Siirry sisältöön

Robotit helpottamassa hoitohenkilön arkea sairaaloissa

Laurean ja XAMKin yhteishankkeessa kehitetään uutta ratkaisua pienjätteiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen sairaalaympäristössä.

Tutkimusten mukaan hoitohenkilöstön työajasta jopa 30 prosenttia menee muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Siksi robotit voisivat soveltua erinomaisesti fyysistä työvoimaa vaativiin rutiininomaisiin tehtäviin. Carea ja Pohjola Sairaala ovat mukana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun ylimaakunnallisessa yhteistyöhankkeessa, jossa kehitetään uutta ja innovatiivista ratkaisua pienten jätejakeiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Automatisoinnin avulla voidaan vähentää tarvetta manuaaliseen siirtelyyn ja mahdollisesti optimoida jätekuljetuksia sellaisiin aikoihin, jolloin muuta liikennettä on vähemmän. Samalla se mahdollistaa sairaalahenkilöstön työkuorman kohdentumisen vaativimpiin, erityisosaamista edellyttäviin tehtäviin, lisää työturvallisuutta sekä vähentää työn fyysistä kuormittavuutta ilman työpaikkojen vähentymistä.

Kokeilut todellisessa ympäristössä

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ovat mukana yhteiskehittämishankkeessa, jossa kehitetään uutta ja innovatiivista ratkaisua pienten jätejakeiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen sairaalaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan moniammatillista yhteistyötä sairaaloiden, korkeakoulujen ja yritysten välillä. Lisäksi tavoitteena on uudistaa sairaalan pienjätelogistiikkaa sekä kehittää sairaalaympäristöön soveltuva älykäs pienjätteiden logistiikkajärjestelmä, joka voi myös luoda erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi robotiikan valmistajille ja terveyspalveluja tuottaville yrityksille kuten sairaaloille.

Sairaalaympäristöissä toteutetaan hankkeen aikana kaksi ylimaakunnallista pilottia: Kymen alueella Carean sairaalassa sekä pääkaupunkiseudulla OP Pohjola Sairaalassa. Pilottitutkimuksessa arvioidaan mobiilirobotin soveltuvuutta pienjätteiden siirtotyöhön sekä siihen soveltuvien teknologiaratkaisujen toimivuutta robotiikkaa hyödyntäen. Pilotoinnin jälkeen arvioidaan myös tutkimuksen hyödynnettävyyttä laajemmin sairaalaympäristössä.

Hanke ja pilotit toteutetaan kokonaisuudessaan yhteiskehittämismenetelmin (palvelumuotoilu) tiiviissä yhteistyössä sairaalahenkilökunnan sekä teknisten ratkaisutoimittajien kanssa. Pyrkimyksenä on tällä tavalla lisätä myös henkilökunnan tietämystä sekä ymmärrystä robotiikasta ja digitalisaatiosta sekä niiden tuomista mahdollisuuksista mm. työmäärän kohdentumisen osalta vaativiin hoitotöihin sekä myös luotettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta esimerkiksi viiltävien ja pistävien jätteiden keräilyssä. Yhteiskehittämisen lisäksi järjestetään mm erilaisia tietoiskuja ja työpajoja hankkeen toimijoiden kesken sekä laajemmalle yleisölle avoimia, teemoitettuja aamupalaseminaareja.

- Haluamme olla kuntayhtymänä testaamassa uusia teknologioita ja kehittämässä hyvin toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistaa useiden kumppaneiden yhteistyön ja hankkeesta saadut tulokset ovat nopeammin myös muiden hyödynnettävissä. Samalla tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan sairaalamaailmaan eri näkökulmasta, kertoo hankintapäällikkö Vesa Äijö Carealta.

- Pohjola Sairaala on keskittynyt ortopediseen päiväkirurgiaan. Hoito- ja siivousalan ammattilaisten ajankäytön keskittäminen mahdollisimman täsmällisesti ydinosaamiseensa on osa prosessitehokkuutta, joka mahdollistaa entistä paremman hoidon saatavuuden ja enemmän aikaa potilaalle. Robotiikka voi tuoda tähän aivan uusia ulottuvuuksia, sanoo puolestaan yksikönpäällikkö Nina Vesanniemi Pohjola Sairaalalta.

Robottien kehitys

Robotiikka ja tekoäly sekä niihin liittyvät älypalvelut muuttavat jo nyt merkittävässä määrin palveluja. Robotteja hyödynnetään jo vanhusten hoivapalveluissa sekä mm. kotona asumisen tukemisessa, sairaalaympäristöissä lääke- ja välinehuollossa sekä kuntoutuksessa.

Jätelogistiikka on valtava sisälogistiikkatoiminto, joka vaatii paljon fyysistä työtä sairaalaympäristössä. Tässä hankkeessa kehitettävä ratkaisu täydentää robottien avulla tehtäviä toimintoja ja tukee robotiikan yleistymistä sairaaloissa.

Sairaalahenkilökunta mukaan kehittämistyöhön

Tärkeänä avainkumppanina kehittämisessä on sairaaloiden henkilökunta. Osaamisen kehittämisellä pyritään edistämään sairaalahenkilöstön sitoutumista kokeilukulttuuriin sekä teknologiaosaamisen jatkuvaan päivittämiseen. Tarve ja peruste robotiikan hyödyntämiselle päivittäisissä toiminnoissa määritellään yhdessä sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Osallistavat työpajat, yhteiskehittämisen menetelmät ja palvelumuotoilu lisäävät tietoisuutta uusista teknologioista sekä kehitettävän ratkaisun tarpeellisuudesta ja toimivuudesta.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanke on ylimaakunnallinen yhteistyöhanke, joka toteutetaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

Hankkeen kesto on 1.8.2018 – 31.7.2020. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätietoja: