Siirry sisältöön

Uusi YAMK-koulutus vahvistaa asiantuntijaosaamista kliinisen hoitotyön rajapinnassa

Syksyllä 2023 Laureassa alkaa ensimmäistä kertaa kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden YAMK-koulutus, joka tarjoaa hoitoalan ammattilaisille valmiuksia kliinisen hoitotyön laajavastuisiin tehtäviin.

Laureassa ensimmäisen kerran tulevana syksynä käynnistyvästä Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden YAMK-koulutuksesta valmistuu osaajia kliinisen hoitotyön kehittämisen, laadunhallinnan ja osaamisen ylläpitämisen tueksi.

Hoitoalan ammattilaisille suunnattu koulutus ei rajoitu mihinkään tiettyyn hoitotyön erikoisalaan, ja siihen voivat hakea sairaanhoitajat, ensihoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt. Koulutuksessa opiskelu tarjoaa näin myös hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen.

– Erilaisissa yksiköissä ja kliinisen hoitotyön alueilla työskentelevät ammattilaiset voivat tuoda opinnoissa toisilleen uutta näkökulmaa, mikä on suuri rikkaus, sanoo koulutuksesta vastaava lehtori Mika Alastalo.

Keskeisessä osassa näyttöön perustuva ja hoitotyössä dokumentoitu tieto

Alkava asiantuntijakoulutus pohjautuu maailmalla vakiintuneeseen Advanced Practice Nursing -koulutukseen ja vahvistaa siinä opiskelevilla jo olevaa hoitotyön erityisosaamista. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia laajavastuisiin asiantuntijatehtäviin kliinisessä hoitotyössä, kuten esimerkiksi itsenäisten hoitajavastaanottojen pitämiseen ja erilaisiin koulutus-, konsultointi-, kehittämis- ja laadunhallintatehtäviin.

Koulutuksen keskeinen tavoite on lisätä osaamista näyttöön perustuvan ja käytännöstä dokumentoidun tiedon hyödyntämiseen ja vakiinnuttamiseen hoitotyön kehittämisessä, laadun tukemisessa ja henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä.

Tutkinnon kaikille opiskelijoille yhteisten ydinopintojen aihealueita ovat hoitotyön kehittäminen, laadun- ja tiedonhallinta, asiantuntijuuden kehittäminen, asiakkaan terveyden edistämisen ja omahoidon tukeminen sekä terveydentilan kokonaisarviointi ja kliininen päätöksenteko. 

Ydinopintojen lisäksi opiskelija voi syventää osaamistaan haluamallaan osa-alueella kurssitehtävissä, opinnäytetyössään ja valitsemalla oman alansa ja asiantuntijuutensa kannalta keskeisiä täydentäviä opintoja. Täydentäviin opintoihin on mahdollista sisällyttää myös jo aikaisemmin suoritettuja EQF 7 -tasoisia koulutuksia.

Osaamista, jolle on kliinisessä hoitotyössä tarvetta

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat ovat tärkeä voimavara terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja potilaiden hoidossa erityisesti nyt uusien hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen seurauksena, Alastalo kertoo.

– Kliinisen hoitotyön rajapinnassa on ehdottomasti tarvetta asiantuntijoille, hän sanoo. 

Alkavan koulutuksen käyneillä on valmiuksia viedä osaamistaan eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Heistä valmistuu ammattilaisia, jotka voivat vahvasti vaikuttaa hoitotyön kehittämiseen, laadun takaamiseen ja joilla on ennen kaikkea osaamista tuoda palveluita terveyspalveluiden käyttäjille paremmin saatavaksi.

Uusia urapolkuja hoitotyöhön

Kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden koulutus tehostaa ja monipuolistaa myös hoitotyön urapolkuja. Koulutus luo mahdollisuuden lisäkouluttautua ja edetä uralla mutta pysyä samalla lähellä potilasta; tyypillisesti sairaanhoitajapohjaisella ammattiuralla eteneminen on tarkoittanut siirtymistä esihenkilö-, opetus- tai muihin hallintotehtäviin eli pois hoitotyöstä.

– On hoitotyön vetovoiman näkökulmasta tärkeää, että meillä on eteneviä urapolkuja tarjolla myös ihan kliinisessä työssä, Alastalo sanoo. 

Koulutuksessa tehdään vahvasti yhteistyötä työelämäkumppaneiden kanssa Laurean LdB-mallin mukaisesti. Yhteistyön tavoitteena on työelämässä tarvittavan osaamisen rakentumisen lisäksi myös lisätä työkentällä tietoisuutta kliinisen hoitotyön asiantuntijoista ja koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista. 

 

Lisätietoja: