Siirry sisältöön

Laureasta valmistuneet ovat tyytyväisiä korkeakoulututkintoonsa

Vuoden 2014 valmistuneista valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastanneista Lauren alumneista 80% on tyytyväisiä tutkintoonsa

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraseuranta toteutettiin toista kertaa loppuvuodesta 2019. Uraseurantakyselyn kohderyhmään kuuluivat kaikki vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneet. Kyselyssä selvitettiin muun muassa, millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja miten koulutuksesta saatu osaaminen vastaa työelämässä tarvittavia taitoja.

Laureasta kyselyyn vastasi yhteensä 599 alumnia. Vastausaktiivisuus oli 38,4%, joka on hieman keskiarvoa korkeampi. Uraseurantakyselyyn vastanneista Laureasta valmistuneista 80% oli tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon työuransa kannalta. Tämän lisäksi 84% vastaajista koki, että työnantajat myös arvostavat heidän AMK-tason tutkintoaan. Myös Laurean työelämä- sekä avainkumppaneilta saatu laadullinen palaute tukee tätä tulosta. 

- Työelämässä laurealaiset mielletään aidoiksi kehittäjiksi, joilla on valmius ja halu tarttua mahdollisiin epäkohtiin sekä viedä asioita menestyksekkäästi maaliin, sanoo opetuksesta vastaava vararehtori Katri Ojasalo 

- Tästä tuloksesta saamme kiittää ennen kaikkea kehittämispohjaisen oppimisen (Learning by Developing) malliamme, joka on ollut laurealaisen pedagogiikan perusta jo 2000-luvun alkupuolelta saakka. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulutusaloillamme opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista nousevat aidot toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Laureassa oppiminen ja työelämä kulkevat aina käsi kädessä, kommentoi Ojasalo Laurean tuloksia.

- Tämän ansiosta opiskelijoille koulutusalasta riippumatta tarjoutuu monipuoliset mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä työelämän kanssa jo opiskeluaikana, jatkaa Ojasalo.

Tiivis työelämäyhteys jo opintojen aikana

Laurean opiskelijoiden tiivistä työelämäyhteyttä tukee myös Laureasta viime vuonna valmistuneiden (n=1781) palautekysely, jossa Laureasta valmistuneet antoivat kaikista ammattikorkeakouluista korkeimman arvosanan väittämään ”Minulle tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa”. 

Tiivis työelämäyhteys jo opintojen aikana tukee vahvasti oppimista ja opiskelijoiden työllistymistä. Laureasta valmistuneet opiskelijat ovat aina työllistyneet erinomaisesti. Erityisen ilahduttavaa on kuitenkin uraseurantakyselyn tulos siitä, että vastaajista 86% oli myös tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. 

- Tämä tukee sitä, että Laurean tulokset ovat hyviä paitsi määrällisessä myös laadullisessa työllistymisessä eli työllistymisessä tutkintoa vastaaviin tehtäviin, iloitsee Ojasalo. 

 

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn on toteuttanut AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke. Hanketta ovat toteuttamassa Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kaikkien ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista korkeakoulujen henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille.

Lisätietoja: