Siirry sisältöön

COPE - Competent workforce for the future

COPE-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimintaa tilanteessa, jossa sote-uudistus, digitalisaatio, monikulttuurisuus ja niukat resurssit muuttavat tapaa tehdä työtä, tuottaa palveluja ja kehittää osaamista ja ammattitaitoa. Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi toteutuksessa painotetaan vuorovaikutusta alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista päättäjien ja muiden asianosaisten käyttöön helposti ja oikeaan aikaan. Laurean osahankkeen teemana on Ammatillinen päätöksenteko, osaaminen ja elinikäinen oppiminen. Siinä kehitetään uusia pedagogisia malleja ja menetelmiä elinikäisen oppimisen tarpeisiin.

  • Toteutusaika:1.4.2016 - 31.8.2019
  • Rahoittaja:Suomen Akatemia STN
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Konsortiohankkeessa selvitetään:

  • kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon muutos (erityisesti hoidon integraatio, digitalisaatio ja monituottajamalli) vaikuttaa työhön, moniammatilliseen tiimityöhön, johtamiseen ja työnjakoon, sekä tutkia, kuinka muutokset vaikuttavat henkilöstön osaamistarpeisiin ja ammatilliseen päätöksentekoon,
  • miten digitaaliset palvelut voivat tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja parantaa hoidon laatua asiakkaiden näkökulmasta sekä etsiä ratkaisuja lisääntyvän digitalisaation haasteisiin esimerkiksi käyttäjälähtöisellä suunnittelulla ja innovatiivisilla työjärjestelyillä
  • miten parannetaan maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen työelämään ja lisätään mahdollisuuksia hyödyntää heidän osaamistaan ja taitojaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kuinka helpotetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamista,
  • ammatillista päätöksentekoa integroituneessa palvelujärjestelmässä ja sen vaikutuksia osaamistarpeisiin sekä kehitetään koulutuksen ja oppimisen menetelmiä, jotta varmistetaan tarvittava osaaminen ja taidot muuttuvassa työelämässä ja
  • kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä niiden hallinnon ja johtamisen tulisi uudistua, jotta varmistetaan uudenlaiset työnteon tavat, elinikäinen oppiminen ja tarvittava osaaminen muutoksessa.

Yhteyshenkilö: