Siirry sisältöön

Digisti Fiksu

Digisti Fiksu -hanke verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien Digi-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien, kolmannen sektorin, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä Uudellamaalla ja kansainvälisesti.

 • Toteutusaika:1.3.2016 - 31.5.2018
 • Rahoittaja:Uudenmaan liitto MaKeRa
 • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Digisti Fiksu -hankkeen tavoitteena on verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien Digi-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien, kolmannen sektorin, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorgani-saatioiden sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä Uudellamaalla ja kansainvälisesti. Digitaaliset palvelut, tietomäärät ja niiden käsittely on valjastettava entistä paremmin hel-pottamaan kansalaisten elämää. Se kohdentaa voimavaroja kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen tukee palveluntuottajia ja antaa palveluntuottajille kasvumahdollisuuksia myös kan-sainvälisesti ja Euroopan kehittyvillä digitaalimarkkinoilla.

Tavoitteet saavutetaan seuraavasti:

1. Verkotetaan  relevantit toimijat Uudellamaalla uusien digitaalisten palvelumallien rakentamiseksi.

 • Järjestetään työpajoja ja fasilitoituja verkostotapaamisia Service design -menetelmällä, jois-sa linkitetään erilaisia toimijatahoja ja mahdollistetaan uudenlaisia kohtaamisia ja nostetaan erilai-sia kehittämisintressejä ja tarpeita esiin
 • identifioidaan potentiaalisia hankeaihioita ja edistetään uusmaalaisten toimijoiden ja toimijaverkostojen pääsyä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoitushakuihin
 • Tuotetaan yhteisömedian keinoin digitaalisia, yhteisöllisiä ja osallistavia viestintämalleja, jotka motivoivat verkoston toimijoita yhteistyöhön ja toiminnan yhä parempaan koordinaatioon.

2. Selvitetään, miten digiajan kansalaisuus näyttäytyy erilaisten väestöryhmien näkökulmasta.

 • työpajojen pohjaksi eri ryhmiä haastatellaan ja kohderyhmien edustajien kanssa työskennellään työpajoissa. Näiden avulla selvitetään, millaista tietoa, palveluita ja palvelumalleja tarvitaan elämänlaadun parantamiseksi, millaisia ongelmia arjessa kohdataan ja millaisilla foorumeilla kansalai-set mielellään  toimisivat.
 • haastattelujen avulla aktivoidaan haastateltavia mukaan työpajoihin ja aktiivisiksi toimijoiksi kehittämisverkostoihin
 • haastattelun tuloksia avataan verkoston käyttöön uusien palvelumallien ideoimiseksi


3. Vahvistetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä, mikä osaltaan varmistaa pysyvän rungon Uudenmaan eri toimijoiden kehittämisverkostolle

 • kehitetään tarve- ja ilmiölähtöisiä organisaatiorajoja ylittäviä toimintamalleja Uudenmaan kehittämistyön tueksi