppuun asioita, itseluottamus ja tulevaisuuden usko kehittyvät ja
nuoret ovat valmiit sitoutumaan koulutukseen tai työelämään ja ottavat hankkeen tuloksena konkreettisia askeleita
kohti aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.
2. Menetelmien ja toimintamallin kehittäminen.
Ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevien nuorten elämäntaitoja vahvistavien taidelähtöisten menetelmien kehittäminen ja niiden mallintaminen.
3. Palveluverkon kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä
4. Hankkeessa mallinnettujen menetelmien ja toimintamallien levittäminen verkkosivuston, oppaan, koulutusten ja
seminaarien avulla.
5. Alan osaamisen kehittäminen.
Alan osaamista kehitetään kouluttamalla sekä 1) sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisia ja taiteilijoita että 2) tulevia
ammattilaisia sosiaali- ja taidealan oppilaitoksissa. Tuleville ammattilaisille pyritään lisäksi tarjoamaan
harjoittelupaikkoja hankkeen toiminnoissa ja mahdollistamaan opinnäytetöiden tekeminen osana hanketta.

Hankkeen tuloksena:
- hankkeeseen osallistuneilla noin 700:lla nuorella on paremmat elämäntaidot, vahvempi usko itseensä ja omiin
kykyihinsä sekä enemmän rohkeutta osallistua ja ilmaista itseään.
- hankkeeseen osallistuneet nuoret ovat löytäneet konkreettisia polkuja heille soveltuvaan koulutukseen ja työelämään ja heillä on kyky myös sitoutua valittuun tavoitteeseen ja tehdä töitä sen saavuttamiseksi.
- vaikeissa tilanteissa olevien nuorten elämäntaitojen kehittämiseksi ja työelämäpolkujen rakentamiseksi on luotu
toimivia malleja ja virtuaalisia menetelmä- ja osaajapakkeja ja oppaita, joiden avulla vaikuttavaa toimintaa voidaan
ottaa vaivattomasti käyttöön eri puolilla Suomea erilaisissa verkostoissa.
- paikalliset nuorisotakuun toimeenpanoon liittyvät palveluverkostot ovat kehittäneet toimintaansa nuorilähtöisemmäksi ja käyttävät innostavaa, nuoria osallistavaa, luovaa toimintaa menetelmänä nuorten tukemiseksi.
- Sosiaali- ja terveysalan sekä taidealojen uusilla valmistuvilla ammattilaisilla on ymmärrystä ja osaamista luovien
toimintatapojen mahdollisuuksista nuorten tukemisessa ja he osaavat tarvittaessa ottaa näitä menetelmiä käyttöön
omassa työssään ja niin halutessaan heillä on mahdollisuus myös erikoistua kokonaan kasvavalle toimintasektorille
sosiaali- ja taidesektorin välimaastoon.
- Taiteilijoiden osaaminen liittyen vaikeissa tilanteissa olevien nuorten tukemiseen on vahvistunut ja heillä on hyvät
työllistymismahdollisuudet taiteen ja hyvinvointialan välimaaston kasvavalle sektorille.
- Hankkeeseen osallistuneilla pienemmillä paikkakunnilla on lisääntyvässä määrin luovaa ja innovatiivista toimintaa ja paikkakuntien elinvoima on vahvistunut.
Hanke toteutetaan kuudella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Varkaudessa, Oulussa ja Kajaanissa. Toteutuksesta vastaa viisi taideorganisaatiota kuntakumppaneineen. Koulutuksesta ja tutkimuksesta
vastaavat Nuorisotutkimusseura ja Laurea, kehittämisestä ja hallinnosta sekä koko hankkeen koordinoinnista Suomen lasten ja nuorten säätiö.